PNL-PSD-UDMR promite în programul de guvernare că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va rezolva ce nu s-a făcut în 30 de ani. O parte din promisiuni se regăsesc și în programul de guvernare de acum 1 an al PNL-USR-PLUS. Cele mai importante promisiuni sunt: 40% din drumurile județene și locale vor fi modernizate, se vor reabilita 45 de spitale și se vor face 7 noi, se vor construi 500 de creșe, grădinițe și școli, 5 săli polivalente, 8 bazine olimpice, reorganizarea ANL și construirea de locuințe pentru tineri și specialiști - Casa Dascălului, Casa Medicului în mediul rural - creșterea suprafeței cadastrate a României de la 40 la 65%, descentralizarea fondurilor europene către UAT-uri, modificarea legislației privind restituirea proprietăților Codul Urbansimului, Codul de procedură administrativă, digitalizare, descentralizare și debirocratizare.

Harta RomanieiFoto: Hotnews

O parte din aceste promisiuni se aflau și în programul de guvernare al PNL-USR-UDMR de acum un an.

Redăm mai jos principalele promisiuni din programul de guvernare pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Investiții

 • Extinderea rețelelor de apă și canal. ”În acest moment, sunt racordate la sistemul de apă 13,9 milioane de locuitori, iar la canalizare 10,8 de milioane locuitori – ceea ce reprezintă aproximativ 70% și 55% din locuințele din România. Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, vom sprijini toate UAT-urile în vederea dezvoltării echilibrate și a susținerii coeziunii teritoriale, fiecare solicitant având garantată o sumă minimă pentru proiecte de dezvoltare locală. Anghel Saligny 10 noiembrie 2021, au fost înregistrate pe platforma digitală 3.147 de unități administrativ-teritoriale, cu 7.545 de cereri finalizate”, se arată în program.
 • 200 de microstații de tratare, fose septice și sisteme de alimentare cu apă, care vor deservi toate categoriile de utilizatori.
 • 40% din drumurile județene și locale vor fi modernizate, prin programele implementate de MDLPA: 3.000 de km de drumuri județene vor fi reabilitați și 10.000 km de drumuri sau străzi locale vor fi modernizați.
 • se vor construi 500 de creșe, grădinițe și școli, constând atât în construcții noi, cât și în reabilitări.
 • se vor construi 15 campusuri școlare, constând în școală, liceu, internat, teren de sport, ateliere, laboratoare, cantină.
 • se vor construi 20 de cămine studențești.
 • se vor construi 5 centre universitare.
 • se vor construi 20 de tabere școlare.
 • se vor construi 20 de centre de excelență, informare și documentare pentru copii (construire).
 • se vor construi 200 de centre medicale în mediul rural
 • 15 spitale județene vor fi reabilitate.
 • 30 de spitale municipale și orășenești vor fi reabilitate.
 • se vor construi 7 spitale, inclusiv maternități.

Pe partea de infrastructură sportivă programul prevede construirea a: 5 săli polivalente (2.000-16.000 locuri); 8 bazine olimpice; 5 patinoare artificiale pentru competiții; 7 complexuri sportive, capacitate între 3.000 și 30.000 de locuri, 150 săli de sport; 30 bazine didactice de înot; 100 patinoare artificiale cu scop didactic; 120 baze sportive; 5 centre sportive de performanță pentru sporturi olimpice, constând în săli de antrenament, școală, internat, cantină, școală de antrenori, centru medical.

Tot pe partea de investiții programul prevede reorganizarea ANL și construirea de locuințe pentru tineri și specialiști.

”MDLPA va reorganiza structura ANL și consideră oportună creșterea numărului unor astfel de locuințe, prin construcția atât a unor noi spații pentru specialiști și tineri, cât și a unor locuințe de necesitate. În vederea reconsiderării și realizării infrastructurii intelectuale în mediul rural, vor fi avute în vedere promovarea unor noi concepte de infrastructură, cum ar fi: Casa Dascălului, Casa Medicului”, se arată în program.

O altă promisiune vizează reabilitarea termică a clădirilor.

