Compania Amenajare Edilitară și Salubrizare, la care acționar este Consiliul Local Sector 5, a fost înființată pentru a presta mai ieftin, pentru primărie, servicii de salubrizare și întreținere a spațiilor verzi. Asta în teorie. În practică, un raport al Curții de Conturi pe perioada 2018-2020 a descoperit mai multe nereguli, de la supradimensionarea veniturilor prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli în anii 2018, 2019 si 2020, în total cu 777.066.237 de lei, și un prejudiciu de 26 milioane lei pentru lucrări prestate, dar nefacturate și neîncasate.

Daniel Florea, fostul primar de la Sectorul 5Foto: AGERPRES

Raportul a mai scos la iveală cum se subcontractau serviciile și cum au fost date utilajele cumpărate de firmă către o altă companie a Primăriei întâi pe gratis, apoi în baza unui contract de închiriere în care nu s-au perceput penalități pentru întârzierile la plată, dar și datoriile acumulate de societate.

De exemplu, la finalul anului 2020 avea datorii peste 70 milioane lei către furnizori și obligaţii fiscale de plată neachitate de 4 milioane lei către bugetul de stat din cauza supradimensionării veniturilor din buget.

Amenajare Edilitară și Salubrizare a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 39/2010. Societatea a avut ca domeniu principal de activitate colectarea deșeurilor până în 21.09.2021 când l-a schimbat cu ”Activități de întreținere peisagistică”. În anul 2020, societatea a avut venituri de 265 milioane lei și cheltuieli de 259 milioane lei. Cifra de afaceri în 2020 a fost de circa 59 milioane lei.

Potrivit raportului Curții de Conturi, societatea a înregistrat venituri în perioada 2018-2020 doar din bani publici pentru servicii prestate pentru Primăria Sectorului 5, în baza a două contracte:

  • În anul 2016, a fost încheiat între Consiliul Local al Sectorului 5 şi SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA contractul nr. 30035/28.07.2016, ,,de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5" cu durata de patru ani, respectiv 28.07.2016 - 28.07.2020.
  • În anul 2019, a fost încheiat un contract cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților - nr. 11718 din 02.10.2019, care începând cu data de 01.03.2020 şi-a încetat aplicabilitatea, astfel a produs efecte doar în perioada 02.10.2019 - 28.02.2020.

Pe cel de-al doilea contract firma a subcontractat lucrările unor societăți private.

”În vederea derulării acestui contract, SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA a subcontractat o parte a acestor servicii, în perioada de derulare a contractului valoarea serviciilor de salubritate au fost în valoare totală de 35.929.099 lei fără TVA inclus, din care 17.923.037 lei (49,88%) au reprezentat servicii efectuate de SC AES SA şi 18.006.061 lei (50,12%) au reprezentat serviciile subcontractate de SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. și RER ECOLOGIC SERVICE BUC-REBU SA”, potrivit documentului.

Curtea de Conturi a descoperit mai multe neregului în activitatea societății comerciale, în perioada 2018-2020, când primar al Sectorului 5 era Daniel Florea.

Calcularea greșită a bugetului

Una dintre cele mai grave nereguli constatate este supradimensionarea veniturilor prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli în anii 2018, 2019 si 2020, în total cu 777.066.237 lei si efectuarea de cheltuieli în proporţie mai mare decât gradul de colectare a veniturilor din buget, cu 1.491.420 lei în anul 2018 şi cu 1.575.827 lei în anul 2020.

  • ”Entitatea a elaborat şi a fundamentat bugetele de venituri şi cheltuieli pentru anii 2018, 2019 şi 2020 fără a ţine cont de gradul de realizare a veniturilor în perioada precedentă. (...) Având în vedere prevederile legale în vigoare care menționează: "în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent", a fost analizat gradul de realizare a veniturilor totale aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli în perioada 2016 - 2017.
  • Se constată că în anul 2016 gradul de realizare a fost de 19,74% iar în anul 2017 a fost de 86,51%. Având în vedere că în ultimii doi ani entitatea nu a realizat veniturile totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în anul 2018 nivelul maxim al veniturilor ce putea fi fundamentat la nivelul veniturilor realizate în anul 2017, care a fost de 22.805.190 lei. Astfel, entitatea a fundamentat necorespunzător bugetul de venituri şi cheltuieli prin supradimensionarea veniturilor totale cu suma de 153.600.940 lei. Din analiza gradului de realizare a veniturilor totale aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli în perioada 2017 - 2018, se constată că în anul 2017 gradul de realizare a fost de 86,51% iar în anul 2018 a fost de 14,22%.
  • Având în vedere că în ultimii doi ani entitatea nu a realizat veniturile totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în anul 2019 nivelul maxim al veniturilor ce putea fi fundamentat la nivelul veniturilor realizate în anul 2018 care a fost de 25.159.958 lei. Astfel, entitatea a fundamentat necorespunzător bugetul de venituri şi cheltuieli prin supradimensionarea veniturilor cu suma de 306.438.002 lei.
  • Din analiza gradului de realizare a veniturilor totale aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli în perioada 2018 - 2019, se constată că în anul 2018 gradul de realizare a fost de 14,22% iar în anul 2019 a fost de 17,29%.
  • Având în vedere că în ultimii doi ani entitatea nu a realizat veniturile totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în anul 2020 nivelul maxim al veniturilor ce putea fi fundamentat la nivelul veniturilor realizate în anul 2019 care a fost de 66.170.665 lei. Astfel, entitatea a fundamentat necorespunzător bugetul de venituri şi cheltuieli prin supradimensionarea veniturilor totale cu suma de 317.027.295 lei”, se arată în raport.

