Articole scrise de Europa Libera


1 - 30 din 30 rezultate
1.Europa Liber��: Camera Deputa��ilor se laud�� c�� a îndeplinit toate recomand��rile MCV. GRECO a dat calificativ „nesatisf��c��tor” Camera Deputa��ilor sus��ine într-un r��spuns c��tre Ministerul Justi��iei c�� a rezolvat toate problemele legate de Mecanismul de Cooperare ��i Verificare. R��spunsul a fost redactat de pre��edintele Comisiei Juridice, Nicu��or Halici (PSD).
2.Europa Libera: 5 lucruri despre siguran��a ta financiar�� Înc�� de la primul t��u loc de munc��, 25% din salariul t��u merge la stat, pentru pensie. Cum arat�� viitorul banilor t��i? Vor mai fi acolo dup�� 35 de ani, când po��i ie��i la pensie?
3.Europa Liber��: De ce bag�� spitalele sub pre�� culpa medical��? Explica��iile ��efului Agen��iei pentru managementul calit����ii în s��natate O pacient�� de 66 de ani internat�� la spitalul Floreasca a murit dup�� ce în data de 22 decembrie 2019 a fost ars�� în timpul unei opera��ii efectuate de echipa de medici coordonat�� de profesorul Mircea Beuran. Acesta a semnat protocolul operator al interven��iei, dar nu s-a aflat în sal�� în momentul incidentului. Femeia, bolnav�� de cancer, a avut arsuri de peste 40% din suprafa��a corpului.
4.Europa Liber��: Cartea de vizit�� a Securit����ii la 30 de ani de la revolu��ie Arhiva fostei Securit����ii, mai precis o parte din aceast�� arhiv��, este depozitat�� într-o fost�� unitate militar�� din Pope��ti Leordeni, lâng�� Bucure��ti. Este a treia arhiv�� ca volum din Europa, dup�� cele din Germania ��i Polonia ��i con��ine sute de mii de dosare. Este, a��a cum spune Germina Nagâ��, fost�� directoare a Direc��iei de Investiga��ii, actualmente membr�� în Colegiul Consiliul Na��ional pentru Studierea Arhivelor Securit����ii (CNSAS), o ”sinistr�� carte de vizit�� a Securit����ii”.
5.Europa Liber��. Silviu Predoiu: Cum influen��eaz�� serviciile secrete politicul Fostul ��ef al Serviciului de Informa��ii Externe discut�� într-un interviu acordat Europei Libere despre evolu��ia serviciilor secrete dup�� 1989, cum influen��eaz�� ele via��a politic�� ��i dac�� exist�� „acoperi��i” în presa româneasc��.
6.Europa Liber��: Proiectul „candidat unic anti-PSD”. Cum se împac�� favori��ii Opozi��iei pentru prim��rie Favori��ii momentului din partea PNL, USR ��i PLUS pentru prim��ria Capitalei sunt cu to��ii de acord c��, în condi��iile unui singur tur la alegerile locale, Opozi��ia trebuie s�� vin�� cu un candidat unic împotriva PSD, a��a cum s-a întâmplat la Budapesta. Cum va fi produs el este înc�� dezb��tut – prin alegeri primare publice sau printr-un sondaj agreat de toate trei p��r��ile.
7.Europa Liber��: Marile succese ale micilor preziden��iabili. Unde au fost vota��i candida��ii de sub linia de plutire Opt dintre cei 14 candida��i la alegerile preziden��iale nu au reu��it s�� ating�� pragul de 3%, peste care statul le deconteaz�� cheltuielile de campanie electoral��. Unii au scos voturi multe în localit����ile unde s-au n��scut, al��ii cu prec��dere în jude��ele din Moldova. Cei mai mul��i nu au fost vota��i nici m��car de atâ��ia oameni câ��i, teoretic, au semnat pentru ei ca s�� se înscrie în cursa electoral��.
