Articole scrise de Dorin Popescu


1 - 20 din 20 rezultate
1.Ucraina. Alinieri ideologice toxice la nara��iuni (post-)sovietice Un “am��nunt” picant ��i toxic a tulburat grav lini��tea comemor��rii împlinirii a 80 de ani de la masacrul din poiana Varni��ei, de lâng�� Fântâna Alb��, nordul Bucovinei – 1 aprilie 1941, când trupele NKVD au asasinat câteva sute sau mii de etnici români din 16 localit����i de pe Valea Siretului, în încercarea disperat�� ��i pa��nic�� a acestora de a trece frontiera stabilit�� prin ultimatumurile sovietice din iunie 1940.
2.Narativul rusesc despre cel de-al Doilea R��zboi Mondial si resetarea ordinii mondiale. De câ��iva ani, marile puteri î��i utilizeaz�� poten��ialul ��i resursele de care dispun în plan strategic pentru a se pozi��iona mai inspirat la viitoarele negocieri privind noua ordine mondial��. Mai mult, aceste pozi��ion��ri se traduc în mici lebede negre ��i cataclisme locale, care sunt ele însele instrumente de negociere: noua ordine mondial�� se negociaz�� deja.
3.“Democra��ia iliberal��” ruseasc�� ��i h��r��ile ei hibride În actualul context al izol��rii sale pe plan interna��ional (manifestat��, chiar organizat�� ca reac��ie la politicile ruse��ti cu efect destabilizator în plan regional ��i global promovate de Moscova din 2014 pân�� în prezent – Crimeea, Donbas etc.), pentru Moscova a devenit un imperativ consolidarea aparatului propagandistic în ����rile în care exist�� componente ale “lumii ruse��ti” (în general fostele state sovietice; în particular Ucraina, Republica Moldova, Georgia, care manifest�� tendin��e sistemice de “evadare” ��i emancipare fa���� de Moscova)
4.Treizeci de ani de boal�� ...am înlocuit un sistem clientelar cu altul, cu altele – circuitul valorii în spa��iul public r��mâne pe Dâmbovi��a o utopie celest��. Am construit iluzii peste iluzii, speran��e peste speran��e, dar sistemul de promovare în func��ii ��i de evolu��ie în carier�� a r��mas la fel de bolnav ca ��i sub ��arii comuni��ti: apartenen��a la clici, favoritismele, servilismul, mita etc. Neputin��a de a construi un sistem meritocratic – în cancelarii, aule academice, spitale, s��li de teatru, palate etc. – r��mâne cea mai mare deziluzie a acestor ani
5.“Impunerea hibrid�� a hegemoniei” în spa��iul pontic În ultimii ani, evolu��iile de securitate din regiunea M��rii Negre au devenit imprevizibile, mai ales dup�� celebrele “lebede negre” din 2014 (Crimeea, Donbas). Federa��ia Rus�� a recuperat o mare parte din controlul geopolitic al regiunii pe care îl pierduse, etapizat, prin extinderea infrastructurii euro-atlantice în regiune. În momentul de fa����, Pontul Euxin este din nou f��r�� hegemon ��i diferi��i actori, locali ��i globali, construiesc diferite ini��iative geopolitice care s�� rezolve acest vacuum. Întrucât marile ini��iative din regiune (SUA/NATO vs Federa��ia Rus��) sunt opuse, chiar contondente, este extrem de probabil�� transformarea rapid�� a regiunii în teatru de conflict – prognoz�� credibil�� pe termen mediu ��i chiar scurt.
6.Dou�� ��ampanii la rece (Washington ��i Moscova) Dup�� o hibernare de 5 ani, marcat�� de mici episoade mai degrab�� rebele decât r��zboinice (provoc��rile din Marea Azov, micile diversiuni din Siria), Kremlinul trece din nou la ofensiv�� pe toate fronturile. În Balcanii de Vest, Serbia recidiveaz�� mutând strategic spre Uniunea Economic�� Eurasiatic�� (proiect geopolitic al Kremlinului), încheind cu aceasta acorduri comerciale care închid de jure drumul Belgradului spre Bruxelles. Cu mâna lui Macron, care a refuzat recent deschiderea negocierilor dintre Uniunea European�� ��i Macedonia de Nord ��i Albania,
7.Chi��in��u – Putin ante portas Pas cu pas se apropie falimentul ideii române��ti în R. Moldova– cel pu��in falimentul celei politice/geopolitice (înc�� nu ��i decontarea acestui faliment, la Bucure��ti ��i Chi��in��u), pe baza deterior��rii considerabile (aproape iremediabile) a capacit����ii (acum nepermis de modeste, a) Bucure��tiului de a sprijini ideea pro-european�� ��i pro-româneasc�� în R. Moldova.
