BLOGUL PwC Romania
Sondaj PwC: Inspec��iile fiscale se vor intensifica în perioada urm��toare, dup�� blocajul din starea de urgen���� Doar 13% dintre companiile participante la un sondaj realizat de PwC România fac în prezent obiectul unor inspec��ii fiscale, un procent mic comparativ cu acelea��i perioade din anii anteriori, ca urmare a restric��iilor aduse de pandemie ce au redus inclusiv activitatea de inspec��ie fiscal��.
Consumatorii europeni prefer�� pl����ile f��r�� numerar, dar r��mân reticen��i s�� î��i dea datele personale care ar stimula dezvoltarea serviciilor online Numerarul pierde teren în Europa, în condi��iile în care 36% dintre responden��ii sondajului Payments and Open Banking, realizat de Strategy&, parte a re��elei PwC, spun c�� utilizeaz�� cash în 2020, cu 7 puncte procentuale mai pu��ini decât în urm�� doi ani.
Studiu PayWell 2020: Cre��terea salarial�� în companiile din sectorul privat a fost în medie de 6,79% în primul semestru al anului, dar se va reduce la 4,68% în 2021 Salariile brute în rândul companiilor private au crescut în medie cu 6,79% în primul semestru al acestui an, potrivit studiului salarial PayWell 2020 realizat de PwC România. Responden��ii estimeaz�� c�� procentul de majorare se va men��ine pân�� la finalul anului. Majorarea salarial�� raportat�� pentru 2020 este în linie cu nivelul estimat pentru acest an de c��tre companiile respondente în edi��ia din 2019 a studiului Paywell.
Pia��a vânz��rilor de crean��e a��teapt�� dezghe��ul înainte s�� vin�� iarna… în economie De la apari��ia situa��iei generate de coronavirus, guvernele ��i b��ncile centrale din întreaga lume au ��intit prin pachetele de m��suri luate ca r��spuns imediat la criz�� men��inerea pe cât posibil a lichidit����ii în economie ��i, implicit, evitarea unei acumul��ri a datoriilor care s�� agraveze situa��ia oricum complicat�� a multor operatori economici. În acest context, legisla��ia româneasc�� privind cesiunile de crean��e, care a dus la un blocaj pe aceast�� pia���� în ultimii doi ani, ar trebui reanalizat�� prin raportare la noile condi��ii economice. În acest mod s-ar putea ameliora semnificativ activitatea de colectare de crean��e care are atât rolul de a îmbun��t����i fluxul de numerar pentru creditori, cât ��i de a sprijini consumatorii de bun�� credin���� pentru a ob��ine termene de plat�� extinse, adic�� prelungirea perioadei de rambursare, cu adaptarea acesteia la capacit����ile de plat��, e��alonarea datoriei în rate convenabile, adaptate bugetului lor, sau reduceri la plat��.
Goana dup�� lichidit����i ��i accesul la numerar în criz��: Ce rol joac�� pre��urile de transfer? În condi��iile economice actuale care restrâng accesul la numerar ��i lichidit����i, întreprinderile caut�� s�� atrag�� numerarul din toate sursele existente, interne ��i externe, dar ��i s�� extind�� capacitatea de finan��are ��i s�� plaseze numerar în cadrul grupului acolo unde acesta este necesar. Unde intervine problematica pre��urilor de transfer? Ce este diferit acum?
O treime din TVA lipse��te din bugetul României, iar CE avertizeaz�� c�� statele UE nu-��i mai pot permite aceste pierderi. Ce solu��ii exist��? Exemplul polonez Bugetul României pierde anual o treime din TVA, arat�� Comisia European�� în raportul privind deficitul de încasare al acestei taxe, consecin��a fiind c�� statul are dificult����i în îndeplinirea func��iilor principale, respectiv oferirea de servicii publice. Indicatorul publicat de CE care m��soar�� diferen��a dintre TVA poten��ial de încasat la buget, estimat�� pe baza tuturor tranzac��iilor din economie ��i cea efectiv încasat�� în conturile trezoreriei statului, este ilustrativ pentru capacitatea de colectare a administra��iei fiscale. De��i România a experimentat de-a lungul timpului multe modific��ri legislative ��i proceduri sperând c�� va îmbun��t����i nivelul încas��rilor, rezultatele se las�� a��teptate. Aceste deficien��e sunt cu atât mai vizibile în ultima vreme, cu cât veniturile bugetare au avut de suferit în contextul crizei COVID-19 ��i al major��rii cheltuielilor.
