Romanian Digest

Noua lege a achizitiilor publice a Romaniei

de     The Romanian Digest
Vineri, 14 iulie 2006, 0:00


Introducere
Romania si-a aliniat luna trecuta legislatia referitoare la achizitiile publice cu cea folosita in Uniunea Europeana, prin adoptarea Ordonantei de Urgenta nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (OUG no 34/2006), ce a intrat in vigoare la 30 iunie.

Schimbarea va aduce modificari in contractele in care una din parti este statul roman.

Prin abrogarea tuturor actelor ce contin prevederi cu privire la achizitiile publice, printre care OUG 60/2001, Legea 219/1998, OUG 20/2002- sa amintim pe cele mai importante-noua lege implementeaza Directivele UE, 17 si 18 din 2004 intr-un singur act. O singura lege faciliteaza o utilizare mai usoara de catre toti participantii la procesul de achizitie publica.

Modificari
Modificarile cele mai importante ale noii legi se refera la regulile de estimare a valorii contractului de achizitie publica, prevederile specifice pentru atribuirea contractului (a se vedea prezentarea detaliata mai jos) precum si pentru solutionarea contestatiilor.

Conform Directivelor UE, noua lege subliniaza importanta etapei pre-evaluarii unui contract de achizitie, tipurile de produse implicate si posibilitatea de a anticipa orice crestere sau scadere a valorii lor.

Odata de pretul este stabilit, nu mai poate fi impusa nici o alta modificare ulterioara referitoare la pret si ambele parti (autoritatea contractanta si ofertantul castigator) sunt obligate sa-l respecte.

Conform OUG no 34/06, autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de atribuire toate criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantilor o informare completa cu privire la procedura de achizitie publica folosita.

Aceasta documentatie trebuie sa accentueze detaliile tehnice care trebuie definite in mod explicit in caietul de sarcini cu privire la aspecte calitative, tehnice si de performanta ale ofertei. In timp ce vechea lege impunea conditii minime, noua lege pune mai mult accentul pe conditiile tehnice.

O astfel de conditie tehnica este « eticheta ecologica » sau « eco-eticheta » ce se refera la un fel de standard de mediul ce trebuie indeplinit de operatorul economic pentru a i se permite sa participe la o licitatie. Noua lege nu ofera totusi nici o definitie cu privire la astfel de cerinte de mediu.

In orice caz, daca autoritatiile contractante solicita prezentarea unor certificate emise de organisme independente ce confirma respectarea de catre operatorul economic a unor standarde de mediu, acestea trebuie sa se refere la Schema de eco-Management si Audit a Comunitatii Europene (SMACE) sau la standardele de management a mediului avand la baza standarde europene sau internationale cu privire

la certificare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene sau alte standarde de certificare europene sau internationale. Autoritatile contractante romanesti trebuie sa recunoasca certificatele constatatoare emise de organisme din Statele Membre. De asemenea, trebuie sa accepte orice alta dovada referitoare la masuri de management a mediului echivalente obtinute de la alti operatori economici.

In cazul in care autoritatile contractante romanesti propun cerinte de mediu distincte in ceea ce priveste performanta sau functionalitatea, ele trebuie sa utilizeze detaliile specifice sau daca este necesar parti ale acestora, astfel cum sunt definite de catre eco-etichetele europene sau (multi)nationale sau de catre orice alta eco-eticheta, cu conditia ca :
• specificatiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a caror furnizare/prestare reprezinta obiect al contractului de achizitie publica;
• cerintele pentru eticheta ecologica au fost elaborate pe baze stiintifice
• eticheta ecologica a fost adoptata printr-o procedura specifica ce a permis implicarea tuturor partilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producatori, distribuitori, organizatii de mediu, si
• este accesibila/disponibila oricarei persoane interesate

Autoritatile contractante pot indica faptul ca produsele si serviciile ce poarta eco-eticheta sunt conforme cu specificatiile tehnice prevazute in documentatia de atribuire. De asemenea, autoritatile contractante trebuie sa accepte orice alt mijloc de dovada, cum ar fi dosarul tehnic al producatorului sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut.

Autoritatea contractanta trebuie sa publice prin intermediul mass-media un anunt in care isi prezinta nevoile si conditiile, ce trebuie definite in anunt precum si intr-un document descriptiv aferent.