8.Alegeri in Ucraina. Pariul tolstoian ��i acroba��ii geopolitice Partidul inventat de Zelenski, Sluga Naroda / Servitorul Poporului, care nici m��car nu exista în urm�� cu doar câteva luni, va ob��ine la alegerile parlamentare anticipate de duminic��, 21 iulie 2019, peste 40% din voturi (sondajele indic�� un rating fluctuant, în (s)c��dere, dar mai mare de 40%). Forma��iunea Sluga Naroda va atrage în principal voturile bazinului electoral al lui Zelenski care l-a propulsat pe acesta la alegerile preziden��iale din aprilie-mai a.c.
9.Butoiul cu pulbere al Europei pare a se muta în Est Ucraina r��mâne cheia ��i spa��iul emblematic al noii arhitecturi geopolitice în estul continentului european ��i la Marea Neagr��. În momentul de fa����, câteva fisuri în lini��tea electoral�� de la Kiev pot genera explozii controlate din exterior. Dincolo de cele prea cunoscute publicului larg (încord��rile militariste din acvatoriile M��rii Negre ��i M��rii Azov, conflictul nerezolvat din raioanele de est ale Ucrainei / Donbassul etc.), una dintre fisurile care pot genera dezastre în urm��torii ani o reprezint�� disolu��ia critic�� a ortodoxiei în Ucraina
10.Chi��in��u: SOS, Bucure��ti! Evalu��ri provizorii privind evolu��iile din R. Moldova: Situa��ia de la Chi��in��u reprezint��, pe scurt, un SOS geopolitic pentru Bucure��ti. Din p��cate, devine sigur c�� nici acesta nu va fi auzit. Corifeii no��tri dâmbovi��eni nu mai ��tiu s�� ocoleasc�� taifunuri. Prioritatea zero a României redevine re-educarea geopolitic�� a „elitei” dâmbovi��ene.
11.Redefiniri paradigmatice la Kiev. Cine scrie muzica pentru dansul lui Zelenski? În plan intern, agenda politic�� a lui Zelenski se anun���� a fi una reformist�� ��i radical��, cu accente pe care societatea ucrainean�� nu le va fi cunoscut pân�� în prezent. Zelenski promite un fel de colaps al sistemului politic n����it de Kucima, care se va fi perpetuat, în modalit����i ��i forme sinonime, de la acesta la Iuscenko, de la Iuscenko la Ianukovici, de la Ianukovici la Poro��enko.
12.Se înc��lze��te cuptorul cu pulbere din Ucraina Alegerile preziden��iale din Ucraina (martie-aprilie a.c.) au un poten��ial devastator/exploziv ridicat. R��zboiul stradal declarat ��i declan��at de c��tre for��ele ultrana��ionaliste/extremiste din Ucraina împotriva candidatului sistemului, actualul pre��edinte Petro Poro��enko, ambi��iile pantagruelice ale unor lideri cu profil radical, interesele Moscovei de a destabiliza situa��ia intern�� de la Kiev într-un format revan��ard etc. fac ca riscul unui nou Maidan sângeros ��i cu efecte imprevizibile s�� creasc�� exponen��ial.
13.R��zboiul Romelor Prin Hot��rârile adoptate la reuniunea de lucru de la 21 februarie a.c. a Sfântului Sinod al BOR, BOR tergiverseaz��, practic, amânarea unei decizii finale privind recunoa��terea tomosului de autocefalie acordat Bisericii Ortodoxe Ucrainene de c��tre Patriarhia Ecumenic�� a Constantinopolului, enun��ând în acela��i timp, în premier�� în spa��iul public, ��i condi��iile în care s-ar putea produce aceast�� recunoa��tere: “ob��inerea de garan��ii scrise din partea autorit����ilor biserice��ti ��i ale statutului ucrainean c�� identitatea etnic�� ��i lingvistic�� a românilor va fi respectat��.
14.Hanibal ante portas. “R��zboi pe scar�� larg��”, „r��zboi hibrid” sau „r��zboi electoral” în Ucraina? Campania electoral�� actual�� din Ucraina, care se va finaliza cu alegerile preziden��iale din aceast�� ��ar�� (31 martie – primul tur de scrutin, 21 aprilie – al doilea tur de scrutin) necesit�� analize mai detaliate, din perspectiva posibilei schimb��ri a paradigmei geopolitice gestionate de Ucraina în ultimii ani (r��zboi pe toate fronturile cu Federa��ia Rus��; conflict deschis în raioanele din est ale ����rii; agresiunile hibride ale Moscovei; tendin��e de hibridizare a m��surilor de r��spuns ale Kievului; tendin��e de consolidare a emancip��rii de sub tutela ideologic��, politic�� ��i geopolitic�� a Moscovei...
