Articole scrise de editiadedimineata.ro


1 - 30 din 33 rezultate
1.Edi��iadediminea����.ro: Cea mai revolu��ionar�� descoperire medical��, comb��tut�� de un doctor român Tratamentul cancerului r��mâne ��i în 2020 una dintre cele mai mari enigme ale omenirii. Din acest motiv, cancerul este considerat a doua cauz�� de deces în Europa. La nivel global, în anul 2018 au fost estimate aproximativ 18,1 milioane de noi cazuri de cancer ��i 9,6 milioane de decese.
2.Edi��iadediminea����.ro: Putem s�� ne distr��m ��i s�� protej��m planeta? Sfaturile activi��tilor de mediu pentru un festival eco Industria de entertainment din România cunoa��te o cre��tere remarcabil�� în ultimii ani. În 2019, doar la Neversea au fost prezen��i peste 240.000 de spectatori care au pl��tit pentru a vedea arti��ti de nivel interna��ional precum Afrojack, Jessie J sau Lost Frequencies.
3.Edi��iadediminea����.ro: Între costumul de corporatist ��i portul popular. Tân��r întreprinz��tor, despre Maramure��ul autentic, vechile tradi��ii române��ti ��i satul str��mo��esc��� Ionu�� ��imon a crescut în Maramure��ul pe care familia lui a încercat s��-l p��streze viu. A copil��rit printre animale ��i copaci. Dup�� ce ceilal��i b��rba��i din familie au pus bazele unei biserici, trebuia s�� se fac�� preot. A plecat în Cluj-Napoca s�� studieze teologia, dar nu s-a întors ca p��rinte în satul natal.
4.Edi��iadediminea����.ro: Cu ia prin Bruxelles. Cum a ajuns fa��a unei românce pe tramvaiele din Belgia Daiana Velcherean vorbe��te cinci limbi str��ine, dar vrea s�� promoveze limba român�� în rândul tinerilor români. Are cet����enie belgian��, dar se consider�� românc�� autentic��. De��ine suficient de multe informa��ii ��i abilit����i pentru a se dezvolta în orice alt�� ��ar��, dar se gânde��te la momentul în care o s�� se întoarc�� în România.
5.Edi��iadediminea����.ro: "Când po��i reu��i s�� spui pentru ce iube��ti o femeie, n-o iube��ti cu adev��rat." 22 de cuget��ri memorabile de la Garabet Ibr��ileanu Într-un volum Cuget��ri de Garabet Ibr��ileanu, publicat în 1989 de editura Albatros în colec��ia Cogito ��i îngrijit de Sergiu Selian, au fost adunate, al��turi de aforisme din Privind via��a, gânduri pe care Ibr��ileanu le-a r��spândit în toate scrierile lui, de la recenzii, eseuri, monografii, studii critice, la cunoscutul lui roman, Adela, dar ��i în cursul de istorie a literaturii moderne sus��inut la Universitatea din Ia��i între anii 1909 – 1914.
6.Edi��iadediminea����.ro: P��l��ria D��dârlat, o poveste din 1896 Cine tr��ia pe la sfâr��itul veacului al XIX-lea în S��li��te, o a��ezare din M��rginimea Sibiului, putea vedea, deseori, un tân��r care trecea pe uli��e într-o c��ru���� cu coviltir ��i se ducea tot mai departe, pân�� când nimeni din acel sat nu-l mai z��rea.
7.Edi��iadediminea����.ro: Î��i urmezi visul sau î��i irose��ti via��a? Pove��ti din lumea de lâng�� noi în 13 imagini impresionante "Ceea ce îmi place la fotografie este c�� surprinde un moment ce s-a dus pentru totdeauna, imposibil de a-l mai prinde din nou”, spunea designerul Karl Lagerfeld. E acel moment în care miliardele de imagini ce se iau acum într-un an în lumea larg��, cu camere foto sofisticate sau cu cele integrate în telefoane, se cern, se aleg ��i cele r��mase ne surprind cu clipele lor irepetabile ��i mesajele lor unice.
8.Edi��iadediminea����.ro: Po��talionul, vienezul ��i cet����eanul turmentat Iubitor de natur�� ��i drume��ii, un topograf vienez, pe nume Josef Adalbert Krickel, a f��cut, între anii 1827 ��i 1829, o c��l��torie de peste 14.000 de kilometri pe teritoriul Imperiului Austriac. Într-un sfâr��it de toamn��, a ajuns ��i în Transilvania.