”Reducerea consumului de energie în clădiri și a emisiilor de CO2 prin aprobarea Strategiei de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale atât publice, cât și private, un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050”, se mai arată în program.

Cadastrare

”Deși este considerat un domeniu critic în ceea ce privește gestiunea teritoriului și elaborarea politicilor de amenajare, acest domeniu a fost permanent marginalizat de acțiunea guvernamentală. De aceea, guvernul își va asuma cadastrarea sistematică a teritoriului. În acest moment, este cadastrată o suprafață de aproximativ 40% din suprafața întregii țări, iar în perioada 2021-2024 ne propunem să ajungem la un procent de peste 65%, ceea înseamnă că vor fi cadastrate, în 4 ani, aproximativ 6 milioane de hectare în plus, din care 2 milioane de hectare din fonduri proprii ANCPI și aproximativ 4 milioane hectare din fonduri europene”, se arată în program.

Pentru activitatea de cadastru, în programul de guvernare al PNL-PSD-UDMR se promite că până la sfârșitul anului 2023, se vor finaliza lucrările pentru cele 660 de unități administrativ-teritoriale (5,4 milioane de hectare) cuprinse în programul operațional regional Axa 11 finanțată din fonduri europene și de la bugetul de stat.

”„Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, privind înregistrarea sistematică a imobilelor pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Obiectivul asumat îl reprezintă finalizarea înregistrării sistematice în aproximativ 450 de UAT-uri rurale, cu suprafață de aproximativ 3,9 milioane ha”, este o altă promisiune.

Legislație

 • Modificarea legislației privind restituirea proprietăților, cu instituirea unui termen de finalizare. Corelarea acestei legislații cu cea din domeniul cadastrului și a publicității imobiliare
 • ”Propunerea legislativă, ce urmează a fi formulată, vizează măsurile prin care comisiile locale și județene de fond funciar vor accelera și finaliza procesul de retrocedare a proprietăților din România. Finalizarea acestui proces este strâns legată de înregistrarea tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin lucrări de înregistrare sistematică.De asemenea, propunem ca domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale să fie înregistrat cu celeritate, finanțarea acestor lucrări fiind posibilă din bugetul propriu al Agenției Naționale de Cadastru și de Publicitate Imobiliară”, se arată în program.
 • Legislația va avea un capitol special pentru procedurile de comasare și/sau reajustare ale terenurilor, având drept scop constituirea unor noi intravilane sau extinderea celor vechi, astfel încât localitățile să poată beneficia de o proiectare urbanistică și arhitecturală modernă, după standarde de nivel european, care să permită realizarea de rețele edilitare și de transport local de tip smart city sau smart village.
 • Elaborarea și aprobarea Codului finanțelor publice locale care să reunească într-un mod unitar și necontradictoriu reglementările privind: finanțele publice locale, criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, fiscalitatea locală și procedurile fiscale locale.
 • Revizuirea Codului administrativ astfel încât să fie remediate disfuncționalitățile constatate în cei 2 ani de aplicare și prevederile legale care generează anomalii în administrația publică centrală și administrația publică locală. Totodată, se vor introduce reglementări pentru crearea consorțiilor administrative care să stimuleze și să dezvolte cooperarea între autoritățile administrației publice locale.
 • Elaborarea Codului de procedură administrativă care să stabilească regimul juridic aplicabil actelor și contractelor administrative, reguli și mecanisme pentru simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin soluții de e-guvernare, pentru facilitarea accesului cetățenilor la administrația publică și pentru creșterea transparenței și eficienței instituțiilor publice.
 • Normativele de construcții - se vor reactualiza, rescrie normativele de proiectare elaborate și publicate de către MDLPA în anii ’90, și care nu au fost actualizate până în prezent.
 • Codul Amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor - va sintetiza și simplifica prevederile actelor normative, care se referă la domeniile construcțiilor, atât la proiectare, cât și la avizare, autorizare și execuție. Va simplifica interacțiunea beneficiarilor cu autoritățile locale, va simplifica procedurile de elaborare și avizare proiecte, va crea un flux mai rapid pentru autorizarea lucrărilor, va eficientiza monitorizarea execuției lucrărilor.

