BLOGUL PwC Romania
Munca la distan���� poate deveni alternativ�� la programele de relocare în alt ora�� sau alt�� ��ar�� Munca la distan���� poate deveni alternativa programelor de mobilitate interna��ional�� (cum ar fi relocarea în alt ora�� sau alt�� ��ar��) în cazul pozi��iilor care o permit, poate genera economii de costuri pentru companii ��i poate debloca noi surse de talente, potrivit sondajului ”Remote work policies - Why leading companies are opting in” realizat de PwC la nivel global.
Pre��uri de transfer: Din culisele inspec��iilor fiscale II Anul 2020 va r��mâne în memorie ca o perioad�� plin�� de incertitudini, dublat�� de accentuarea nevoii de reinventare a vechilor practici. Nici inspec��iile fiscale în aria pre��urilor de transfer nu fac excep��ie.
”Cheltuie��te” o or�� cu folos: Cum alegi cea mai bun�� variant�� ca s��-��i dezvol��i competen��ele?��� Chiar dac�� perioada prin care trecem de câteva luni este plin�� de incertitudine ��i reperele nu mai sunt cele cu care ne-am obi��nuit, poate fi ��i un bun moment de reflec��ie ��i analiz�� a tendin��elor care se întrev��d pentru a g��si cea mai bun�� variant�� de a ne dezvolta competen��ele.
VIDEO Viitorul pie��ei muncii începe azi. Cum ne preg��tim? Principalele declara��ii PwC România, Dora - Happy Recruiter ��i ��coala Informal�� de IT, prin divizia sa de business - Digital Stack, au organizat o dezbatere despre cum s-au adaptat angaja��ii schimb��rilor aduse de pandemia COVID-19 ��i cum r��spund organiza��iile ��i liderii de resurse umane implica��iilor acestor schimb��ri. La eveniment au participat Oana Munteanu, Senior Manager, People & Organisation, PwC România, C��lin ��tef��nescu, Co-Founder si CEO la Happy Recruiter, Carmen Ciulacu, General Manager Digital Stack. Intr�� în articol pentru citi principalele declara��ii
Sondaj PwC România: ANAF va depista ��i sanc��iona mai u��or contribuabilii incorec��i datorit�� SAF-T, consider�� majoritatea responden��ilor Aproape 60% dintre companiile participante la un sondaj realizat de PwC România, în cadrul unui eveniment online, arat�� c�� principalele avantaje ale implement��rii SAF-T (Standard Audit File - Tax) pentru administra��ia fiscal�� vor fi identificarea corect�� ��i sanc��ionarea ferm�� a comportamentelor neconforme. De asemenea, 47% dintre responden��i se a��teapt�� ca perioada de derulare a inspec��iei fiscale s�� scad��, iar gradul de colectare a taxelor s�� creasc��.
De unde pot veni resurse bugetare noi care s�� acopere costurile crizei? Deblocarea investi��iilor strategice, parte a solu��iei Pachetele de sprijin guvernamental pentru economie înseamn�� costuri ��i, implicit, identificarea de noi surse de venituri bugetare pentru a le putea acoperi. Dac�� ne uit��m la ceea ce s-a întâmplat în crize similare, observ��m c�� istoric taxele au crescut pentru a sus��ine programele de redresare ale guvernelor. Este de a��teptat ca fiecare stat s�� î��i reanalizeze politicile fiscale, încercând s�� ofere facilit����i, pe cât posibil f��r�� a cre��te taxarea pentru c��, mai ales în acest moment, taxe noi sau majorate ar reprezenta un impediment serios pentru recuperarea economic��. Pe termen mai lung, îns��, în func��ie de evolu��ia crizei, cre��terea fiscalit����ii poate r��mâne pe agend��. Un exemplu recent vine de la Comisia European�� care a propus în pachetul fiscal taxa digital�� ��i taxa pe carbon.
Raport: Ma��inile verzi câ��tig�� teren în preferin��ele europenilor, vânz��rile din trimestrul al treilea au crescut cu 128% Mai mult de jum��tate (54%) din ma��inile hibride ��i electrice vândute la nivel global în trimestrul al treilea au fost cump��rate de consumatorii din Europa, urma��i de cei din China, cu 30%, ��i din SUA, cu 16%, iar tendin��a va continua pân�� la finalul anului, potrivit raportului ”E-Mobility Sales Q4” realizat de Strategy&, departamentul de strategie al PwC.