15.ANALIZA Ucraina – de la altar spre jil��ul preziden��ial Chiar ��i pentru neofi��ii care mai sperau în evitarea schismei religioase dintre Patriarhia Ecumenic�� a Constantinopolului ��i Patriarhia Rus�� pe tema tomosului de autocefalie a viitoarei Biserici Ortodoxe ucrainene autocefale, ziua de 2 noiembrie 2018 reprezint�� momentul ireversibilit����ii procesului schismatic. În aceast�� zi, în cadrul vizitei sale oficiale în Turcia, pre��edintele Ucrainei, Petr Poro��enko a semnat, la Istanbul, împreun�� cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, Acordul bilateral “Cu privire la colaborarea ��i cooperarea dintre Ucraina ��i Patriarhia Ecumenic�� a Constantinopolului”.
16.R��zboiul hibrid din Casa lui Hristos Reac��ia Moscovei (prin decizia adoptat�� la Minsk) confirm�� schisma religioas�� dintre BORus�� ��i Patriarhia Ecumenic��, prima mare schism�� în lumea cre��tin�� din perioada modern�� ��i contemporan��. Oficialii de la Moscova au declarat c�� vor lupta cu toate mijloacele politico-diplomatice pentru a împiedica acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene, apreciind c�� Ucraina reprezint�� teritoriul s��u canonic, iar decizia Constantinopolului – o înc��lcare a jurisdic��iei canonice a BORuse asupra Ucrainei, (jurisdic��ie) pe care BORus�� o exercit�� prin intermediul Bisericii Ortodoxe Ucrainene – Patriarhia Moscovei.
17.R��zboaie hibride în jurul României. ��i armele lor secrete Moscova ��i Budapesta par a manifesta aptitudini deosebite pentru dezvoltarea unui dialog bilateral plenar ��i pentru colabor��ri exponen��iale în domenii de interes strategic. Doctrinar, Rusia ��i Ungaria î��i redescoper�� afilieri similare sau comune pe linia iliberalismului anti-european. M�� voi folosi în acest sens, aici, de temerile ��i percep��iile Ucrainei (similare celor care se discut�� la Bucure��ti) privind modelul de r��zboi hibrid ruso-maghiar pe care Kievul îl vede ca fiind în faz�� de construc��ie în laboratoarele comune ale Budapestei ��i Moscovei.
18.(Înc��) o mare furioas��. Azov Spa��iul naval din jurul României pare a fi intrat în tulbur��ri geopolitice cronice. În regiunea extins�� a M��rii Negre, tonurile dure ��i noile muzici ale instabilit����ii vin dinspre Strâmtoarea Kerci ��i Marea de Azov, spa��iu v��zut de exper��i în plan geopolitic ca o anex�� informal�� la Marea Neagr��. Dup�� finalizarea cu succes a negocierilor statelor riverane ale M��rii Caspice ��i semnarea Conven��iei privind statutul juridic al M��rii Caspice de c��tre Rusia, Iran, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, principalele turbulen��e geopolitice s-au mutat pe linia Mariupol – Berdiansk – Rostov pe Don.
19.Apocalipsa dupa Trump Decizia SUA de retragere din Acordul nuclear cu Iranul (acord partinitor oribil bazat pe o minciuna, Donald Trump), anuntata ritos de presedintele Americii noaptea trecuta, nu va fi una catastrofica. Nu va genera un razboi iminent si nu va crea premise directe pentru un conflict de proportii. Nu va deschide poarta iadului pentru ofensive aeriene impotriva Teheranului. Nu va angaja mobilizari generale, nu va scoate din cufar goarna pentru razboi.
20.Erevan, victorie à la Pirus. Trei scenarii de evolu��ie Nesupunere civic��, grev�� general�� total�� în înv������mânt ��i în domeniile-cheie, blocarea principalelor artere rutiere din ��ar��, prioritar a aeroportului ��i a metroului din Capital��, impunerea unui “candidat al poporului” în func��ia de premier care s�� preg��teasc�� alegerile anticipate, cre��terea semnificativ�� a riscului de paralizare a vie��ii interne ��i al producerii de violen��e stradale, “lupta pân�� la cap��t” – acestea sunt primele efecte ale respingerii candidaturii la func��ia de premier a liderului protestelor din Armenia, Nikol Pa��inian.


ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by