Licitația de 1,15 miliarde lei organizată de Primăria Sectorului 2 pentru serviciul de salubrizare: CNSC a admis contestația care reclama că se consolidează monopolul Supercom

de Catiușa Ivanov     HotNews.ro
Joi, 14 noiembrie 2019, 10:38 Actualitate | Administratie Locala


Gunoi în Sectorul 2
Foto: Hotnews
Consiliul Național de Soluționarea Contestațiilor a admis contestația făcută de firma Romprest la licitația de 1,15 miliarde lei organizată de Primăria Sectorului 2 pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice, pentru următorii 7 ani. Romprest acuza că în caietul de sarcini se cere o cifră de afaceri mult prea mare, 305.000.000 lei pe ultimii 3 ani, o perioadă mult prea scurtă pentru obținerea autorizației de mediu pentru stația de sortare și pentru construirea acesteia, dar și cerințe care ar produce pierderi financiare, de exemplu că utilajele de deszăpezire să nu poată fi folosite vara în alte activități. Contestatarul este de părere că aceste condiții erau de natură să consolideze monopolul agentului economic care prestează în prezent serviciul, respectiv Supercom. CNSC a admis în mare parte toate observațiile contestatarului, iar Primăria le-a îndreptat.

documente
(14 Nov 2019) PDF, 1MB
”Consiliul apreciază că valoarea minimă solicitată prin documentatia de atribuire pentru cifra medie de afaceri, este prea mare, încălcând principiul proportionalităţii, restrângând participarea operatorilor economici la procedura de atribuire. Faptul că operatorii economici ar putea să se asocieze sau să apeleze la un terţ susținător nu reprezintă o soluţie reală, ci, mai degrabă un subterfugiu legal a cărui aplicare ar putea conduce la apariţia unui risc financiar pentru derularea contractului de delegare de gestiune, prrin faptul că asociatul sau ofertantul care execută efectiv contractul în cauză ar putea să nu aibă capacitatea financiară să sustină cheltuielile aferente primului an de concesiune”, se arată în motivare. Consiliul a stabilit că solicitarea contestatoarei de reducere a valorii minime pentru cifra medie de afaceri la 150% din valoarea primului an de concesiune este corectă şi a obligat Primăria Sectorului 2 să facă modificările necesare.

În ceea ce priveşte solicitarea contestatoarei legată de "acordarea permisiunii ca, în situaţia în care nu este asigurat volumul estimat de servicii din caietul de sarcini, operatorul să utilizeze dotările asigurate pentru sectorul 2 pentru prestarea altor activități”, Consiliul a decis că menţinerea unei astfel de cerinţe, în condiţiile în care nu sunt prevăzute tarife de staționare pentru stationare sau pentru perioada de neutilizare care să-i asigure ofertantului acoperirea cheltuielilor independent de gradul de variatie, este excesivă şi trebuie eliminată din documentația de atribuire, ofertantul având obligatia de a presta serviciile în condiţiile de calitate şi termenele impuse prin caietul de sarcini.
Referitor la criticile legate de exclusivitate pentru utilajele de deszăpezire, Consiliul a decis că sunt fondate și a obligat Primnăria să le elimine.

”Consiliul retine ca fondată critica legată de existenţa unor inadvertente intre utilajele solicitate în caietul de sarcini şi tarifele pentru activitatea de deszăpezire din formularul de ofertă şi va obliga entitatea contractantă la corectarea acestora. În ceea ce priveşte cerinţa privind extinderea perioadei de mobilizare, Consiliul constată că, în susținerile sale, contestatoarea prezintă elemente din care rezultă o astfel de necesitate, respectiv durata legală de emitere a autorizatiei de mediu este de 90 de zile lucrătoare şi, ca urmare obligă entitatea contractantă la modificarea perioadei de mobilizare la 135 zile”, se mai arată în decizie.

Consiliul a mai reținut ca fiind fondate criticile contestatoarei privind obligatia de a prezenta declaratii de disponibilitate și recomandări pentru personalul propriu, dar prezentarea unei declarații de disponibilitate şi recomandări de la beneficiari pentru personalul ce nu este angajat al ofertantului rămâne obligatorie, reţinut fiind argumentul entității contractante legat de posibilitatea de verificare al acestuia.

CNSC a respins două dintre cererile contestatarului. ”Consiliul va respinge criticile contestatoarei legate de cerinţa de inlocuire a măturilor cu echipamente de aspirat acționate electric şi de modul de colectare a deşeurilor reciclabile la blocurile cu regim mare de înălțime. Criticile legate de modelul de contract formulate de contestatoare vor fi respinse de către Consiliu, deoarece acesta conţine informații clare şi explicite privind inadvertentele sesizate, detaliate concludent de entitatea contractantă în punctul de vedere transmis”, se arată în decizie.

Firma care a făcut contestația la CNSC cere suspendarea licitației și modificarea condițiilor care ar îngrădi dreptul de participare la licitație. Potrivit viceprimarului Dan Cristian Popescu, firma care contestă licitația este Romprest.