Cum alege un contribuabil aflat în dificultate financiar�� facilitatea fiscal�� cea mai potrivit�� în vremuri de pandemie: e��alonare, amnistie fiscal�� sau chiar amândou��? Dup�� mai multe zile de suspans în care mediul de afaceri a a��teptat cu maxim interes decizia guvernului privind prelungirea facilit����ilor fiscale dup�� data de 25 octombrie - când expirau câteva dintre cele mai importante m��suri prev��zute de pachetele legislative succesive anterioare din perioada pandemic�� -, a fost în fine publicat�� la începutul acestei s��pt��mâni OUG nr.181/2020. Vom eviden��ia în acest articol cele mai importante aspecte pe care contribuabilii ar trebui s�� le aib�� în vedere din perspectiv�� strategic�� în privin��a aplic��rii acestui act normativ în corela��ie cu altele esen��iale relevante în aceast�� perioad��, în special, cu OUG nr.69/2020 referitoare la amnistia fiscal��, f��r�� a relua aspectele noii reglement��ri ale c��rei prevederi au fost reproduse deja ca atare în media.
Raport Digital Auto 2020: Pandemia COVID-19 a schimbat preferin��ele de mobilitate, ma��ina personal�� redevine op��iunea principal�� Restric��iile impuse de pandemia COVID-19 au schimbat op��iunile consumatorilor pentru mijloacele de mobilitate, majoritatea alegând s��-��i foloseasc�� propria ma��in�� în locul transportului public sau al platformelor de mobilitate, arat�� raportul global Digital Auto Report 2020, realizat de Strategy&, departamentul de strategie global�� din re��eaua PwC.
Inspec��iile fiscale: Pre��urile de transfer, un punct de maxim interes Pre��urile de transfer continu�� s�� fie un punct de maxim interes în inspec��iile fiscale, având în vedere c�� sumele implicate sunt foarte mari în majoritatea cazurilor ��i, implicit, autorit����ile fiscale pot atrage impozite suplimentare semnificative la buget în cazul în care consider�� c�� reglement��rile în vigoare nu au fost respectate.
Raport PwC: Implementarea tehnologiei blockchain poate aduce un plus de 1,76 trilioane dolari la PIB-ul global pân�� în 2030 Tehnologia blockchain va fi adoptat�� la scar�� larg�� în întreaga economie global�� pân�� în 2025 ��i are poten��ialul de a cre��te PIB-ul cu 1,76 trilioane dolari în urm��torul deceniu, potrivit raportului global PwC ”Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain”.
Pre��uri de transfer: Din culisele inspec��iilor fiscale În cadrul verific��rilor recente în aria pre��urilor de transfer, am observat o abordare mai ofensiv�� a echipelor de control, motivat�� în parte de nevoile bugetare aflate în cre��tere pe fondul crizei pandemice, dar mai ales datorat�� faptului c�� autorit����ile ��i-au diversificat considerabil tehnicile de investigare.
Digital Trust Insights 2021: 96% dintre responden��i î��i vor schimba strategia de securitate cibernetic�� ca urmare a COVID-19 96% dintre responden��i spun c�� î��i vor schimba strategia de securitate cibernetic�� datorit�� COVID-19, jum��tate ar��tând c�� vor lua în considerare riscurile cibernetice în fiecare decizie de afaceri, fa���� de doar 25% anul trecut, potrivit studiului global PwC ”Digital Trust Insights 2021”.
Inspec��ii fiscale: Cum sunt tratate scutirile de TVA conform noilor condi��ii din 2020 ��i alte abord��ri în materia TVA Noile condi��ii pentru justificarea scutirii de TVA, aplicabile din 2020, implic�� un nivel de documentare mai complex în sarcina contribuabilului care realizeaz�� opera��iuni intracomunitare, în func��ie de persoana care este implicat�� în transportul intracomunitar al bunurilor. Mai mult, pe lâng�� limit��rile practice de a ob��ine toate tipurile de documente necesare, este nevoie ca acestea s�� se reconcilieze, s�� nu fie contradictorii ��i respectiv, s�� fie emise de persoane independente, atât una fa���� de cealalt��, cât ��i de c��tre furnizor ��i cump��r��tor.