Monitorul Oficial va fi folosit in acest scop impreuna cu doua metode specifice de informare a potentialilor contractanti: un sistem electronic de achizitionare publica ce va fi folosit in Romania incepand cu data de 1 ianuarie 2007, si Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru intreaga europa (incepand de asemenea cu 1 ianuarie 2007).

Pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractanta trebuie sa continue sa publice anuntul in Monitorul Oficial si va putea sa foloseasca cele doua metode noi daca considera de cuviinta.

Pentru a asigura transparenta, noua lege aduce schimbari prevederilor referitoare la conflictele de interes. Noile amendamente largesc profunzimea relatiilor dintre licitator si autoritatea contractanta.

Persoanelor carora le este interzis sa participe la procedura de evaluare/verificare sunt orice membru in consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare al ofertantului, sotii/sotiile lor sau rudele pana la gradul IV, precum si orice alta persoana ce prezinta un interes care i-ar putea afecta in orice alt mod impartialitatea.

Noua lege permite totusi persoanelor ce au luat parte la elaborarea documentatiei de atribuire sa participe la licitatie, cu conditia ca acest lucru sa nu distorsioneze concurenta.

Proceduri
In ceea ce privesc procedurile specifice care trebuie urmate pentru atribuirea contractului de achizitie, noua lege mentine in vigoare principalele proceduri - (i) licitatie deschisa ( are loc intr-o singura etapa; orice furnizor sau contractor interesat este liber sa propuna o oferta) ; (ii) licitatie restransa (are loc in doua etape distincte, doar candidatilor selectai in prima etapa

fiindu-le permis sa participe in cea de-a doua) ; (iii) negocierea cu o singura sursa ( autoritatea contractanta discuta si negociaza clauzele contractului, inclusiv preturile, cu un anumir furnizor sau contractant; doar candidatii selectati de catre autoritatea contractanta vor fi invitati sa propuna o oferta in a doua etapa) ; (IV) cererea de oferta ( o procedura simpla potrivit careia

autoritatea contractanta pretinde cereri de la diferiti furnizori sau contractori) ; (V) concurs de solutii ( permite autoritatii contractante sa obtina, in special in planificarea teritoriului, urbanism, un plan sau un proiect selectat de catre juriu pe principiu concurential ), dar aduce de asemenea modificari si noutati precum: procedura negocierii cu publicarea prealabila a anuntului de

participare, procedura negocierii fara publicarea prealabila a anuntului de participare, concursul de solutii, si respectiv, dialogul competitiv in loc de vechea negociere competitiva.

Dialogul competitiv este aplicabil doar in cazul contractelor complexe atunci cand autoritatea contractanta nu este capabila sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca nevoile sau exigentele si nu e in mod obiectiv capabil sa stabileasca situatia financiara sau cadrul juridic de implementare a proiectului.

In ceea ce priveste cererea de oferta, un nou prag ( fara TVA) este prevazut pentru aceasta procedura. Pentru contractele de lucrari publice, plafonul a fost ridicat la €250,000 de la €100,000 sub vechea lege.

In conformitate cu prevederile Directivelor Uniunii Europene, noua lege cuprinde alte proceduri specifice cum ar fi : acordul-cadru, sistemul de achizitie dinamic, si licitatia electronica.

Acordul-cadru poate fi incheiat intre autoritatile contractante si un numar mai mare de trei operatori economici in scopul stabilirii conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data - in general fara a depasi patru ani.

Sistemul de achizitie dinamic este un proces in intregime electronic ce poate fi aplicat in vederea achizitionarii produselor de uz curent, a caror caracteristici respecta cerintele autoritatii contractante.

Aceasta procedura este limitata ca durata si este deschisa de-a lungul intregii perioade de valabilitate catre orice operator economic ce indeplineste conditiile prezentate in caietul de sarcini.

Descrisa ca o procedura speciala, licitatia electronica poate fi aplicata doar in urma unei evaluari preliminare a ofertantilor in cadrul procedurilor de licitatie deschise, restranse sau negocierii in care specificatiile contractului pot fi stabilite in mod precis.

De asemenea, o licitatie electronica poate avea loc la reluarea competitiei intre operatorii economici ce au semnat un accord-cadru, precum si la deschiderea competitiei in vederea atribuirii unui contract folosind sistemul de achizitie dinamic.