Descentralizare

 • Analiza competențelor administrației publice centrale care pot fi transferate către administrația locală, precum și capacitatea administrativă a celei din urmă de a gestiona noile competențe;
 • Corelarea transferului de competențe cu cel a transferului de resurse bugetare;
 • Predictibilitatea, transparența, stabilitatea și depolitizarea sistemului general de transferuri de la bugetul de stat, astfel încât să se asigure resurse suficiente pentru furnizarea serviciilor publice, sprijinirea dezvoltării economiei locale și creșterea autonomiei financiare locale, indiferent de culoarea politică a administrațiilor locale și a guvernului.
 • Implementarea în condițiile legii a procesului de transfer al activelor abandonate sau închise în urma procesului de reorganizare-restructurare ale ministerelor, regiilor autonome, companiilor de stat și societăților cu capital integral de stat în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, cât și reglementarea juridică a patrimoniului sindical.
 • Descentralizarea resurselor financiare prin rămânerea redevențelor de exploatare la nivel local in proporție de 80% ( 40% la CJ și 40% la primarii);
 • Descentralizarea fondurilor europene către UAT prin transformarea ADR-urilor in Autorități de Management pentru POR, program de 13 miliarde de Euro;
 • Adoptarea legii ce asigură cadrul legal de funcționare a ITI-urilor și continuarea demersurilor pentru creșterea numărului acestora.

Digitalizare

 • Digitalizarea, simplificarea și debirocratizarea serviciilor publice din administrație și automatizarea cât mai multor procese și interacțiuni, prin utilizarea celor mai noi tehnologii TIC de administrare a datelor. Introducerea de proceduri administrative corelate strict cu sistem de e-guvernare. Creșterea accesibilității serviciilor publice online. Introducerea „domiciliului” și „identității” electronice pentru fiecare cetățean.
 • Crearea infrastructurii naționale de registre administrative în administrația publică: crearea și administrarea unor identificatori unici, implementarea de arhitecturi TIC standardizate, realizarea și extinderea interoperabilității dintre acestea, sistematizarea și simplificarea fluxurilor de date, de interogare și a procedurilor de raportare.
 • Realizarea de sisteme informatice unitare la nivel local, care să permită interoperabilitatea sistemelor diverselor UAT-uri cu nivelul central; realizarea raportărilor Open Data conform specificațiilor unitare la nivel național.
 • Cadastrarea proprietăților statului; implementarea generalizată, la nivelul UAT, al instituțiilor publice și al operatorilor de servicii de interes economic general a instrumentelor digitale de identificare, inventariere, evaluare și stocare de tip GIS.
 • Interoperabilizarea bazelor de date local-central, reglementarea accesului reciproc la bazele de date local-central și central-local.

Resurse umane

 • Implementarea unui model profesionist și imparțial de recrutare în funcția publică, prin organizarea unui sistem de concursuri care să pună accentul pe competența și integritatea funcționarilor publici, precum și pe orientarea spre performanță.
 • Dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților administrației publice și asigurarea resursei umane necesare procesului de transformare digitală.
 • Programe naționale de formare a funcționarilor publici, cu un calendar adaptat evoluției sistemelor informatice din administrația publică, dar și corelarea acestora cu evoluția tehnologică propriu-zisă.
 • Sistem unic de evidență a personalului bugetar pentru funcționarii publici, personalul contractual din administrație și angajații la stat. Sistemul e-bugetar. Se va accelera operaționalizarea prevederilor din Codul administrativ legate de evidența centralizată a personalului bugetar.

Transparență

 • Depolitizarea funcției publice și stabilirea clară a pozițiilor politice în structura administrativă.
 • Continuarea transparentizării proceselor și procedurilor administrative prin promovarea de date și informații deschise, disponibile public. Publicarea online și accesul cetățenilor la toate cheltuielile publice, contractele de achiziții publice și la toate informațiile relevante privind instituțiile statului, de la Guvern până la primării.