Studiu PwC: B��ncile tradi��ionale trebuie s��-��i reconsidere strategiile pentru a face fa���� competi��iei din partea finan��atorilor non-bancari Rolul principal al b��ncilor tradi��ionale de a finan��a economia este tot mai amenin��at de c��tre furnizorii alternativi de capital (institu��ii nefinanciare), conform raportului ”Securing your tomorrow, today. The future of financial services” realizat de PwC la nivel global. Studiul estimeaz�� c�� în perioada post pandemie contribu��ia acestor juc��tori netradi��ionali va cre��te, dup�� ce, în ultima decad��, am asistat la o inversare a trendurilor.
Inspec��iile fiscale: Cum s-au adaptat echipele de control la noua realitate ��i ce implica��ii apar pentru contribuabili Autorit����ile fiscale au c��utat în ultimele luni mijloace ��i metode de adaptare la noua realitate a specificului controalelor fiscale, în general, ��i a inspec��iilor fiscale, în particular. Îns��, în lipsa infrastructurii informatice care ar fi permis efectuarea acestora pe cale electronic��, inspectorii folosesc în continuare metodele tradi��ionale de control. Astfel, chiar dac�� marea majoritate a inspec��iilor fiscale sunt demarate ��i derulate cu prezen���� fizic�� la sediile contribuabililor, am remarcat, totu��i, o schimbare notabil�� în privin��a comunic��rii prin mijloace electronice (de regul��, e-mail), care a devenit norm��, fie c�� este vorba de solicit��rile echipei de control, fie de r��spunsuri ori informa��ii transmise contribuabililor verifica��i.
Taxa digital��, mai actual�� ca niciodat�� În contextul crizei generate de pandemia COVID-19, transformarea digital�� r��mâne o prioritate, iar unele companii chiar au accelerat procesul. Potrivit studiului recent PwC CFO Pulse Survey, 52% din companii la nivel global inten��ioneaz�� s�� î��i reduc�� investi��iile din cauza efectelor pandemiei COVID-19. Totu��i, doar 9% dintre acestea î��i vor diminua investi��iile în transformare digital��, ceea ce arat�� c�� multe companii au con��tientizat rolul acesteia în viitor.
Webinar PwC: Cheltuielile efectuate de companii în contextul pandemiei ��i modul în care au aplicat facilit����ile fiscale, subiect de analiz�� în cadrul inspec��iilor fiscale Cheltuielile efectuate de companii în contextul pandemiei ��i modul în care au aplicat facilit����ile fiscale, precum bonifica��ii la plat�� sau ��omaj tehnic, vor face obiectul inspec��iilor fiscale în perioada urm��toare, reiese din concluziile webinarului ”Inspec��iile fiscale în timpul pandemiei”, organizat de PwC România ��i D&B David ��i Baias.
Sondaj PwC: 80% dintre companii spun c�� lucrul la distan���� este noua norm�� pe pia��a muncii Majoritatea companiilor (80%) participante la sondajul global PwC ”The future of remote work” arat�� c�� adoptarea lucrului la distan���� este noua norm�� pe pia��a muncii, iar peste 53% spun c�� au creat ��i implementat deja o politic�� în acest sens. Din restul de 47%, mai mult de jum��tate anticipeaz�� c�� vor îmbun��t����i sau implementa o politic�� de munc�� de la distan���� pân�� la sfâr��itul anului 2020.
Comer��ul online, unul dintre câ��tig��torii crizei sanitare, vizat de ANAF care a reluat recent controalele tematice Cu centrele comerciale închise din cauza st��rii de urgen���� ��i pentru a respecta regulile impuse de pandemie, precum distan��area social��, românii s-au orientat tot mai mult c��tre e-commerce, magazinele online num��rându-se printre câ��tig��torii crizei sanitare. Astfel, am asistat la o cre��tere exponen��ial�� a acestei practici din partea retailerilor, fie ei de alimente, fashion, electronice ��i electrocasnice sau DIY, care au fost nevoi��i s��-��i dezvolte activitatea online, fie prin platforme proprii sau prin parteneriate, pentru a compensa pierderile din închiderea magazinelor fizice ori vânz��rile reduse din cadrul acestora.

Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by