Primăria Sectorului 1 a scos la licitație elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale pentru cinci zone importante din Sector: zona Meteorologiei-Holban; Parcelarea Bazilescu; zona Colosseum; Promenada Verde (amenajarea salbei de lacuri) și zona Sisesti-Straulesti Nord. Câștigătorii licitației vor analiza situația existentă în aceste zone, vor face împreună cu Primăria noi reguli urbanistice (ce se poate construi pe fiecare teren, ce clădiri și spații verzi vor fi protejate) și vor propune proiecte publice - străzi noi, amenajarea spațiului public, parcuri etc. Valoarea de proiectare se ridică la peste 5 milioane lei.

Parcelarea BazilescuFoto: Google Maps

Potrivit anunțului postat în sistemul electronic de achiziții publice, prin elaborarea si aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale se urmărește:

 • creșterea gradului de coerență al structurii urbane, valorificarea potențialului existent și înlăturarea disfuncționalităților
 • reorganizarea spațiului public - prin diferențierea, specializarea, amenajarea acestuia, reabilitarea urbană și peisagistică
 • reconsiderarea/eficientizarea mobilității și extinderea / modernizarea infrastructurii rutiere, trasarea unei trame stradale coerente, care să deservească zonele respective și funcțiunile propuse, precum și determinarea suprafețelor care urmează să treacă în domeniul public și modalitatea de transfer a acestora
 • stabilirea regimului juridic, precum și circulația juridică a terenurilor
 • stabilirea zonelor de protecție, de diverse categorii
 • reorganizare cadastrală
 • stabilirea zonelor cu servituți urbanistice, anumite restricții, ce pot fi identificate în urma studiilor de specialitate (geotehnic, mediu, circulații, istoric, arheologic etc)
 • identificarea nevoilor de extindere/modernizare a rețelelor edilitare
 • reglementare funcțională;
 • reglementarea indicatorilor urbanistici - limite minime și maxime;
 • înălțimea maximă și minimă a clădirilor
 • conformarea urbanistică astfel încât să fie posibilă autorizarea directă a investițiilor
 • dezvoltarea de instituții și servicii publice și de interes public, dotări de interes public
 • creșterea gradului de mixaj funcțional prin integrarea de noi activități
 • ameliorarea condițiilor de mediu - în toate componentele sale (amenajare spații verzi, parc, locuri de joacă și recreere etc)
 • propuneri de trecere a unor terenuri din domeniul privat în domeniul public de interes local, pentru a asigura posibilitatea realizării investițiilor publice

Pentru fiecare zonă se va face câte un Plan Urbanistic Zonal.

Planul Urbanistic Zonal ″Meteorologiei-Holban″

Valoarea de proiectare este estimată la 700.000 lei fără TVA. Planul urbanistic va reglementa o suprafață de 289,70 ha delimitată de următoarele artere de circulaţie: Drumul Regimentului; Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad; Şoseaua Bucureşti-Ploieşti; Strada Jandarmeriei.

Planul Urbanistic Zonal ″Parcelarea Bazilescu″

Valoarea estimată de proiectare este de 571.000 lei. Planul urbanistic va reglementa o suprafață de 289,31 ha delimitată de următoarele artere de circulaţie: Bd. Laminorului - str. Fabrica de Caramidă - str. Elocinţei – str. Neajlovului - str. Coralilor – str. Piatra Morii – bd. Gloriei - str. Triumfului - str. Lăstărişului - str. Mandolinei - str. Renaşterii - Şos. Chitila. Parcelarea Bazilescu este monument istoric.

”Din cauza lipsei reglementărilor urbanistice specifice unei parcelări care este clasată ca monument istoric, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, zona se află într-un proces de dezvoltare urbanistică agresivă, neținând seama de cadrul construit și natural existent, de specificul zonei și modificând iremediabil caracteristicile acesteia. Este necesară reglementarea specifică pentru asigurarea unei conservări integrate și pentru punerea în valoare a parcelării. Contractul urmăreşte reglementarea funcţională a monumentului istoric "Parcelar Bazilescu”, având ca obiective respectarea principiilor dezvoltarii urbane integrate, instituirea reglementarilor urbanistice care să asigure protejarea şi dezvoltarea durabilă a zonei protejate, a valorilor arhitectural-urbanistice, istorice şi de mediu natural în ansamblul lor, prin elaborarea planului urbanistic pentru zona construită protejată (PUZCP)”, se arată în caietul de sarcini.