”Dorim să supunem atenţiei dumneavoastră mai ales faptul că toate condițiile acestei documentații sunt de natură să consolideze monopolul agentului economic care prestează în prezent serviciul, deoarece sunt impuse realizarea de imobile şi obţinerea de autorizaţii legate de acestea în termene extrem de scurte, imposibil de respectat de către un alt operator. Menţinerea unui monopol şi a situației de captivitate a unei autorități față de un prestator încalcă regulile achizițiilor publice, ale concurenţei şi este extrem de păguboasă pentru toate părțile implicate, cu excepția deținătorilor acestui monopol”, se arată în contestație.

Nemulțumirile au fost legate de mai multe condiții impuse de Primăria Sectorului 2 în caietul de sarcini.

”Cerințele de calificare excesive, impunerea exclusivității utilizării dotărilor (inclusiv pentru deszăpezire) doar pe teritoriul Sectorului 2, necorelările între dotările solicitate în Caietul de sarcini și cele pentru care se solicită tarife în Propunerea Tehnică, cerințe tehnice neuzuale și inadecvate: înlocuirea maturilor cu echipamente de aspirat acționate electric, colectarea din poartă în poartă la blocuri cu regim mare de înălțime, o perioada de mobilizare mult prea scurtă, formulare cu cerințe nejustificate și nerealizabile sunt condiții de natură să influențeze în mod fundamental decizia unui ofertant de a participa la procedură. În ipoteza în care nu s-ar dispune suspendarea procedurii de atribuire, subscrisă, că și alți potențiali ofertanți, ar fi privată de posibiltatea de a depune oferta în cadrul acesteia, dat fiind caracterul nelegal, incomplet, neclar și inconsecvent al prevederilor Documentației de atribuire”, se arată în contestație.

Contestatarul a mai reclamat că termenul dat pentru construirea stației de sortare este nerealist.

”Pagubele ar putea să apară pe parcursul derulării contractului, deoarece activitățile de sortare a deşeurilor municipale nu pot fi prestate în condiţiile prezentului contract şi de asemenea nu pot face obiectul unei subdelegări. Aceste activități implică construcţia de imobile complexe şi specifice (stație de sortare a deșeurilor) și o serie de activități preparative, cum ar fi identificarea locului/terenului de construcție, pregătirea documentelor și proiectelor etc. Termenele impuse, în cadrul cărora nu se pot realiza mobilizarea şi dotarea cu utilaje, ori dobândirea sau construcția de imobile sau instalații, numărul mare și caracteristicile speciale ale dotărilor că şi inadvertențele legate de tarifele de deszăpezire care influențează modul de facturare şi plata a serviciului, o serie de cerințe neuzuale și nespecifice sunt de natură se determine pagube, pentru că obligaţiile imposibil de realizat pot conduce la pierderi contractuale, iar un mod defectuos de plată şi facturare, la rândul sau, poate fi păgubos că și cerințele nespecifice care determina costuri nejustificate ori chiar imposibilitatea prestării unor activități sau operațiuni”, se mai arată în contestație.

Contestatarul mai cerea scoaterea clauzelor care ar defavoriza alți agenți economici și ar îngrădi posibilitatea de a participa la licitație.

”Solicităm Consiliului admiterea că întemeiată a prezenței contestații, urmând că prin Decizia ce va pronunță să oblige Autoritatea Contractantă la adoptarea următoarelor măsuri de remediere: reducerea nivelul cerinței privitoare la cifra de afaceri medie anuală până la 150% din valoarea estimată anuală a contractului de delegare a gestiunii; acordarea permisiunii că în situaţia în care nu este asigurat volumul estimat de servicii din Caietul de sarcini, operatorul să utilizeze dotările asigurate pentru Sectorul 2 pentru prestarea altor activități din care să îşi poată asigura venituri acoperitoare, în condițiile în care asigură dotări suficiente pentru prestarea serviciilor în cadrul contractului, pentru cantitățile reale, reduse față de cantităţile estimat inițial; introducerea în Caietul de sarcini a unui paragraf care să se precizeze că exclusivitatea utilizării dotărilor pentru deszăpezire nu este aplicabilă decât pentru sezonul de deszăpezire, în condițiile în care ele ar putea fi folosite pentru alte activități în afară acestuia, evitându-se niște pierderi nejustificate”, se arată în contestație.

Contestatarul a mai cerutasigurarea unei corelări precise între dotările solicitate în Caietul de sarcini și cele pentru care se solicită tarife în propunerea tehnică, renunţarea la cerința privitoare la înlocuirea maturilor cu echipamente de aspirat acționate electric, orientând dotările respective pentru operațiuni adecvate şi eficiente, cum ar fi întreținerea curăţeniei; renunțarea la colectarea din poartă în poartă la blocuri cu regim mare de înălțime a aşa numitei fracții uscate (plastic/metal/hârtie/carton) și alinierea la prevederile normativelor din domeniu prin stabilirea de puncte de colectare pentru deşeuri, care să satisfacă condițiile de igienă, confort urban şi eficiență a prestației.

