Articole scrise de Red


1 - 30 din 54 rezultate
1.���Cânt��rea��a Alexandra Stan a fost implicat�� vineri într-un accident rutier în Capital�� Cânt��rea��a Alexandra Stan a fost implicat��, vineri, într-un accident rutier în Bucure��ti, surse judiciare declarând pentru Mediafax c�� artista nu ar fi acordat prioritate unui taximetrist.
2.Fermele mari contribuie la progresul agriculturii române��ti. În sectorul vegetal, utilizarea noilor tehnologii a dus la cre��terea randamentelor la hectar ��i a productivit����ii muncii În ultimii 10 ani, agricultura româneasc�� a înregistrat câ��tiguri importante de productivitate, mai mari decât cele înregistrate de Ungaria sau Polonia. Compara��ia cu aceste state este justificat�� prin faptul c�� o bun�� parte din importurile de produse agroalimentare provin din aceste dou�� economii, scrie fermierinromania.ro.
3.Omul "statistic" din spa��iul rural câ��tig��, în medie, 48 de lei lunar din agricultur�� Exist��, înc��, diferen��e notabile între veniturile popula��iei rurale ��i cea din zona urban��, cel pu��in în perioadele extrasezoniere. Unei persoane care tr��ie��te într-o gospod��rie din spa��iul rural îi revin, în medie, 1.295,64 lei lunar, potrivit datelor publicate de Institutul Na��ional de Statistic�� (INS). Aceast�� sum��, reprezentativ�� pentru primele trei luni din 2019, înseamn�� aproape jum��tate din nivelul venitului mediu lunar din zona urban�� care este de 2.144,38 lei, scrie fermierinromania.ro.
4.Petre Daea, ministrul Agriculturii: "Avem programe de finan��are multiple pentru fermieri"/Ministerul Agriculturii inten��ioneaz�� s�� investeasc�� în cele 58 de licee cu profil agricol în România Petre Daea, ministrul Agriculturii, a precizat joi, 11 iulie, c�� institu��ia pe care o conduce are programe multiple pentru fermieri. Acesta a punctat cele mai importante patru programe.
5.Lovitur�� pentru liceele agricole: scade num��rul de clase cu profil agricol Liceele agricole primesc o lovitur�� grea chiar în perioada în care se fac înscrierile pentru anul ��colar 2019-2020. Ministerul Educa��iei Na��ionale a schimbat planurile de ��colarizare ��i a redus num��rul de clase cu profil agricol. Elevii sunt îndruma��i s�� urmeze cursurile ��colilor profesionale.
6.Locurile de munc�� din agricultur��, printre cele mai afectate de noile tehnologii. Regândirea sistemului de educa��ie este esen��ial�� În urm��torii zece ani, 600.000 de locuri de munc�� din România vor fi afectate de transformarea digital�� generat�� de noile tehnologii, arat�� un raport PwC’s Workforce Disruption Index. Cele mai expuse domenii sunt industria manufacturier��, agricultura ��i utilit����ile, unde locurile de munc�� au cea mai mare probabilitate de a fi înlocuite, relev�� sursa citat��. În primul rând, în aceste domenii va fi nevoie de îmbun��t����irea abilit����ilor digitale ale angaja��ilor, potrivit fermierinromania.ro.
7.Câmpuri Vizuale, primul concurs de fotografie inspirat�� din agricultur�� Zeci de fotografi amatori ��i profesioni��ti din România se întrec în urm��toarea perioad�� într-un concurs inedit cu o tematic�� inspirat�� din frumuse��ea ascuns�� a agriculturii. Câmpuri vizuale, competi��ia aflat�� la prima edi��ie, se adreseaz�� c��l��torilor înarma��i cu orice aparat foto, care, în drumurile lor prin ��ar��, descoper�� ��i scot la lumin�� pove��tile vizuale care pân�� ieri treceau neobservate. Geometria la scar�� mare a agriculturii moderne este inspira��ie, dar ��i subiect generos pentru cadre fotografice cu valoare estetic�� neb��nuit��, scrie fermierinromania.ro.