Limitarea interac��iunii impune regândirea strategiei de pia���� ��i a for��ei de vânz��ri în industria farma. Num��rul de reprezentan��i medicali ar putea sc��dea cu 10% pân�� la 30% Pân�� acum ��ase luni, majoritatea interac��iunilor dintre medici ��i companiile farmaceutice erau face to face ��i implicau adesea c��l��torii de sute de kilometri. M��surile de distan��are social�� ��i izolare impuse de pandemia COVID - 19 au schimbat modul de desf����urare a lucrurilor, restric��ionând evenimentele ��i conferin��ele tradi��ionale, accesul în spitale ��i contactul direct cu medicii. A crescut astfel presiunea pe vânz��rile companiilor farmaceutice care trebuie s��-��i regândeasc�� for��a de vânz��ri ��i strategia de punere pe pia���� sau promovare a produselor utilizând o interac��iune tot mai digital��.
România are nevoie de investi��ii str��ine. Rolul ajutoarelor de stat în contextul programului de relansare economic�� ��� Preocuparea pentru a atrage investitori, mai ales a statelor care au nevoie acut�� de capitalul str��in pentru dezvoltare, a��a cum este România, ar trebui s�� fie o constant�� a politicilor publice în aceast�� perioad�� de relansare economic��. Spre deosebire de cea din anul 2008, actuala criz�� economic�� este generat�� de situa��ia sanitar�� global��, astfel încât nu ne putem raporta întocmai la pachetele de m��suri abordate la acel moment sau la aceea��i perioad�� de recuperare a juc��torilor din pia����.
Anul ��colar în pandemie: Cum vor fi acordate zile libere p��rin��ilor dac�� se închid ��colile Pe lâng�� emo��iile fire��ti, noul an ��colar aduce multe incertitudini ��i îngrijor��ri ale p��rin��ilor inclusiv cu privire la op��iunile pe care le au în cazul în care activitatea didactic�� ar fi limitat�� sau chiar suspendat��. Modul în care se acord�� zile libere unuia dintre p��rin��i pentru supravegherea copiilor atunci când unit����ile de înv������mânt sunt închise din cauza condi��iilor meteorologice nefavorabile sau a altor situa��ii extreme decretate de autorit����i a fost stabilit, în martie 2020, prin Legea nr. 19/2020.
Munca la distan���� - munca din orice loc. Adaptarea la noile realit����i ��i asigurarea securit����ii informa��iilor Utilizarea muncii la distan���� a devenit în prezent o m��sur�� normal�� pentru angajatori ��i salaria��i în contextul în care regulile de distan��are social�� trebuie respectate. Schimbarea fizic�� a locului de munc�� a intervenit brusc, în faza ini��ial�� a pandemiei de Covid-19. Astfel, salaria��ii ��i angajatorii nu au avut timp s�� analizeze riscurile la care se expun din perspectiva muncii la distan����, protec��iei s��n��t����ii ��i securit����ii muncii, protec��iei sau securit����ii informa��iilor.
Amortizarea mijloacelor fixe pe perioada închiderii sau suspend��rii activit����ii economice: Implica��ii contabile ��i fiscale În contextul reducerii, închiderii sau suspend��rii activit����ii economice pe parcursul st��rii de urgen���� ��i de alert��, contribuabilii s-au confruntat cu numeroase situa��ii în care legisla��ia fiscal�� s-a dovedit lacunar�� în ceea ce prive��te tratarea situa��iilor atipice generate de condi��iile actuale de func��ionare. O astfel de situa��ie vizeaz�� regimul contabil ��i fiscal aferent amortiz��rii mijloacelor fixe ca urmare a neutiliz��rii sau utiliz��rii reduse a acestora pe perioada pandemiei.
Solu��ie favorabil�� înc�� din etapa administrativ��: Dreptul de deducere a TVA refuzat în cursul inspec��iei fiscale a fost admis la contesta��ie ca efect al unei decizii a instan��ei Dreptul de deducere a TVA aferent�� serviciilor achizi��ionate de la societ����i afiliate a fost recunoscut de c��tre organele fiscale, înc�� din etapa administrativ��, pentru unul dintre cele mai mari grupuri multina��ionale din sectorul bunurilor de larg consum. Solu��ia a fost dat�� pe baza unei decizii de referin���� a Înaltei Cur��i de Casa��ie ��i Justi��ie ob��inut�� anterior pentru aceea��i societate.
Restric��iile impuse de pandemia COVID-19 au accelerat dezvoltarea platformei Spa��iul Privat Virtual al ANAF. Beneficii ��i neajunsuri Pentru majoritatea românilor interac��iunea cu autorit����ile fiscale a reprezentat cel pu��in o dat�� în via���� un stres asociat cu timp îndelungat petrecut la cozi f��r�� garan��ia rezolv��rii problemei. Pandemia a revolu��ionat for��at munca la distan���� ��i în acest context ��i interac��iunea cu ANAF, care a îmbun��t����it în câteva luni platforma Spa��iul Virtual Privat (SPV) cât nu a reu��it s�� o fac�� în to��i cei ��ase ani de la lansare. Îmbun��t����irile aduse faciliteaz�� ��i relaxeaz�� de ambele p��r��i interac��iunile între autorit����i ��i contribuabili, reprezentând cu siguran���� un pas important în digitalizarea ANAF.