Alte cerințe erau: extinderea perioadei de mobilizare la un termen realist și fezabil de cel puțin 180 de zile; eliminarea cerințelor privitoare la Declarația de disponibilitate dată de personalul angajat cu contract de muncă și la recomandările de la beneficiari pentru experiență profesională a angajaților, corectarea clauzelor contractului pentru că ambele părți să poate aplică penalități simetrice în cazul nerespectării prevederilor contractului de către partener, într-un cuantum predeterminat şi de asemenea, ambele părți să aibă dreptul la reziliere pentru nerespectarea obligaţiilor de către partenerul contractual, dar în condiții de preaviz şi cu termene de remediere prestabilite.


Licitație de 1,15 miliarde de lei pentru salubrizarea Sectorului 2


Primăria Sectorului 2 a lansat la finalul lunii septembrie, în sistemul electronic de achiziții publice, licitația pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice din sector, pentru următorii 7 ani. Valoarea contractului este estimată la 1,15 miliarde de lei.

Obiectul contractului îl reprezintă "prestarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată, respectiv:

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b) sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat;
c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.", se arată în anunțul de concesionare.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 10 decembrie 2019.

Posibil monopol pentru sortare


Primăria Sectorului 2 cere acordul Consiliului General al Municipiului București să se asocieze cu firma Supercom pentru a realiza un centru de sortare și valorificare a deșeurilor municipale, potrivit unui proiect aprobat la ședința Consiliului Local Sector 2 din luna septembrie. Supercom, deținută de un fost senator PSD, Ilie Ciuclea, ar urmă să construiască acest centru, în valoare de 45 milioane de euro, pe cheltuiala sa, însă Sectorul 2 se angajează să dea gunoiul municipal din Sector către acest centru pentru următorii minim 20 de ani, cu excepția celui care va fi ars la incineratorul Primăriei Capitalei.

Practic se dorește instituirea unui nou monopol, deoarece Primăria Sectorului 2 va plăti către acest centru un cost de sortare care este în medie echivalent cu costul de depozitare la groapă, circa 130-150 lei/tonă, iar prețul va crește în următorii ani, potrivit datelor din piață. În București sunt în acest moment 5 astfel de stații de sortare, inclusiv Primăria Sectorului 3 își face una, iar firesc ar fi atribuirea contractelor de sortare și valorificare să se facă prin licitație. Și Supercom ar avea o astfel de stație, potrivit datelor din studiul de oportunitate făcut de Primăria Sectorului 2 pentru delegarea serviciului de salubrizare.

”În perioada 01.11.2010 - 31.12.2012, S.C. SUPERCOM S.A. a achiziționat și pus în funcțiune Uzina de sortare/pretratare deșeuri solide municipale cu o capacitate de procesare de 125.000 tone/an”, se arată în document.

În plus, Consiliul General al Municipiului București a adoptat în luna august Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor pentru București. La pagina 315 este scrisă următoarea obligație pentru sectoare: "Organizarea de către sectoare a licitațiilor pentru delegarea gestiunii activității de sortare."

Reamintim că Primăria Sectorului 2 are un contract de peste 20 de ani cu firma Supercom, pentru colectarea deșeurilor și deszăpezire, în ultimii 10 ani contractul fiind prelungit prin acte adiționale. Abia acum, după ce în 2018 Înalta Curte a obligat primăriile să facă licitații pentru atribuirea acestor contracte, prelungirile fiind nelegale, instituția a lansat o astfel de procedură.

Protocolul de asociere a Primăriei Sectorului 2 cu firma Supercom pentru a realiza un centru de sortare și valorificare a deșeurilor municipale, și prin care instituția se obligă să dea gunoiul din sector, în ultimii 20 ani, acestei firme, nu reprezintă monopol, se arată într-un drept la replică transmis de instituție către redacția HotNews.ro.

”De asemenea, atât în cuprinsul Referatului de aprobare, cât și în Protocolul cadru în discuție, este expres prevăzută condiția respectării tuturor actelor normative, regulamentelor etc. în ceea ce privește limitele de competență ale Sectoarelor, precum și determinarea prețului/tarifului prin proceduri concurențiale”, a transmis Primăria Sector 2.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

2008 vizualizari

  • +1 (1 vot)    
    Praf sectorul 2 (Joi, 14 noiembrie 2019, 11:40)

    benicio [utilizator]

    Nu stiu daca exista sector mai inapoiat ca sectorul 2. Si oamenii sunt necivilizati, sunt tot mai multe locurile unde se lasa gunoi pur si simplu pe trotuar. Atat pungi de gunoi menajer cat si diverse vechituri sau moloz. Aia de la Supercom isi fac treaba, dar mereu apar alte gunoaie. Aici politia locala cred ca doarme pe ea.

    Ce nu face Supercom e partea de colectare selectiva si reciclare, e jalnic la capitolul asta. Cine vrea sa recicleze trebuie sa care gunoiul pana in sectorul 3.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by