Consiliul Local Sector 6 a aprobat joi majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite și a stabilit criteriile de identificare a acestora. Primarul Ciprian Ciucu a declarat într-o conferință de presă susținută înaintea ședinței de Consiliu Local că va fi majorat impozitul pentru imobilele aflate "într-o stare deplorabilă", o situaţie care nu poate continua.

HotNews.roFoto: Hotnews

"Este vorba despre un proiect care prevede majorarea impozitului aferent clădirilor şi terenurilor neîngrijite cu până la 500%. Cred că nu mai putem continua aşa, sunt foarte, foarte multe terenuri în Sectorul 6 care sunt neîngrijite, care sunt într-o stare deplorabilă, în care colcăie efectiv şobolanii şi pe care se depozitează gunoi. În al doilea rând, avem şi multe clădiri mai degrabă industriale care, de asemenea, sunt într-o stare foarte proastă. Acest impozit este menit să îi determine pe cei care îşi lasă terenurile la întâmplare şi clădirile în stare necorespunzătoare să le cureţe şi să le pună într-o stare care să nu afecteze calitatea vieţii şi ţesutul urban", a explicat Ciucu.

Primarul spune că până la data de 31 august a fiecărui an fiscal, se va constata starea clădirilor şi a terenurilor cu astfel de probleme, apoi proprietarii vor fi notificați.

"Vor fi notificaţi proprietarii, care vor putea să efectueze lucrări până la data de 15 noiembrie a aceluiaşi an, urmând apoi, dacă nu au făcut aceste lucrări, această comisie să comunice la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 unde se află acel teren, cine este proprietarul, pentru a fi supraimpozitat", a precizat Ciucu.

Potrivit proiectului adoptat de Consiliul Local, majorarea impozitului poate fi cu 100%, 200%, 300%, 400% sau cu 500%, în funcţie de starea clădirii sau a terenului, care va fi evaluată de către organul de control, pe baza unui punctaj.

Potrivit regulamentului, fac excepţie de la majorarea impozitului clădirile/terenurile neîngrijite pentru care proprietarii deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării/amenajării terenului şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor.

”Se aprobă Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul sectorului 6, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și Anexele 1-6 ale Regulamentului. Se aprobă aplicarea majorării impozitului aferent clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500% conform categoriilor prevăzute în Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul sectorului 6”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.

Ce prevede regulamentul:

 • Prin clădiri sau terenuri neîngrijite situate în intravilanul sectorului 6, pentru care va fi aplicată majorarea de impozit, se înţelege:a)în cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, faţade nereparate/necurăţate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură.
 • b)în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curăţeniei în curţi, neîntrebuinţarea/nerepararea imprejmuirilor sau alte situaţii de asemenea natură.
 • Fac excepţie de la majorarea impozitului clădirile/terenurile neîngrijite pentru care proprietarii deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării/amenajării terenului şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor.
 • Autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, emisă în condiţiile art.7 alin.16 din Legea nr.50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, nu este asimilată autorizaţiei de constuire în înţelesul prezentului Regulament.
 • Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 este abilitată să efectueze verificări pe raza sectorului 6 şi să întocmească fişa de evaluare, nota de constatare, somaţia şi procesul-verbal de conformitate. Nota de constatare va fi însoţită în mod obligatoriu de schiţe foto care să ateste starea clădirii/terenului la data inspecţiei.
 • După identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 proprietarul va fi somat până în data de 30 aprilie a fiecărui an fiscal în care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare până la data de 15 noiembrie şi să menţină în continuare clădirea/terenul în stare de întreţinere/îngrijire.
 • Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somaţiei, se încheie proces-verbal de conformitate. În cazul intervenţiilor pe monumente istorice, clădiri şi terenuri din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite protejate,
 • procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii.
 • Somația, prin grija organului constatator, va fi transmisă către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, în vederea notării în evidențele fiscale, în termen de maxim 5 zile de la comunicarea acesteia contribuabilului.
 • În cazul în care, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, persoanele abilitate din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 vor întocmi în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului acordat, o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite.
 • Nota de constatare va fi însoţită în mod obligatoriu de schiţe foto care să ateste starea clădirii/terenului la data inspecţiei.
 • Prin excepție de la prevederile alin. 1, în cazul în care proprietarul a obținut autorizație de construire/demolare/etc şi a anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor, termenul de remediere a deficiențelor constatate se prelungește conform duratei de execuție a lucrărilor conform autorizației de construire sau până la data închierii procesului verbal de recepție în condițiile legii, după caz.
 • Nota de constatare şi documentaţia aferentă acesteia, în care se consemnează menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri ca fiind neîngrijite, se transmit în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii, Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6. În acest caz, la sesizarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, Primarul Sectorului 6 va propune spre adoptare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.
 • Cotele de majorare a impozitului se stabilesc conform hotărârii de consiliu local privind stabilirea nivelului valorilor începând/pentru anul următor.
 • Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 va opera majorarea în evidenţele fiscale, va emite şi va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii individuale a Consiliului Local Sector 6 și va încasa/recupera majorarea în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
 • În cazul în care proprietarul nu va notifica administraţia publică locală, respectiv organul constatator, privind remedierea situaţiei imobilului, cu dovezi în acest sens (ex: autorizațiede construire, proces verbal de recepție, planșe foto, etc.), impozitul majorat se va aplica şi în anii fiscali următori, la nivelul cotelor de majorare stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sector