8.Ce-i lipsea Canalului Siret-B��r��gan? Un director general adjunct ��i o prelungire a finan����rii pân�� în 2023 Guvernul României a aprobat, în ��edin��a de ieri, o Ordonan���� de Urgen���� prin care completeaz�� schema de conducere a Agen��iei Na��ionale de Îmbun��t����iri Funciare (ANIF) cu un nou post de director general adjunct ��i prelunge��te perioada de finan��are a lucr��rilor pentru reabilitarea infrastructurii de iriga��ii pân�� în anul 2023, scrie fermierinromania.ro.
9.Fermierii au la dispozi��ie 200 de milioane de euro pe an pentru investiga��ii în infrasctructur�� de iriga��ii, prin PNDR 2020 Fermierii au la dispozi��ie 200 de milioane de euro pe an pentru investi��ii în infrastructura de iriga��ii, prin subm��sura 4.3. din cadrul Programului Na��ional de Dezvoltare Rural�� (PNDR) 2014 - 2020, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, remis, miercuri, Agerpres.
10.România, printre performerele Europei la ��ase culturi vegetale, anul trecut. Începe competi��ia pentru 2019 Anul trecut, România s-a aflat în plutonul celor mai mari produc��tori europeni la ��ase culturi vegetale. S�� ne amintim distribu��ia produc��iilor principalelor culturi din anul 2018, la nivelul Uniunii Europene – 75,8% din produc��ia total�� de grâu a fost ob��inut�� de ��apte state membre UE: Fran��a, Germania, Regatul Unit, România, Polonia, Spania, Italia, potrivit fermierinromania.ro.
11.Poli��ia a identificat b��rbatul filmat cum vars�� dou�� g��le��i cu ap�� ��i ulei în Dâmbovi��a / Este vorba de o persoan�� f��r�� ad��post Poli��ia l-a identificat pe b��rbatul care a fost filmat aruncând dou�� g��le��i cu ap�� ��i ulei. Este vorba de A.N., o persoan�� f��r�� ad��post din zon��, potrivit unor surse apropiate dosarului.
12.Bot��noiu: Avem responsabilitatea de a ini��ia un buget consistent în viitoarea PAC; sectorul agricol este o comand�� a consumatorului Avem responsabilitatea de a ini��ia un buget consistent în viitoarea Politic�� Agricol�� Comun�� (PAC) care s�� r��spund�� consumatorilor europeni, pentru c�� tot ceea ce înseamn�� sector agricol este de fapt o comand�� a consumatorului, a declarat, joi, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Bot��noiu, la un eveniment de profil, potrivit Agerpres.
13.Înfiin��area bursei de cereale reprezint�� o urgen���� a României pentru a elimina "haosul" pie��ei de cereale ��i înl��turarea "samsarilor" Securitatea alimentar�� a ����rii este afectat��, dar nu prin lipsa alimentelor, ci din cauza cre��terii importurilor ��i sc��derea nivelului de consum din produc��ia autohton��, consider�� domnul Alexandru St��nescu, pre��edintele Comisiei pentru agricultur��, silvicultur��, industrie alimentar�� ��i servicii specifice din Camera Deputa��ilor. Domnia sa ne-a declarat, într-un interviu în exclusivitate, c��, prin programele votate în Parlament, devenite legi, s-au trasat strategii coerente de dezvoltare durabil�� acest domeniu, bazate pe asociativitate ��i cooperare pe filiera pe produs, scrie financialintelligence.ro.
14.România a atras fonduri europene de 4,4 miliarde de euro PNDR, peste 50% din programul aferent perioadei 2014-2020 România a luat peste 5,5 miliarde de euro de la UE într-un an ��i jum��tate, bani care sunt deja în agricultur��. De asemenea România a atras fonduri europene de 4,4 miliarde de euro prin Programul Na��ional de Dezvoltare Rural�� (PNDR), adic�� o rat�� de peste 50% din programul aferent perioadei 2014-2020, potrivit financialintelligence.ro.