8.Europa Liber��: Alegerile care scot România din Balcani. ��i alte câteva explica��ii Klaus Iohannis cu 37% din voturi ��i Viorica D��ncil�� cu 23% ��i-au atins fiecare obiectivul de etap��: pre��edintele intr�� în turul al doilea cu un adversar confortabil, dup�� ce Dan Barna a ob��inut cu 8% mai pu��in decât scorul Alian��ei USR-PLUS de la europarlamentare (22,36%), în vreme ce pre��edinta PSD ajunge în final��, cu emo��ii, pe fondul nemul��umirilor din partid, dup�� ce forma��iunea a pierdut guvernarea în plin�� campanie electoral��.
9.Europa Liber��: Pr��bu��irea lui Ponta în 70 de zile Victor Ponta a încercat în ultimele luni s�� î��i creeze imaginea liderului care face jocurile în politic��, dar imaginea sa a avut de suferit. Negocierile purtate de acesta au avut succes doar pe termen scurt ��i au provocat o sciziune în interiorul ProRomânia.
10.Europa Libera: ��eful AEP a încasat diurne de deplasare de aproape 80.000 de lei de��i st�� în Bucure��ti într-un imobil RAAPPS Pre��edintele AEP, Constantin Mitule��u-Buic��, a încasat în ��apte luni o diurn�� de deplasare de aproape 80.000 de lei, de��i st�� cu chirie într-un imobil de la RAAPPS, aflat în centrul Capitalei. Diurn�� de deplasare încaseaz�� ��i vicepre��edintele, Zsombor Vajda.
11.���Europa Liber��: Cum pred�� PSD puterea. Posturi în ambasade, cu mandat de patru ani ��i 40.000 euro/an pentru consilieri personali ��i neveste ale apropia��ilor Consilierii ministrului, fini, foste so��ii de politicieni afla��i la putere sau neveste de anali��ti politici au fost trimi��i pentru patru ani în toate col��urile lumii, cei mai mul��i f��r�� nicio experien���� în diploma��ie, în baza unui interviu organizat în grab�� de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comer�� ��i Antreprenoriat (MMACA). Aceste posturi func��ioneaz�� în cadrul ambasadelor României, iar ocupan��ii lor fac diploma��ie comercial��. Trebuie s�� aduc�� investitori str��ini în România ��i, de asemenea, s�� promoveze afacerile române��ti peste hotare.
12.Europa Liber��: Jum��tate din direc��iile Poli��iei române au la conducere „împuternici��i”, oameni numi��i f��r�� concurs Un chestor ��i al��i 12 poli��i��ti de rang înalt sunt în prezent la conducerea a 10 din cele 24 de direc��ii ale Poli��iei cu statutul de „împuternici��i”, a��a cum se numesc desemn��rile f��r�� concurs ale ��efilor din aceast�� institu��ie de for���� a statului.
13.Europa Libera - Catherine Horel: Sunt maghiari în România care s-au s��turat s�� fie p��pu��ile Budapestei Recunoa��terea gre��elilor istorice ar putea deschide o cutie a Pandorei într-o regiune în care rivalit����ile sunt istorice, crede Catherine Horel, care pred�� la Universitatea Pantheon-Sorbonne istoria Europei Centrale ��i conduce cel mai important departament al Centrului Na��ional Francez de Cercet��ri ��tiin��ifice (CNRS).
14.Europa Libera: Câ��i bani s-au pl��tit pentru ca bannerele cu Iohannis, D��ncil��, Barna ��i Paleologu s�� se vad�� în toat�� ��ara Campania pentru preziden��iale a început în mod oficial pe 12 octombrie, dar partidele au început s�� împânzeasc�� ora��ele cu bannere înc�� de la sfâr��itul lunii august. Europa Liber�� le-a cerut partidelor care primesc subven��ie s�� spun�� ce sume au fost investite în afi��ajul outdoor.