Documentația urbanistică va fi elaborată cu respectarea următoarelor principii, potrivit caietului de sarcini:

 • Conservarea caracterului și identității locului: printr-un cadru normativ sever ce asigură aplicarea corectă a măsurilor de intervenţie asupra monumentelor şi în zona protejată.
 • Revitalizarea durabilă, orientată spre piață, a patrimoniului construit: în condițiile conservării caracterului şi identității locului, este necesară aducerea zonelor construite protejate la stadiul în care să răspundă unei cereri contemporane de bunuri și servicii urbane şi să se poată adapta la cereri viitoare, într-un context competitiv. Elementele de dezvoltare durabilă - viabilitatea economică, echitatea socială şi eficiența folosirii resurselor/protejarea mediului natural trebuie luate în considerare.
 • Crearea parteneriatului local: Dezvoltarea urbană este un demers colectiv, ce necesită capacitarea şi coordonarea resurselor existente, dezvoltarea şi profesionalizarea structurilor administrative, implicarea sectorului privat şi asigurarea susținerii din partea cetăţenilor şi a societăţii civile în general.
 • Planificarea integrată a operațiunilor: În contextul planificării integrate, factorii economici, sociali, ecologici şi culturali sunt combinați și utilizaţi ca ansamblu pentru a ghida deciziile privind utilizarea terenului şi a facilităților în direcția obținerii unei dezvoltării teritoriale durabile.

Planul Urbanistic Zonal ″Colosseum″

Valoarea estimată de proiectare este de 708.000 lei. Planul urbanistic va reglementa o suprafață de 185,30 ha cuprinsă între: Şoseaua Chitilei; Strada Constantin Godeanu; Terminalul Multimodal Străulești, Lacul Străulești, Şoseaua de Centură a Municipiului Bucureşti.

Planul Urbanistic Zonal ″Promenada Verde″

Valoarea estimată de proiectare este de 1.257.000 lei. Planul urbanistic va reglementa o suprafață de 656 ha cuprinsă între: Strada Aeroportului; Lacul Străulești, Bulevardul Bucurestii Noi, Bulevardul Laminorului, Strada Fabrica de Cărămidă, Strada Elocinței, Strada Neajlovului, Strada Coralilor, Bulevardul Petroliştilor, Intrarea Străulești, Strada Străulești, Magistrala 800 de cale ferată: București - Constanța; Şoseaua Bucureşti-Ploiești; Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Şoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, Şoseaua București-Târgovişte.

Potrivit caietului de sarcini, obiectivele elaborării Planului Urbanistic Zonal sunt:

 • analiza situației existente a teritoriului studiat;
 • identificarea disfuncțiilor existente la nivel local;
 • stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajarea teritoriului şi dezvoltare a structurii urbane pe termen mediu – lung;
 • utilizarea rațională şi echilibrată a terenurilor necesare funcțiunilor urbanistice, în scopul unei dezvoltări durabile şi sustenabile a Sectorului 1;
 • corelarea intereselor colective cu cele individuale privind ocuparea şi utilizarea spațiului urban; creşterea calității vieţii în mediul urban;
 • fundamentarea realizării unor investiții de utilitate publică;
 • asigurarea suportului de reglementare pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;
 • completarea bazei de date urbane la nivelul Sectorului 1;
 • crearea şi conservarea de UTR-uri distincte care să asigure caracteristici unitare, fără interferențe, cu definiri urbanistice clare pentru locuinte individuale, semicolective, colective mici, medii şi mari, utilizări mixte, cu permisiuni condiționate pentru satisfacerea nevoilor comunității în ceea ce reprezintă diverse funcţiuni;
 • pentru zonele deja construite sau pentru care există documentații de urbanism care au produs efecte juridice, se vor avea în vedere soluții pentru creşterea ambientului şi ambianței, creşterea calității și siguranței spatiului public, coroborate cu armonizarea cu UTR-urile distincte învecinate, precum și cu întreg sectorul.

Planul Urbanistic Zonal ″Sisesti - Străulești Nord″

Valoarea estimată de proiectare este de 1.802.000 lei fără TVA.

Acesta va reglementa o suprafață de 1.012,82 ha, situată între următoarele artere: Şoseaua Bucureşti-Târgovişte; Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, Drumul Regimentului, Strada Jandarmeriei; Şoseaua Bucureşti-Ploiești și Şoseaua Odăi (DNCB).

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 4 februarie 2022.