Consecinţele abaterii sunt angajarea de cheltuieli care depășesc posibilitățile de finanțare, astfel că de exemplu, la finalul anului 2020 societatea a rămas cu datorii către furnizori de peste 70 milioane lei.

”Consecinta abaterii este (...) angajarea de cheltuieli pentru achiziția de bunuri, servicii şi lucrări, care exced posibilităţii de finanţare a acestora, astfel încât, la data de 31.12.2020, au fost raportate atât obligaţii de plată neachitate către furnizori, în sumă totală de 70.487.099 lei, cât şi obligaţii fiscale de plată neachitate la finele anului în valoare de 4.048.296 lei. În anexă sunt prezentaţi furnizorii care au depus în anul 2021 acțiuni pe rolul instanţelor de judecată în vederea demarării unor proceduri de executare silită, care s-au finalizat prin semnarea unor eşalonări de plată”, se arată în raport.

Lucrări efectuate, dar nefacturate

O altă neregulă descoperită de Curtea de Conturi este nefacturarea, neînregistrarea şi neurmărirea încasării unor venituri în sumă totală de 26.497.070 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate pentru Sectorul 5 în perioada 2019-2020.

”În anul 2020, SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA a realizat venituri din prestări servicii şi lucrări de administrare a domeniului public şi privat, precum şi lucrări și servicii de salubrizare pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, în valoare totală de 36.819.771 lei, din care 22.278.781 lei servicii şi lucrări de administrare şi 14.540.990 lei servicii și lucrări de salubrizare. Din verificările efectuate asupra veniturilor înregistrate de entitate în conturile s-a constatat că în perioada 2019 - 2020 nu au fost facturate către beneficiarul final al prestaţiei, respectiv Primăria Sectorului 5, contravaloarea unor lucrări şi servicii efectuate de către SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA, în vederea urmăririi şi încasării acestora”, se arată în raport.

”Din verificarea documentelor puse la dispoziţia controlului s-a constatat că în perioada 2019-2020, SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA a efectuat cheltuieli cu procurarea de materiale de la diversi furnizori pentru realizarea de lucrări şi servicii înscrise în Caietul de Sarcini şi solicitate de beneficiarul Primăria Sector 5, respectiv a efectuat cheltuieli prin externalizarea realizării unor lucrări şi servicii solicitate de beneficiarul Primăria Sectorului 5 şi necuprinse în Caietul de sarcini (...) cum ar fi lucrări de reparații a instalaţiilor corespunzătoare fântânii arteziene Parc Romniceanu, lucrări de aplicare mozaic la fântâna arteziană, lucrări de procurare şi montare a balustradei de inox parc Sebastian, lucrări de amenajare a parcului situat pe Calea Rahovei, lucrări de amenajare a sistemelor de iluminat locuri de joacă situate în Calea 13 Septembrie nr.218, etc. (...) După recepție se impunea ca SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA să factureze cheltuielile ocazionate cu realizarea lucrărilor şi serviciilor externalizate către beneficiarul final al prestației, respectiv Primăria Sectorului 5”, se arată în raport. Dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

”Până la data prezentei verificări nu au fost facturate către beneficiarul final Primăria Sectorului 5, în vederea încasării, contravaloarea lucrărilor şi serviciilor externalizate şi recepționate în perioada 2019-2020. Valoarea totală de facturat a prestațiilor este de 20.908.380 lei, inclusiv TVA”, se mai arată în raport. În timpul controlului Curții de Conturi, lucrările au fost facturate.