15.Doar 5% din suprafa��a agricol�� este lucrat�� de str��ini. Propaganda este contrazis�� de datele oficiale de la Ministerul Agriculturii Str��inii, atât persoane fizice, cât ��i juridice, lucreaz�� în România mult mai pu��in teren agricol decât au sus��inut lideri ai fermierilor ��i unii politicieni, teza cump��r��rii masive a p��mântului românesc de c��tre str��ini fiind foarte des folosit�� de propaganda anti-UE, indiferent de sursa de inspira��ie a acestor mesaje. În realitate, str��inii lucreaz�� 422.000 de ha, potrivit Agerpres, care citeaz�� dintr-un document al Ministerului Agriculturii ��i Dezvolt��rii Rurale (MADR). Suprafa��a arabil�� total�� a României este de aproximativ 9.500.000 de ha. Prin urmare, str��inii lucreaz�� pân�� în 5% din suprafa��a total��. Procentul vehiculat de propagand�� variaz�� între 40% ��i 60%, scrie fermierinromania.ro, citând lantulalimentar.ro.
16.MedLife inten��ioneaz�� s�� aloce 20 milioane euro pentru continuarea programului de achizi��ii în tara ��i str��in��tate Consiliul de Administra��ie MedLife î��i propune majorarea limitei de credit cu 15 milioane de euro. Potrivit reprezentan��ilor companiei, la aceast�� majorare se vor ad��uga alte lichidit����i proprii ale companiei, pân�� la valoarea total�� de 20 milioane de euro, obiectivul principal al acestei ac��iuni fiind dezvoltarea programului de achizi��ii ��i extinderea na��ional�� ��i interna��ional��.
17.Emil Dumitru (Pro Agro): România ar putea exporta în Indonezia 3 milioane de tone de cereale Pre��edintele Pro Agro, Emil Dumitru, a declarat miercuri c�� pia��a indonezian�� are o nevoie de 8 milioane de tone de cereale, din care 3 milioane de tone ar putea proveni din România, dac�� autorit����ile române spijin�� exporturile de materie prim��, scrie Mediafax.
18.Iulian Bulai afirm�� c�� profesori din Neam�� sunt întreba��i, prin formulare trimise de Inspectoratul ��colar, ce opinie au despre PSD / Inspectoratul neag�� acuza��ia Deputatul USR Iulian Bulai a publicat mar��i, pe Facebook, un formular f��r�� antet despre care spune c�� ar fi fost primit de directori de ��coli din Neam��, de la Inspectoratul ��colar Jude��ean, pentru a fi distribuite profesorilor, ��i în care ace��tia ar fi întreba��i ce opinie au despre PSD. Elena Laiu, inspector general Neam��, neag�� îns�� informa��ia.
19.Emil Dumitru, Pro Agro: "România Agricol�� 2019 nu se poate hr��ni din politici agrare din trecut, ci din politici agricole europene" Emil Dumitru, care a fost pre��edinte al Federa��iei Na��ionale Pro Agro timp de cinci ani, va r��mâne în fruntea organiza��iei pân�� la finalul acestei luni, ca pre��edinte interimar, pentru a organiza alegerile pentru un nou ��ef. Emil Dumitru este produc��tor agricol ��i conduc��torul unei ferme de familie din Chiselet, jude��ul C��l��ra��i. Domnia sa ne-a acordat, în exclusivitate, un interviu în care ne-a spus punctul s��u de vedere cu privire la dezvoltarea agriculturii din ��ara noastr��, problemele cu care se confrunt�� fermierii, rela��ia cu autorit����ile din domeniu, scrie financialintelligence.ro.
20.Cea mai mare ferm�� din Europa, Agricost, î��i m��re��te flota high-tech Agricost, cea mai mare ferm�� din Europa a investit recent în achizi��ia a 35 de tractoare cu ghidare automat��, care vor ajunge în Insula Mare a Br��ilei pân�� la finalul anului acesta, ducând la 80 num��rul de tractoare astfel echipate pe care le de��ine.
21.APIA: Primii zece beneficiari de subven��ii din agricultur�� au încasat anul trecut circa 30 milioane euro Cei mai mari zece beneficiari de subven��ii din agricultur��, cu activit����i atât în sectorul vegetal, cât ��i în cel zootehnic, au încasat anul trecut aproape 30 de milioane de euro (29,61 milioane de euro), SC Agricost SA din jude��ul Br��ila fiind pe primul loc în acest top, cu 9,18 milioane de euro, conform datelor transmise de Agen��ia de Pl����i ��i Interven��ie pentru Agricultur�� (APIA), la solicitarea Agerpres.