9.Edi��iadediminea����.ro: Ce po��i face de Cr��ciun în Japonia? Pentru mul��i dintre noi, Cr��ciunul înseamn�� timp petrecut cu familia la ��ar�� sau în c��minele construite în mediul urban. Pentru românii care muncesc în str��in��tate ��i nu au posibilitatea s�� se întoarc�� acas��, înseamn�� o s��rb��toare care le aminte��te de copil��rie ��i de c��ldura celor dragi.
10.Edi��iadediminea����.ro: Din vremea când a face o fotografie era un eveniment Dac�� treci din întâmplare prin Galtiu, o a��ezare micu���� ce apar��ine de comuna Sântimbru, situat�� la vreo zece kilometri de Alba Iulia, cam pe acolo pe unde se afl�� ceea ce s-ar numi centrul satului, o s�� vezi o statuie. E ridicat�� în cinstea celui mai faimos b��rbat din sat care nu a fost actor, nici politician, doar un fotograf.
11.Edi��iadediminea����.ro: De ce iubim aceste "paseri curioase". 13 lucruri despre pinguini "Dar paserile cele mai curioase ��i mai caracteristice ale regiunii ce ne ocup�� sunt pinguinii. Ace��tia au pierdut principala însu��ire a paserilor, c��ci aripile lor sunt transformate în vâsle ce pot servi la înot ��i nu pot servi la zbor. Dou�� specii mai ales î��i împart domnia acestor ����ri ��i au stabilit în aceste regiuni dezolante ora��e populate ��i sate prospere.
12.Edi��iadediminea����.ro: "Umorul adev��rat este haz cu studii universitare." Cu duio��ie ��i umor, despre în��elepciune, demnitate, concesii La sfâr��itul anului 1970, Tudor Mu��atescu, poet, prozator, dramaturg, umorist, a plecat cu „perlele de spirit ce ie��eau din gura lui în ritm de mitralier��” s�� le spun�� unei alte lumi. N��scut în 22 februarie 1903 la Câmpulung, în familia unui avocat, a f��cut studii de litere ��i filozofie, dar ��i de drept.
13.Edi��iadediminea����.ro: De la o ��tire fals�� la un testament ce a schimbat lumea, celebrând spiritul creator ��i inovator al omului Sunt zeci de istorii interesante cu ��i despre oameni remarcabili, nominaliza��i sau câ��tig��tori ai unui Premiu Nobel. Pe lâng�� acestea, povestea fond��rii Premiului Nobel este una la fel de captivant�� ce merit�� a fi amintit��. Mai ales c��, din ceea ce am constatat, originea acestor premii pare uneori a intra în „negura vremurilor”. Mult respectabilul Premiu Nobel de azi, râvnit de mul��i, a devenit un etalon prin care, atunci când se manifest�� la poten��ial maxim, spiritul creator, inovator ��i îndr��zne�� al omului e celebrat în des��vâr��irea lui. Cu toate acestea, evenimentul care a declan��at dorin��a de a l��sa speran���� ��i lumin�� în lume a fost unul întunecat ��i trist.
14.Edi��iadediminea����.ro: Doi ani f��r�� Majestatea Sa, Regele Mihai I, ultimul monarh al României. ”Nu v-am uitat niciodat�� ��i v�� iubesc din toat�� inima” Ast��zi se împlinesc doi ani de la moartea Regelui Mihai I. Cel ce avea s�� fie, ultimul monarh al României s-a stins din via���� la vârsta de 96, la locuin��a sa din Aubonne, un ora�� din Elve��ia. Se împlinesc doi ani de când cel care a fost garantul unei lumi a loialit����ii, a candoarei, a bunul sim�� ��i a dragostei fa���� de ��ar�� nu mai exist��.
15.Edi��iadediminea����.ro: Înfruntând furtunile, p��mânturile neprimitoare ��i banchizele haine. Emil Racovi���� ��i celebra expedi��ie a��a cum a tr��it-o „C��l��tori��i, duce��i-v�� s�� explora��i regiuni de pe globul nostru înc�� necunoscute sau insuficient studiate, ie��i��i din mediul obligatoriu strâmt în care tr��i��i. Vede��i bine c�� ne putem întoarce oricând, chiar dac�� plec��m pe un mic vas ca s�� înfrunt��m furtunile, p��mânturile neprimitoare ��i banchizele înghe��ate. Iar câ��tigul pe care îl dobândi��i din orice c��l��torie va fi enorm. Voin��a voastr�� va fi înt��rit��, ve��i avea o viziune mai corect�� asupra lucrurilor, v�� ve��i obi��nui s�� nu mai conta��i doar pe voi în��iv��, ceea ce v�� va da o încredere mai mare în propriile voastre for��e.”