15.Europa Libera: Analiza AMASP privind Raportul MCV al Comisiei Europene Asocia��ia Mi��carea pentru Ap��rarea Statutului Procurorilor a analizat, pentru Europa Liber��, principalele disfunc��ionalit����i eviden��iate în Raportul MCV.
16.Europa Libera - Germina Nagâ�� (CNSAS) despre decizia în cazul Ursu: Este un semnal c�� tor��ionarii anilor 80 ai represiunii comuniste nu vor mai avea probleme Germina Nagâ��, membru în Colegiul Consiliului Na��ional pentru Studierea Arhivelor Securit����ii (CNSAS), atrage aten��ia asupra consecin��elor deciziei de achitare în cazul Gheorghe Ursu. ”E grav c�� se d�� un semnal c��tre tor��ionarii anilor '80 c�� nu vor mai avea probleme în instan����”.
17.Europa Liber��: De ce nu-i pas�� lui Iohannis de Rusia. Un program preziden��ial f��r�� solu��ii „Ce avem de f��cut ca România s�� devin�� o ��ar�� normal��?” se întreab�� pre��edintele Klaus Iohannis în introducerea programului s��u de 83 de pagini. „Normalitate” înseamn�� „s�� tr��im decent, firesc ��i în armonie cu tot ��i cu to��i cei care ne înconjoar��”, potrivit defini��iei preziden��iale date în spirit bucolic. ��i prin tranzitivitate, o ��ar�� normal�� „se a��eaz�� armonios”, „ofer�� tuturor sentimentul c�� via��a lor poate fi una fireasc��” ��i totul se face ca la carte fiindc�� „to��i pun um��rul pentru ca na��iunea respectiv�� s�� se dezvolte bine ��i frumos”.
18.Europa Liber��: Cum ascund func��ionarii publici averi nejustificate de 30 milioane de euro Pân�� în acest moment, Agen��ia Na��ional�� de Integritate (ANI) a verificat sub aspectul veniturilor ��i cheltuielilor 162 de persoane ��i a descoperit 159 de averi nejustificate, valoarea acestora fiind de 30 milioane de euro.
19.Europa Libera: Efectele reformei asupra CSM: reprezentan��ii societ����ii civile au rang de demnitari, cu venituri de 6 ori mai mari ��i personal propriu Reprezentan��ii societ����ii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Victor Alistar ��i Romeu Chelariu, dup�� ce s-au trezit demnitari în urma modific��rii legii care reglementeaz�� activitatea CSM de c��tre Comisia Iordache ��i-au angajat ��efi de cabinet ��i consilieri. Dup�� ce le-au crescut veniturile de câteva ori.
20.Europa Libera: Ce e fenomenul deepfake ��i cum ar putea afecta România Tehnologia pentru manipularea înregistr��rilor video devine din ce în ce mai sofisticat�� ��i totodat�� tot mai accesibil�� publicului larg, astfel încât distinc��ia dintre adev��rat ��i fals ar putea fi foarte greu de f��cut. Niciun stat nu pare s�� fie ferit de acest fenomen, iar România, grani���� a UE ��i NATO, nu face excep��ie, spun speciali��tii în tehnologia informa��iei.
21.Europa Liber��: Cum risc�� statul român s�� ajung�� s�� tr��iasc�� de azi pe mâine România va da anul viitor pe pensii ��i pe salarii aproape to��i banii pe care îi colecteaz�� din impozite ��i taxe. O situa��ie nesustenabil�� pe termen lung, care ar urma s�� fie rezolvat��, cel mai probabil, doar dup�� trecerea alegerilor.
22.Europa Liber��: EXCLUSIV. Judec��torii cer ca veniturile partenerilor de via���� s�� fie secrete ��i s�� nu fie verificate averile so��ilor cu bunuri separate Propuneri controversate ale judec��torilor pentru modificarea legii Agen��iei Na��ionale de Integritate (ANI) într-un document ��inut secret de CSM, de Ministerul Justi��iei ��i de senatorul Robert Cazanciuc, care a primit aceste propuneri în urm�� cu mai multe luni. Printre beneficiari, Simona Marcu ��i Lia Savonea, ini��iatoarele proiectului.