22.Emil Dumitru r��mâne interimar la conducerea PRO AGRO pân�� la alegerea noului pre��edinte Emil Dumitru va r��mâne în fruntea Federa��iei PRO AGRO pentru înc�� 30 de zile, ca pre��edinte interimar, pentru a organiza alegerile pentru un nou ��ef, scrie agrointel.ro.
23.Dumitru (Pro Agro): Agricultura României a devenit performant��, odat�� cu aderarea la UE / Fermierul român se confrunt�� mereu cu problema accesului la pia���� Agricultura României a devenit performant�� odat�� cu aderarea la Uniunea European�� (UE), iar f��r�� banii europeni nu ar fi fost ceea ce este ast��zi, a declarat, miercuri, la conferin��a de final de mandat, Emil Dumitru, pre��edintele Pro Agro, citat de Agerpres.
24.Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în România: EAU va exporta cereale din România spre ����rile Europei ��i spre alte ����ri. Vrem s�� facem acolo cea mai mare zon�� agricol�� din Europa În cadrul vizitei de lucru pe care premierul Viorica D��ncil�� a efectuat-o în Emiratele Arabe Unite, în octombrie 2018, autorit����ile române ��i cele emirateze au agreat de comun acord instituirea unui cadru mai strâns ��i mai activ de colaborare ��i coordonare la nivel guvernamental ��i astfel s-a convenit ridicarea rela��iei bilaterale la nivel de parteneriat economic strategic, scrie financialintelligence.ro. În acest sens, a fost adoptat�� ”Declara��ia comun�� privind stabilirea unui parteneriat strategic economic între Guvernul României ��i Guvernul EAU”, care reprezint�� baza consolid��rii viitoare a cooper��rii în toate domeniile de interes comun – economic, politic, cultural, academic.
25.Noile tehnologii atrag un nou tip de investitori în agricultur�� Investitorii de pe pia��a de capital dezvolt�� afaceri în agricultur��. Eugen Voicu, specialist pe pie��ele financiare, împreun�� cu un grup de antreprenori români, a achizi��ionat, de la un investitor spaniol, o ferm�� în jude��ul Teleorman. În prezent, exploateaz�� o suprafa���� de 2.800 de hectare de teren, o parte fiind în proprietatea firmei pe care o de��in, o alt�� parte fiind teren luat în arend��.
26.În România mai func��ioneaz�� doar 50 de licee agricole (pres��) În România mai func��ioneaz�� circa 50 de licee agricole, de patru ori mai pu��ine decât în 1997, scrie ZF, care a realizat o analiz�� pe baza datelor Institutului Na��ional de Statistic�� (INS) ��i World Vision România.
27.Klaus Iohannis: Este cert, voi convoca referendum pentru 26 mai / Gol��neala guvernului PSD a dep����it orice limit�� Pre��edintele Klaus Iohannis a anun��at, joi, c�� va convoca referendum pentru justi��ie în 26 mai, odat�� cu alegerile europarlamentare, pentru c�� „a��a nu se mai poate”, iar "gol��neala guvernului PSD a dep����it orice limite".
28.Propunerea de program al negocierilor pentru numirea ��efului Parchetului European Ambasadoarea Finlandei la Uniunea European��, Marja Rislakki, a trimis o scrisoare pre��edintelui Parlamentului European în care propune calendarul de negociere pentru numirea ��efului Parchetului European, func��ie pentru care candideaz�� ��i Laura Codru��a Kovesi.
29.��tirile ProTV: Un val de aer rece, din nordul Atlanticului, love��te România. Zonele afectate de vijelii Vremea schimb��toare a f��cut pr��p��d în unele zone ale ����rii. Vijelii puternice au m��turat jude��e precum Boto��ani, Ia��i sau Buz��u, unde meteorologii au men��inut pe timpul zilei cod portocaliu de vânt puternic, anun���� ��tirile ProTV.
30.��tirile ProTV: Elevii ar putea fi obliga��i s�� stea mai mul��i ani la ��coal��. Ce prevede noua lege Senatul, în calitate de camer�� decizional�� a adoptat luni o lege care prevede c�� grupa mare de la gr��dini���� ��i ultimele dou�� clase de liceu devin obligatorii, anun���� ��tirile ProTV.

1 2 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version