16.Edi��iadediminea����.ro: De la Contele Vampir la Dracula „Am g��sit c�� ��inutul despre care e vorba se afl�� chiar la hotarul dintre Transilvania, Moldova ��i Bucovina, în inima mun��ilor Carpa��i, una dintre cele mai s��lbatice ��i mai pu��in cunoscute p��r��i ale Europei. Dar nici o hart�� ��i nici o carte nu m-au putut lumina asupra locului exact unde se înal���� castelul lui Dracula, fiindc�� nu exist�� h��r��i ale acestei regiuni comparabile cu cele ale serviciului nostru cartografic.” – Bram Stoker, Dracula
17.Edi��iadediminea����.ro: Ghidul ecologistului. De ce trebuie s�� protej��m planeta Ecologismul câ��tig�� tot mai mul��i adep��i. De unde vine nevoia de a ap��ra mediul? Cum se explic�� popularitatea Gretei Thunberg? De ce trebuie s�� ne temem? Încercând s�� afl��m ce se întâmpl�� cu planeta, am vorbit cu Ioana Tache, coordonatoare Clean2Go România, despre motivele pentru care ar trebui s�� ne facem griji pentru mediu, ce fac ��i ce pot face marile companii pentru a combate poluarea ��i cum se poate implica fiecare dintre noi în cauze ce ��in de mediu ��i s��n��tate public��.
18.Edi��iadediminea����.ro: Bucuria de a explora. 13 muzee din Europa special concepute pentru copii „Cei mai mul��i dintre vizitatori au fost fereca��i de ghidurile lor audio, uitându-se doar la ceea ce c����tile lor micu��e le spuneau c�� merit�� v��zut.” – Dara Horn, The World to Come. În Europa, exist�� sute ��i sute de muzee, de toate dimensiunile, vârstele, felurile. Despre cele pentru copii va fi vorba aici. Vizitele la acele muzee ce ofer�� experien��e ar putea s�� fie pentru oricine o provocare a min��ii, a curiozit����ii.
19.Edi��iadediminea����.ro: Blânzi, supersti��io��i, înzestra��i cu "o de��tept��ciune fireasc��". Cum se distrau boierii români pe la 1820 Cartea lui Laurençon despre ��ara Româneasc�� a fost redactat��, cum a m��rturisit autorul, în limba român��, limb�� pe care a înv����at-o în perioada ��ederii la Bucure��ti. Prima edi��ie a fost publicat�� la Paris în 1822.
20.Edi��iadediminea����.ro: Putem afla adev��rul despre daci? Cum a înv����at un român în America s�� aprecieze istoria ����rii noastre Lucian Vulpe lucreaz�� în domeniul vânz��rilor de IT, iar în timpul liber merge pe ��antiere arheologice. Este pasionat de fotografie, iar din cand în cand, interpreteaz�� roluri de dac în reconstituiri istorice ��i în filme. O experien���� de câteva luni în America l-a f��cut s�� se întoarc�� în ��ar�� cu pofta de a cunoa��te mai multe despre trecutul României.
21.Edi��iadediminea����.ro: Pro ��i contra: Absenteismul, ve��nica problem�� a alegerilor electorale. Votul, între drept ��i obliga��ie legal�� Cu ocazia fiec��rui scrutin electoral, în România apare tema absenteismului la vot. Inspirate de un model implementat în alte ����ri, mai multe personalit����i publice au propus în ultimii ani solu��ia votului obligatoriu. Încercând s�� afl��m în ce m��sur�� ar ajuta ��ara noastr�� o astfel de obligativitate, am analizat argumentele actorilor afla��i de ambele p��r��i ale dezbaterii.
22.Edi��iadediminea����.ro: Primarul care a refuzat leafa. Cum a câ��tigat modestul Scarlat Pastia simpatia ��i respectul ie��enilor Jurist ��i filantrop, apreciat de oameni ca "unul din cei mai buni primari pe care i-a avut Ia��ul", cum nota Rudolf Su��u în cartea lui despre locuri ��i oameni din Ia��i, Scarlat Pastia a fost unul dintre primarii vizionari ai Ia��iului ��i "pe lâng�� c�� era un bun gospodar, mai era ��i...
23.Edi��iadediminea����.ro: Între România, Japonia ��i Fran��a. Ploie��teanc�� care vede r��s��ritul în ��ara Soarelui R��sare: „Am fost crescut�� cu ideea de a m�� mândri c�� sunt român” Se spune c�� Japonia este prima ��ar�� în care se vede r��s��ritul. Oana-Mihaela Dumitru, o ploie��teanc�� pasionat�� de limbi str��ine ��i alte culturi, a hot��rât s�� vad�� r��s��ritul în timp ce se preg��te��te pentru o nou�� zi de munc�� în ��ara Soarelui R��sare. Încercând s�� afl��m cât de greu este s�� te integrezi în societatea nipon�� ��i în alte col��uri ale lumii, am vorbit cu Oana despre cultura japonez��, cum a cunoscut Parisul ��i de ce consider�� c�� România este ...