Licitatia electronica se poate baza fie doar pe criteriul pretului, cand contractul este atribuit pentru cel mai mic pret sau la preturi noi si/sau, dupa caz, valori noi ale elementelor ofertei mentionate in documentatia de atribuire cand contractul este atribuit ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

Autoritatea contractanta poate achizitiona produse, servicii si lucrari fara a recurge la procedurile descrise mai sus doar in cazul in care valoarea fiecarui produs, serviciu sau lucrare achizitionata nu depaseste suma de € 5, 000 ( in contrast cu vechea reglementare unde pragul era de € 2,000 pe produs, serviciu sau lucrare in decursul unui an).


Selectia calitativa si atribuirea contractului
Autoritatea contractanta trebuie sa precizeze in anuntul de participare si in documentatia de atribuire criteriul dupa care este selectat castigatorul. Odata stabilit, criteriul nu mai poate fi modificat ulterior.

Autoritatea contractanta poate acorda un contract de achizitie celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic sau ofertei cu cel mai mic pret oferit.

Cu referire la oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic se pot lua in considerare criteriile legate de obiectul contractului public- de exemplu, cel calitativ, tehnic sau functional, caracteristici de mediu, costuri de functionare, raportul cost/eficienta, servicii post-vanzare si asistenta tehnica, termen de livrare sau de executie.

Stabilirea unor astfel de criterii pentru selectia calitativa reprezinta un pas inainte sper deosebire de vechea legislatie romaneasca.

Aceasta ar trebui sa ofere o mai buna evaluare a fiecarui candidat prin referire la capacitatea lui de a realiza o activitate profesionala, la pozitia sa economica si financiara, abilitatea sa tehnica si/sau profesionala, standardele de calitate si de management a mediului.

In contrast cu reglementarile anterioare, potrivit noii legi, autoritatea contractanta trebuie sa incheie contractul de achizitie cu candidatul a carui oferta a fost selectata doar dupa o anumita perioada de timp de la data anuntarii castigatorului.

Aceasta perioada este de 7 sau 15 zile in cazul in care valoarea contractului de achizitie este egala sau mai mica de € 40,000 ( pentru contractele de furnizare si servicii) /€250,000 (pentru contractele de lucrari publice) si respectiv peste €40,000/€250,000.

Contestatiile vor fi solutionate de o noua institutie publica - Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, a carui responsabilitate principala este sa raspunda contestatiilor inaintate de candidati in maximum 10 zile de la data primirii notificarii. In conditii speciale, perioada de timp poate fi prelungita cu pana la 20 de zile.

Noua lege contine de asemenea cateva noi prevederi referitoare la contractele de concesiune de lucrari si servicii, contracte sectoriale si alte contracte specifice - precum achizitiile in domeniul apararii.

In ceea ce priveste contractele sectoriale, principala modificare ce trebuie notata este ca in cazul licitatiilor multiple ce au obtinut acelasi punctaj castigator, legea ofera autoritatii contractante dreptul de a acorda contractul operatorului economic a carui oferta contine mai mult de 50% produse fabricate in Uniunea Europeana decat orice alta parte cu un procentaj mai mic.

Concluzie
Noua OUG no 34/2006 copiaza ad-literam principalele prevederi ale directivelor relevante ale Uniunii Europene, fiind astfel mult mai usor a determina procedurile necesare si obligatiile rezultate din procesul de achizitie publica in Romania.

Noua lege e, prin natura ei, mult mai complexa si anumite parti nu sunt usor de inteles de catre candidatii mai putin experimentati. Drept urmare este necesara introducerea rapida a normelor metodologice si a instructiunilor suplimentare.

Lucru cu atat mai adevarat cu cat imediat dupa data intrarii in vigoare a OUG no 34/2006 alte doua legi aditionale au fost adoptate (ordonanta de urgenta nr 54/2006 cu privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor), ambele avand un impact asupra OUG nr.

34/2006 intr-un fel ce nu este pe deplin clar decat prin emiterea metodologiei pentru OUG nr. 34/2006.

Se pune intrebarea de ce in Romania inca se mai obisnuieste adoptarea de legi care necesita norme de aplicare emise mult anterior intrarii in vigoare a acestora. Nu poate oare o lege sa intre in vigoare la data la care sunt emise normele metodologice relevante ?

Articolul „ Noua lege a achizitiilor publice a Romaniei” a fost tradus din versiunea originala in limba engleza si publicat cu aprobarea:
Rubin Meyer Doru & Trandafir
SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI / LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION IN ASOCIERE CU / AFFILIATED WITH HERZFELD & RUBIN, P.C.
http://www.hr.ro


1202 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 5 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri