Articole scrise de Mediastandard.ro


1 - 30 din 92 rezultate
1.Mediastandard.ro: Cum vede presa din România epidemia din China. Între informarea echilibrat�� ��i ”apocalips��” Epidemia care a început la sfâr��itul anului trecut în China a dep����it repede grani��ele continentale, fiind descoperite cazuri ��i pe continentul nord-american. Subiectul este, într-adev��r, unul îngrijor��tor pentru toat�� lumea, îns�� ��i unul ofertant pentru agen��iile de pres��.
2.Mediastandard.ro: Detectorul AI menit s�� determine ��tirile false claseaz�� ca ”fake news” publica��ii mari din România Navigarea în online, mai ales atunci când vrei s�� accesezi un site de ��tiri, ar fi mult mai u��oar�� dac�� am putea s�� prevedem c�� o anumit�� surs�� de informare va încerca s�� ne manipuleze. Pe acest fond au ap��rut mai multe instrumente care promit s�� identifice site-urile de fake news – ca s�� n-o faci tu.
3.Mediastandard.ro: Cum au abordat Iohannis, D��ncil�� ��i Barna subiecte economice ��i sociale În acest moment, cele mai influente partide politice din România sunt Partidul Na��ional Liberal (PNL), Alia��a USR PLUS ��i Partidul Social Democrat (PSD). La nivel teoretic, primele dou�� se plaseaz��, în spectrul politic, în zona de centru-dreapta, iar cel de al treilea, în zona de centru-stânga, de��i în realitate exist�� o ambiguitate în ideologiile partidelor, caracteristic�� perioadei contemporane.
4.Mediastandard.ro: Moise Guran a lucrat cu USR ��i PLUS când înc�� era jurnalist. A existat un conflict de interese? Moise Guran anun��a zilele trecute c�� renun���� „definitiv” la pres�� ��i începe o carier�� politic��. Desigur, specula��ii pe aceast�� tem�� se f��ceau de mai mult timp, înc�� de când Libertatea a dezv��luit c�� liderii USR ��i PLUS l-au invitat pe realizatorul radio s�� se ocupe de campaniile electorale din 2020. Totu��i, jurnalistul a dezv��luit public c�� a mai avut un rol politic în trecut, când înc�� era în mass-media.
5.Mediastandard.ro: Efectele mai pu��in cunoscute ale incendiilor din Australia: poze în��el��toare ajunse virale ��i negarea schimb��rilor climatice Incendiul din Australia se situeaz��, împreun�� cu atacul Statelor Unite ale Americii asupra unui general iranian, în topul evenimentelor de la începutul anului 2020. Totu��i, ca ��i în cazul tensiunilor dintre America ��i Iran, efectele secundare sunt valuri de dezinformare.
6.Mediastandard.ro: O scurt�� istorie a tensiunilor dintre SUA ��i Iran Rela��iile tensionate dintre Statele Unite ��i Iran, dup�� uciderea generalului Qasem Soleimani, ��ine state întregi cu sufletul la gur�� de teama izbucnirii unui r��zboi nu doar ideologic ��i declarativ, ca pân�� acum, ci a unuia armat de mare amploare.
7.Mediastandard.ro: Iranul folose��te strategii de manipulare în mediul online, dup�� modelul Rusiei În ultimii ani, Iranul s-a aflat într-o pozi��ie dificli�� ��i s-a folosit de toate mijloacele pentru a-��i consolida statutul. R��spunsul violent ��i disperat de a lansa un mare num��r de rachete balistice spre dou�� baze militare din Irak, unde erau cantonate trupe americane, nu a fost decât vârful eforturilor iraniene de a-��i reafirma ��i înt��ri puterea.
8.Mediastandard.ro: "Al Treilea R��zboi Mondial" a început - pentru presa occidental�� ��i din România, cu clickbait ��i exacerb��ri Pe plan mondial, dou�� evenimente au marcat începutul anului 2020: uciderea generalului iranian Soleimani de c��tre o dron�� american�� ��i incendiile devastatoare din Australia, unde au murit aproximativ 480 de milioane de animale.
9.Mediastandard.ro: Social media ne face s�� pretindem c�� tr��im cea mai bun�� via���� - chiar dac�� nu e mereu a��a Importan��a re��elelor sociale în via��a omului modern nu poate fi contestat��. Oamenii î��i expun din ce în ce mai mult vie��ile online ��i observ�� din ce în ce mai mult via��a celorlal��i. Dar oare ce fel de vie��i sunt expuse pe re��elele sociale?
10.Mediastandard.ro: Primele jurnaliste din România, pioniere în lupta pentru drepturile femeilor Este cunoscut faptul c�� femeile au trebuit s�� lupte pentru drepturile lor. În România acest curent a fost preluat la fel de repede ca ��i în restul ����rilor europene, undeva prin anul 1815 ��i avea s�� se desf����oare în dou�� valuri, fiind influen��at, de-a lungul timpului, de realit����ile istorice, culturale, sociale ��i politice ale vremurilor.
11.Mediastandard.ro: Notific��rile - sau cum ajunge presa româneasc�� s�� fac�� clickbait pentru vizualiz��ri Printre primele lucruri de care te love��ti atunci când intri pe un site de pres�� românesc sunt notific��rile. Practic, pagina web dore��te s�� te informeze de fiecare dat�� când un nou articol este publicat. De��i în sine ideea - adoptat�� în urm�� cu aproximativ un an ��i jum��tate de cele mai multe site-uri - sun�� bine, efectul scontat este tocmai invers decât cel a��teptat.
12.Mediastandard.ro: Whataboutismul, arma preferat�� a Kremlinului Atunci când scandalul Watergate era în toi, sus��in��torii lui Nixon tindeau s�� aduc�� aminte des de scandalurile în care Partidul Democrat era implicat. Replica ”What about Chappaquiddick?” a devenit faimoas�� în urma unui articol de satir�� publicat de Art Buchwald, reprezentând o parte din discursul conservatorilor.
13.Mediastandard.ro: Jurnali��tii ��i Revolu��ia din 1989. Pove��tile ziari��tilor care s-au sacrificat pentru prezentarea adev��rului Revolu��ia Român�� din 1989 a fost unul dintre cele mai sângeroase evenimente din istoria ����rii. În drumul nostru spre libertate, am luat vie��i nevinovate, am c��lcat pe cadavre ��i am sperat ca într-o bun�� zi, toate aceste amintiri dureroase s�� dispar��.
14.Mediastandard.ro: Cum ��i-a g��sit sfâr��itul Ceau��escu, cel mai mare corupt al României comuniste. Între nostalgie ��i propagand�� de partid Despre cuplul Ceau��escu s-a spus ��i s-a vorbit extrem de mult. La 30 de ani de la Revolu��ia din 1989, se ridic�� îns�� altfel de întreb��ri. De ce în urma tuturor adev��rurilor terifiante care au ie��it la iveal��, dup�� moartea celor doi, înc�� exist�� persoane care se gândesc, cu un soi de nostalgie, la faptul c�� poate era mai bine atunci? Poate pentru c�� nimeni nu ne-a oferit, în 30 de ani de democra��ie, niciun soi de stabilitate, de siguran���� sau de prosperitate.
15.Mediastandard.ro: Cum se v��d în societate evenimentele din decembrie 1989, la 30 de ani de la c��derea regimului Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la revolu��ia care l-a înl��turat pe liderul comunist Nicolae Ceau��escu ��i a dus la schimbarea regimului acestuia, majoritatea românilor se împart în dou�� categorii, deoarece este un subiect polarizant, în fa��a c��ruia pu��ini pot r��mâne placizi.
16.Mediastandard.ro: ”A��i min��it poporul cu televizorul”. Cum a influen��at manipularea Revolu��ia din decembrie 1989 Nu e o surpriz�� c�� fiecare eveniment care atinge o anumit�� anvergur�� atrage dup�� sine ��i exager��ri sau disimul��ri ale datelor reale în pres��, iar o revolu��ie se încadreaz��, cu siguran����, în aceast�� categorie de evenimente ale c��ror unde reverbereaz�� diferit de la o regiune la alta ��i de la o perioad�� la alta. Difuzarea unor astfel de ��tiri a înso��it ��i Revolu��ia Român�� de la 1989, ceea ce a creat un ciclu care a contribuit la înf��ptuirea acesteia: cu cât r��scoala lua amploare, cu atât agen��iile de pres�� transmiteau mai multe informa��ii despre ea, iar cu cât agen��iile de pres�� difuzau mai multe informa��ii, cu atât oamenii deveneau ��i mai înver��una��i în hot��rârea lor de a r��sturna regimul.
17.Mediastandard.ro: Rolul jucat de TVR în evenimentele din decembrie 1989 Din spatele pupitrului improvizat, înconjura��i de oameni, actorul Ion Caramitru ��i poetul Mircea Dinescu vorbesc despre prima victorie din timpul Revolu��iei: Televiziunea Român�� era acum Liber��. Cu nou�� minute înainte de ora 13, pe 22 decembrie, începea ceea ce avea s�� fie leg��tura direct�� a popula��iei cu evenimentele din strad�� - chiar dac�� informa��iile erau pu��ine, uneori nefactuale.
18.Mediastandard.ro: Cum a reac��ionat presa la vestea c�� Boris Johnson r��mâne prim-ministru Conservatorii au câ��tigat deta��at alegerile generale din 12 decembrie, adunând 43,6% dintre voturi, cu mai mult de 11 procente decât principalul lor contracandidat, Partidul Laburist, care nu a primit decât 32,2% dintre cele 31.960.517 de voturi.
19.Mediastandard.ro: Doar unul din trei români ��tie de implicarea României în Holocaust Istoria suferin��ei suferite de comunitatea evreiasc�� în timpul celui de-al Doilea R��zboi Mondial a început s�� fie predat�� la noi în ��ar�� dup�� adoptarea recomand��rii din Raportul Comisiei Wiesel din 2004. Elevii din ciclul preuniversitar înva���� în mai mul��i ani despre crimele comise de regimul nazist din Germania ��i de alia��ii acestuia – printre care se num��r�� ��i România -, îns�� realitatea este c��, pentru mul��i români, subiectul nu reprezint�� un interes general.
20.Mediastandard.ro: Cele mai ie��ite din comun ��i absurde reguli ale Facebook ��tim c�� în ultimul timp, în urma mediatiz��rii derapajelor marilor companii tehnologice, acestea au început s�� impun�� reguli stricte privind activitatea utilizatorilor pe re��elele de socializare. Poate cea mai mediatizat�� companie este cea a lui Mark Zuckerberg, care înc�� de la izbucnirea scandalului Cambridge Analytica a tot fost în aten��ia publicului. Astfel au ie��it la iveal�� cele mai ie��ite din comun ��i absurde reguli ale Facebook.
21.Mediastandard.ro: "Meritocra��ia", mesaje anti-SUA ��i boicotul alegerilor. Atât ”Lacramioara-Georgiana Munteanu”, cât ��i ”Ionela Rancu” ��i ”Dorina Leuca” î��i distribuie singure post��rile în grupuri cu un num��r mare de membri, precum România - despre care Mediastandard a mai scris.
22.Mediastandard.ro: Siria ��i Rusia încearc�� s�� scape de repercusiunile folosirii armelor chimice prin propagand�� ��i manipulare Într-o zi de prim��var��, Yulia ajungea în Marea Britanie pentru a-��i vizita tat��l. C��l��torea din Rusia, acolo unde s-a n��scut ��i a crescut. Cei doi au sfâr��it la spital în aceea��i zi, în com��. O lun�� mai târziu, la aproximativ cinci mii de km dep��rtare, peste 40 de persoane î��i pierdeau via��a într-un atac aerian ordonat de propriul Guvern. Acum, în 2019, cele dou�� state implicate în ”incidente” încearc�� s�� scape de r��spundere.
23.Mediastandard.ro:Tehnologia care a schimbat manipularea din online: ce este deepfake ��i cum îl depist��m În aceast�� epoc�� digital�� în care tr��im, stilul de via���� ne este structurat pe baza accesului facil la informa��ie. De la simpla decizie de a cump��ra un articol vestimentar pân�� la formarea unei preferin��e politice, ne fundament��m alegerile, îndeosebi, pe informa��iile g��site sau primite pe internet. Atât formatul clasic, tip��rit, al c��r��ilor, revistelor ��i ziarelor, cât ��i televiziunea se afl�� într-un constant declin al influen��ei sociale, num��rul receptorilor de informa��ii în acest format consacrat fiind în continu�� sc��dere. Spa��iul l��sat liber de mijloacele media tradi��ionale este câ��tigat, indubitabil, de internet.
24.Mediastandard.ro: România, ��ara tuturor prejudec����ilor. Rolul mass-media în formarea opiniei românilor Faptul c�� mass-media este capabil�� s�� influen��eze în mod pozitiv sau negativ opinia public�� nu mai este de mult timp o noutate. Pe lâng�� efectele pe care le produce la nivelul indivizilor, mass-media poate influen��a ��i alte sfere ale societ����ii, precum mediul politic sau economic.
25.Mediastandard.ro: Cele mai r��spândite teorii ale conspira��iei din România Studiile arat�� c�� teoriile conspira��iei au existat dintotdeauna – apar eviden��e c�� pân�� ��i romanii ar fi avut pove��ti de acest gen. De��i am fi înclina��i s�� credem c�� internetul a influen��at acest fenomen prin capacitatea de a transmite informa��ii oriunde în lume într-un timp foarte scurt, acest fapt este par��ial adev��rat.
26.Mediastandard.ro: Cine profit�� ��i cine are de pierdut de pe urma interferen��ei Rusiei în formularea opiniilor publice Ridicarea la grad de realitate a ipoteticului ��i insuflarea unei st��ri generale de team�� în rândul unui segment din popula��ie reprezint�� cele mai eficiente modalit����i prin care o societate se fragmenteaz�� ��i încearc�� s��-��i protejeze pu��inele convingeri pe care le mai are.
27.Mediastandard.ro: Ce ar trebui s�� în��elegem din alegerile preziden��iale care tocmai au trecut La finalul alegerilor pentru preziden��iale tragem linie ��i adun��m: ce a fost bine, ce a fost r��u, ce se putea evita ��i ce ar fi fost dac�� rezultatele erau cu totul altele. Chiar dac�� mai erau multe de spus ��i de f��cut, putem avea în vedere ��i câteva concluzii legate de întreg parcusul celor doi candida��i pentru cea mai înalt�� func��ie în stat.
28.Mediastandard.ro: ��i anticii aveau fake news-urile lor: b��t��lia pe care Ramses al II-lea nu a câ��tigat-o niciodat�� Umanitatea tinde s�� cread�� c�� ��tirile false sunt o inven��ie a secolului XXI, maxim a celui trecut. Donald Trump este cel care a popularizat termenul, îns�� amploarea fenomenului a avut loc odat�� cu începerea protestelor din Ucraina, denumite ”EuroMaidan”.
29.Mediastandard.ro: Mizele unei campanii de manipulare neperformante. De ce î��i risc�� PSD reputa��ia prin emiterea unor fake news-uri sortite e��ecului Campania pentru al doilea tur a început a��a cum se a��tepta toat�� lumea: cu o încercare coordonat�� de manipulare a publicului. În realitate, fake news-urile emise de Partidul Social Democrat au reprezentat doar o intensificare a fenomenului, nicidecum un start al acestuia.
30.Mediastandard.ro: A fi sau a nu fi dezbatere. Ce ar trebui s�� în��elegem din lipsa unei confrunt��ri directe dintre Iohannis ��i D��ncil�� Despre refuzul lui Klaus Iohannis de a avea o dezbatere electoral�� cu Viorica D��ncil�� s-a vorbit mult. Decizia pre��edintelui a fost aspru cirticat�� de politologi, jurnali��ti, anali��ti, chiar ��i de politicienii din tab��ra advers��.

1 2 3 4 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by