24.Edi��iadediminea����.ro: Cafea, martini, femei. B��rbatul pentru care lumea nu e de ajuns Scurt, neromantic, anglo-saxon ��i totu��i foarte masculin. E vorba de un nume. Al unui american, specialist în ornitologie, nume ce l-a f��cut celebru, dar nu neap��rat pe el, ci mult mai mult pe personajul fictiv care i-a împrumutat acel nume „scurt, neromantic, anglo-saxon ��i totu��i foarte masculin” ��i l-a purtat în toat�� lumea.
25.Edi��iadediminea����.ro: Amintiri cu motociclete ��i iubiri. Între plajele din Vama Veche ��i Dubai, povestea de succes a unei românce în Emiratele Arabe Unite Ioana Andreea Roceanu este unul dintre tinerii care au decis s�� plece din ��ar��, dar care nu vor s�� uite ��ara din care au plecat. Locuie��te în Emiratele Arabe Unite ��i ocup�� func��ia de Business Development Manager pentru o mare companie care activeaz�� în domeniul marketingului ��i comunic��rii.
26.Edi��iadediminea����.ro: Domnitorul român care purta cercel în ureche ��i visa o ��ar�� modern��. A construit într-un an cât al��ii în zeci de ani C��l��tor mult�� vreme prin ����ri din Europa, scurta lui domnie a adus un spirit renascentist în ��ara Româneasc��. Educat, cu viziuni moderne, occidentale, cunosc��tor al mai multor limbi str��ine, Petru Cercel ��i-a c��p��tat porecla "cercel" deoarece, influen��at de moda de la curtea regelui Fran��ei, purta un cercel în ureche. D��ruit, se zvonea, chiar de Henric al III-lea, regele Fran��ei.
27.Edi��iadediminea����.ro: A vizitat 43 de ����ri, dar a decis s�� se întoarc�� în România/ "Dup�� patru ani în care am str��b��tut lumea în lung ��i-n lat, am decis s�� revin acas��" Visul multor fete este s�� zboare ��i s�� viziteze întreaga lume. Cristiana Manolache este fost�� înso��itoare de bord. A vizitat 43 de ����ri ��i de��i putea r��mâne în oricare dintre ele, a decis s�� se întoarc�� în România. Într-un interviu acordat editiadedimineata.ro, Cristiana vorbe��te despre dragostea pentru zbor, experien��a din Emiratele Arabe Unite ��i dezvoltarea României.
28.Edi��iadediminea����.ro: A vrut s�� fie profesor universitar, dar a devenit profesoara bancherilor din Emiratele Arabe Unite. Povestea de succes a unei românce în Dubai Nicoleta Voichita Lupulescu a înv����at ��apte limbi str��ine ��i a avut clien��i din întreaga lume. A vrut s�� se fac�� profesor universitar, dar a ajuns s�� fie profesor pentru bancheri în Emiratele Arabe Unite, având sarcini de rela��ionare, instruire ��i vânzare la o institu��ie federal�� din Dubai.
29.Edi��iadediminea����.ro: Ce înseamn�� s�� începi azi o afacere cu un me��te��ug vechi. Între pasiune ��i piedici, povestea unei tinere Înfrumuse��eaz�� ��i atrage privirile, ofer�� cu generozitate note de originalitate, rafinament, autenticitate spa��iului, are un farmec aparte ��i merge cu orice stil, de la rustic la boem, de la vintage la modern. Mobila pictat�� manual, în ateliere mici, a��a cum lucrau pe vremuri bresla��ii, are o poveste str��veche pe care unii, pu��ini, e adev��rat, se înc��p����âneaz�� s�� o duc�� mai departe. Sunt acei oameni care mai cred în puterea frumosului, a lucrului f��cut cu dragoste ��i migal��, a obiectului ce prinde form�� ��i culoare din mâini iscusite.
30.Edi��iadediminea����.ro: Pe urmele lui Aladdin. Studentul român al anului, doctorand ��i fotbalist în Arabia Saudit�� Arabia Saudit�� este cea mai mare ��ar�� din Peninsula Arab��. Mul��i copii din întreaga lume cresc cu pove��tile lui Aladdin sau Ali Baba. Unul dintre ace��tia este Bogdan-Drago�� Ilie��, un tân��r român plecat s�� î��i fac�� doctoratul la King Abdullah University of Science and Technology.

1 2 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by