Mașinile cumpărate prin credit de societate, date altei companii

Curtea de Conturi a mai descoperit ”necalcularea, neînregistrarea şi neurmărirea încasării penalităţilor de întârziere pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere a chiriei utilajelor în sumă totală de 4.999.692 lei”. Despre ce este vorba?

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.213/26.09.2019 s-a aprobat caietul de sarcini şi Contractul cadru având ca obiect prestarea activităţilor de salubrizare din sectorul 5. Conform hotărârii, s-a încheiat Contractul cadru nr.11718/02.10.2019 între Consiliul local sector 5 în calitate de delegatar şi SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA în calitate de delegat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.10.2019, având ca obiect „prestarea activităților de salubrizare menajeră, stradală și deszăpezire din cadrul serviciului de salubritate sector 5".

Pentru realizarea serviciilor de salubrizare, SC Amenajare Edilitară si Salubrizare SA a contractat un credit bancar de la Raiffeisen Bank SA pentru achiziționarea de maşini, utilaje şi echipamente specifice. SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA a garantat, printre altele, față de bancă, cu o ipotecă mobiliară asupra utilajelor și echipamentelor de salubrizare ce urmau a se achiziţiona.

”Cu toate că SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA a fost delegată să presteze activitatea de salubrizare în sectorul 5, pe o perioadă de 5 ani, fapt pentru care a contractat creditul bancar menționat, Consiliul Local al sectorului 5, prin HCL sector 5 nr.8/23.01.2020 a dispus delegarea serviciului public de salubrizare începând cu data de 01.03.2020, către o altă societate, respectiv SC Salubrizare Fapte 5 SA (societate cu acționar majoritar Consiliului Local sector 5, înfiinţată la data de 20.12.2019). Ulterior, prin HCL sector 5 nr.65/23.03.2020 s-a dispus predarea de către SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor specifice salubrizării (achizitionate prin credit bancar nerambursat integral nici în prezent), către Primărie sector 5, iar prin HCL sector 5 nr.66/23.03.2020 s-a dispus darea în folosință cu titlu gratuit a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor specifice salubrizării de la Primărie sector 5 către SC Salubrizare Fapte 5 SA”, se arată în raport.

Ulterior hotărârile au fost abrogate, iar între cele două societăți s-a încheiat un contract de închiriere, dar banii nu s-au plătit la timp și nu s-au perceput penalități în valoare de aproape 5 milioane lei.

”De menţionat că, nu s-a operat transferul dreptului de proprietate asupra utilajelor de salubrizare între SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA şi Primăria sectorului 5, şi ulterior HCL sector 5 nr.65 şi nr.66/23.03.2020 au fost abrogate prin HCL sector 5 nr.45/26.02.2021. In aceste condiţii, între cele două societăți, SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA şi SC Salubrizare Fapte 5 SA s-a încheiat pe o perioadă de 5 ani Contractul de închiriere a utilajelor şi maşinilor de salubrizare nr. 1586/06.02.2020. Din verificările efectuate s-a constatat că la data de 31.12.2020 obligaţiile de plată înregistrate în contabilitate şi neachitate integral de SC Salubrizare Fapte 5 SA reprezentând chirie utilaje au fost în sumă de 5.682.568 lei. Pentru suma datorată SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA, nu a calculat, înregistrat şi încasat penalități de întârziere pentru perioada 15.10.2020-15.11.2021 în sumă de 4.999.692 lei, conform Contractului de închiriere nr. 1586/06.02.2020", se arată în raport.

Capitalul, diminuat pentru plata datoriilor

O altă constatare a Curții de Conturi a fost că s-a diminuat nelegal capitalul social pentru acoperirea datoriilor Sectorului 5 către SC AES SA.

”Prin HCL Sector 5 nr.351/23.12.2019 s-a dispus reducerea capitalului social al S.C.Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A cu 52.633.970,55 lei, adică de la 231.585.034,35 lei la 178.951.063.,80 lei. Diferenta redusă urmează a fi utilizată în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate cu serviciile prestate de către S.C.Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A. Registrul Comerţului a respins cererea de înscriere a reducerii de capital social prezentată mai sus. În aceste condiții la Registrul Comerțului valoarea capitalului social subscris şi vărsat al societății a rămas/este în valoare de 186.337.120,35 lei, în timp ce în balanța de verificare a societății valoarea totală a capitalului social este de 231.585.034,35 lei.(...) Se precizează că, în loc să factureze serviciile prestate Sectorului 5, s-a procedat nelegal la diminuarea capitalului social pentru acoperirea datoriilor Sectorului 5 către SC AES SA, contrar prevederilor art.207 (2) din Legea nr.31/1990. Legea prevede că prestațiile se facturează (sunt purtătoare de TVA), nu se achită prin diminuarea capitalului social”, se arată în raport.