Raport PwC: Industria de media ��i divertisment din România î��i va contracta rata de cre��tere în 2020 din cauza pandemiei COVID-19 Rata de cre��tere a industriei de media ��i divertisment din România se va reduce în acest an la 0,26%, de la peste 8% în 2019, ca urmare a restric��iilor impuse de pandemia COVID-19, valoarea pie��ei urmând s�� ating�� 2,613 miliarde euro, conform celei de-a 21-a edi��ii a raportului PwC Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024 (GEMO). Estim��rile arat�� o revenire a cre��terii din 2021 la o rat�� anual�� medie de 6,76% pân�� în 2024.
Regândirea modalit����ii de aplicare a scutirilor de TVA pentru tranzac��ii transfrontaliere: clarific��rile aduse de Ministerul Finan��elor Publice Odat�� cu intrarea în vigoare a Ordinului 2148/2020, Ministerul Finan��elor Publice („MFP”) a adus clarific��ri cu privire la aplicarea scutirilor de TVA pentru anumite tipuri de opera��iuni, precum: livr��rile intracomunitare de bunuri, exportul de bunuri, tranzac��iile în lan��, precum ��i prest��rilor de servicii aferente exporturilor sau importurilor de bunuri. Aceste clarific��ri au fost aduse ca urmare a pachetului de Remedii Rapide, precum ��i transpunerea unor cauze recente de la Curtea de Justi��ie a Uniunii Europene („CJUE).
Reducerile de impozite destinate societ����ilor decapitalizate, o facilitate util�� inclusiv pentru companiile care au planuri de investi��ii Reducerile la plata impozitelor, adoptate de c��tre guvern printr-o ordonan���� de urgen���� pe 14 August, pentru a stimula capitalizarea companiilor, merit�� s�� fie luate în considerare inclusiv de societ����ile care se preg��tesc s�� realizeze investi��ii. De��i facilitatea poate p��rea minor�� pentru companiile mari, poate deveni util�� dac��, în urma unei analize din punct de vedere al eficien��ei fiscale, ac��ionarii constat�� c�� reducerile de impozit, ob��inute ca urmare a cre��terii capitalului propriu, sunt mai avantajoase decât deducerea dobânzilor pentru împrumuturile acordate societ����ii în scopul investi��iilor, potrivit proiectului publicat pe site-ul Ministerului Finan��elor Publice.
OECD emite primele statistici referitoare la rapoartele pentru fiecare ��ar�� în parte (CbC). ANAF valorific�� acest tip de date în analizele de risc privind pre��urile de transfer OECD (Organiza��ia de Coordonare ��i Dezvoltare Economic��) a publicat în luna iulie statisticile din rapoartele pentru fiecare ��ar�� în parte (Country-by-Country sau CbC), principala concluzie desprins�� fiind existen��a de neconcordan��e între loca��ia în care se raporteaz�� profiturile ��i loca��ia în care se desf����oar�� activit����ile economice. Astfel, societ����ile cu reziden��a în ����ri recunoscute ca loca��ii de tip holding au raportat o pondere relativ ridicat�� a profiturilor, raportat�� la num��rul de angaja��i sau nivelul activelor corporale.
PwC Autofacts: România va avea cea mai rapid�� recuperare a vânz��rilor auto din Europa Central��, dup�� declinul din 2020 România ar putea înregistra cea mai mare sc��dere a vânz��rilor de autoturisme ��i vehicule comerciale noi din Europa Central�� în acest an, de 24,3% comparativ cu nivelul 2019, dar va avea o revenire rapid�� urmând s�� dep����easc�� pragul de volum pre criza COVID pân�� în 2023, reiese din raportul Autofacts realizat de re��eaua PwC la nivel european, pe baza datelor IHS Markit.
Regulile jocului pentru vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan se modific��. Care va fi impactul pentru pia��a agriculturii Regulile jocului pentru vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan se modific�� conform nout����ilor aduse de Legea nr. 175/2020 care va intra în vigoare pe 13 octombrie 2020. Pe scurt aceasta prevede c�� vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan va putea fi efectuat�� doar cu respectarea dreptului de preemp��iune a unei categorii extinse de beneficiari. Terenul poate fi vândut liber numai în cazul în care niciuna dintre categoriile privilegiate nu î��i exercit�� dreptul de preemp��iune.
PwC CEO Survey: Patru din cinci directori generali se a��teapt�� ca munca de la distan���� s�� continue pe termen lung Patru din cinci directori generali se a��teapt�� ca munca de la distan���� în companiile lor s�� continue pe termen lung, dup�� ce au constat c�� temerile privind sc��derea productivit����ii în perioada de lockdown s-au dovedit nefondate, rezult�� din raportul CEO Panel Survey realizat de PwC la nivel global, în perioada iunie-iulie 2020.

Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by