23.Europa Liber��: O zi înapoi în comunism „Dac�� adul��ii ar mai recunoa��te o parte din lucrurile din aceast�� cas��, copiii nu cred, pentru c�� nu au prins deloc acea perioad��”, spune ��erban Ioni���� (17 ani), un tân��r care a acceptat s�� fac�� un salt în timp ��i s�� vad�� cum se tr��ia în comunism.
24.Europa Libera: De ce România nu se apropie de zona euro, în vreme ce Bulgaria este la doar un pas România ��i Bulgaria par s�� mearg�� cu viteze diferite atunci când vine vorba despre aderarea la zona euro, Sofia devansând Bucure��tiul.
25.Europa Liber��: Sponsorii partidelor, masca��i în împrumuturi. Vosganian: „Banii au trecut prin mine ca apa prin ��eav��” Rovana Plumb a trezit suspiciuni în Parlamentul European ��i din cauza împrumutului s��u cu care a finan��at PSD în campania electoral��, la europarlamentare.
26.Europa Liber��: Via��a roman��at�� a familiei Ceau��escu, varianta pentru export S�� fii român aciuat într-un grup de turi��ti str��ini, care viziteaz�� muzeul Casa Ceau��escu din cartierul Prim��verii, face ochii angaja��ilor de la intrare s�� se ca��te mari: turul cost�� cu 15 lei mai mult pentru str��ini. Dar merit��, pentru c�� engleza cu accent de dincoace de Cortina de Fier ��i plictisul pasiv-agresiv al ghidei te bag�� în atmosfer��. Nu afli nimic despre comunism, Ceau��e��tii reies doar o familie de bog��tani excentrici, iar turi��tii pot sim��i pe pielea lor cum era s�� se r��steasc�� un mili��ian la ei, când ghida se r����oie��te la ei: „toat�� lumea s�� ias�� din baie, ce, face��i un du��?”.
27.Europa Libera: „Academia Regal��” din CV-ul lui Cump��na��u este o facultate online „Academia Regal��” la care spune c�� este masterand Alexandru Cump��na��u se cheam�� OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland ��i este o universitate online. „ABMS este prima universitate virtual�� din Europa”, scrie pe site-ul masterstudies.com, potrivit Europa Liber��.
28.Europa Libera: Scandalul proiectului imobiliar de pe platoul Bucegi. Cine este în spate ��i ce se întâmpl�� acolo de fapt Vestea c�� prim��ria Moroeni din Dâmbovi��a d�� frâu liber construc��iilor pe platoul mun��ilor Bucegi, printr-un proiect grandios, cu heliport ��i hoteluri, a încins spiritele multor iubitori de natur��.
29.Europa Liber�� - D��ncil�� dup�� votul pro Kovesi: Dac�� acuzele se dovedesc adev��rate, imaginea României va avea de suferit Premierul Viorica D��ncil�� nu e deloc încântat�� de succesul ob��inut de Laura Kovesi la Consiliul UE ��i spune în exclusivitate pentru Europa Liber�� c�� imaginea României va avea de suferit dac�� acuzele care i se aduc se vor dovedi adev��rate.
30.Europa Libera - M��gureanu: Sunt absolut convins c�� ��i azi informa��iile ajung la fel de repede la Moscova ca pe vremea lui Ceau��escu Primul ��ef al SRI dup�� Revolu��ia din 1989, Virgil M��gureanu, poveste��te despre personaje cheie ale evenimentelor din decembrie, dar ��i despre altele care au definit tranzi��ia c��tre capitalism ��i democra��ie. O poveste cu filosovietici, interlopi, moguli ��i al��i indezirabili.


ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by