Articole scrise de Catiusa Ivanov


1 - 30 din 4221 rezultate
1.Prim��ria Sectorului 2 va reamenaja Parcul Gr��dina Icoanei, monument istoric. Lucr��rile sunt estimate la 2,7 milioane lei Prim��ria Sectorului 2, prin Administra��ia Domeniului Public Sector 2, va reamenaja Parcul Gr��dina Icoanei, monument istoric. Contractul de execu��ie a lucr��rilor a fost atribuit firmei GARDEN CENTER GRUP, la finalul anului trecut, valoarea lucr��rilor fiind de circa 2,7 milioane lei f��r�� TVA. Lucr��rile vizeaz�� pavarea aleilor de nisip cu dale, reamenajarea locurilor de joac�� ��i a spa��iilor pentru câini, reamenajarea spa��iilor verzi cu rulouri de gazon, plantarea mai multor arbori ��i montarea de mobilier urban.
2.Primarul Sectorului 3, Robert Negoi����, vrea s�� înfiin��eze o nou�� companie municipal��, care s�� presteze servicii medicale Primarul Sectorului 3, Robert Negoi����, vrea s�� înfiin��eze o nou�� companie municipal��, care s�� presteze servicii medicale, potrivit unui proiect de hot��râre care se afl�� pe ordinea de zi a ��edin��ei Consiliului Local de mar��i. Mai exact, Prim��ria Sectorului 3 cere permisiunea Consiliului General de a înfiin��a firma.
3.Zeci de arbori din P��durea B��neasa au fost pu��i la p��mânt de la începutul anului Zeci de arbori din P��durea B��neasa au fost pu��i la p��mânt de la începutul anului, ac��iunea fiind surprins�� în mai multe poze ��i filmule��e postate pe re��elele de socializare. Pe panourile amplasate în p��dure se arat�� c�� este vorba despre ”o exploatare forestier��” f��cut�� de Ocolul Silvic Bucure��ti, în baza unei autoriza��ii emise pe 16 decembrie 2019, pe o suprafa���� de 24,4 ha. Potrivit panoului urmeaz�� s�� fie exploatat�� o cantitate de 576 mc de lemn, lucr��rile fiind ”de r��ritur��”, adic�� de între��inere. Un alt panou arat�� lucr��ri de exploatare pe o suprafa���� de circa 14 hectare, cu un volum de 17 mc.
4.FOTO-VIDEO Prim��ria Sectorului 4 a finalizat lucr��rile de l��rgire a ��oselei Berceni, ce includ circa 1.500 locuri noi de parcare Prim��ria Sectorului 4 a finalizat lucr��rile de l��rgire a ��oselei Berceni, între Ap��r��torii Patriei ��i ��oseaua de Centur��, de la o band�� la dou�� benzi pe sens. Primarul Daniel B��lu����, prezent la inaugurare, a declarat c�� s-au amenajat pe toat�� lungimea arterei 1.500 de locuri noi de parcare, majoritatea lâng�� sta��iile de metrou Berceni, Dimitrie Leonida ��i Ap��r��torii Patriei, pentru ca naveti��tii s��-��i lase ma��inile acolo ��i s�� vin�� în ora�� cu metroul. Lucrarea a costat circa 6 milioane de euro, potrivit sursei citate.
5.Gabriela Firea, despre faptul c�� sora sa este director de cabinet al ��efei G��rzii de Mediu, institu��ia care trebuie s�� amendeze Prim��ria pentru poluare: Are dou�� facult����i ��i un doctorat în protec��ia mediului Primarul Gabriela Firea a declarat vineri c�� sora sa, Angelica Cobzaru, angajat�� ca director de cabinet al Comisarului General al G��rzii de Mediu, Gabriela Dorojan, are dou�� facult����i ��i un doctorat în protec��ia mediului, astfel c�� merita s�� fie angajat�� în aceast�� pozi��ie. Gabriela Firea spune c�� sora sa a primit oferte pentru a fi mai mult, dar aceasta a sf��tuit-o s�� nu accepte tocmai pentru a ”nu se specula”. Întrebat�� de jurnali��ti dac�� are vreo leg��tur�� faptul c�� Prim��ria Capitalei nu a fost amendat�� de Garda de Mediu pentru faptul c�� sora sa era ��efa cabinetului Comisarului General al G��rzii de Mediu, Gabriela Firea a spus c�� ”dac�� d-voastr�� insinua��i asta ��i considera��i c�� secretara comisarului a împiedicat asta, crede��i-m�� c�� nu este în regul��”.
6.Gabriela Firea amenin���� c�� va face plângere penal�� împotriva ministrului Mediului pentru c�� a indus panic�� în rândul popula��iei/ Aceasta sus��ine c�� poluarea în Bucure��ti a sc��zut Primarul general, Gabriela Firea, a anun��at vineri c�� va face plângere penal�� împotriva ministrului Mediului, Apelor ��i P��durilor, Costel Alexe, pentru c�� a indus panic�� în rândul popula��iei prin afirma��ia c�� în Bucure��ti se respir�� 'otrav��' ��i c�� cet����enii Capitalei ar trebui s�� poarte masca pentru a fi în siguran����. Primarul sus��ine în continuare c�� valoarea concentra��iei medii anuale permis�� de Comisia European�� pentru particule în suspensie, respectiv 40 micrograme/mc, NU a mai fost dep����it�� în perioada 2016-2019, ��i aduce ca argument datele înregistrate de re��eaua Ministerului Mediului. Reamintim c�� aceasta nu a func��ionat cum trebuie în ultimii 10 ani ��i nu toate sta��iile au efectuat m��sur��tori pentru to��i poluatorii. ”Poluarea a sc��zut pentru c�� împreun�� am luat m��surile potrivite”, a spus Firea.
7.Gabriela Firea cere demisia ministrului Mediului ��i îl acuz�� c�� induce panica în popula��ie / Primarul a prezentat un buletin de pe 31 decembrie care arat�� calitatea ”excelent��” a aerului Primarul Gabriela Firea cere demisia ministrului Mediului, Costel Alexe, acuzând c�� acesta este incompetent ��i a indus panica în popula��ie dup�� ce a f��cut recomandarea ca bucure��tenii s�� poarte m����ti pentru a se proteja de poluare. Primarul Gabriela Firea a prezentat pe pagina de Facebook un raport de pe 31 decembrie 2019 în care se arat�� c�� este excelent�� calitatea aerului din Bucure��ti. Numai c�� pe 31 decembrie Bucure��tiul era aproape gol, oamenii fiind pleca��i în vacan����.
8.Câteva întreb��ri legitime despre poluarea nocturn�� din Bucure��ti De câteva luni, noaptea ��i în weekend, poluarea cu praf (PM 2,5 ��i PM10) atinge în mod frecvent cote alarmante, potrivit m��sur��torilor f��cute de re��elele independente. Recordul a fost atins weekend-ul trecut când re��eaua independent�� de monitorizare a calit����ii aerului - airly.eu - a înregistrat dep����iri cu aproape 700%, comparabile cu cele înregistrate la Sydney, unde sunt incendii devastatoare de câteva luni. Re��eaua oficial�� de monitorizare nu prea func��ioneaz�� cum trebuie de 10 ani, având nevoie de repara��ii, deci avem date incomplete. Cu toate acestea ��i cele câteva sta��ii oficiale care f��ceau m��sur��tori au înregistrat dep����iri de pân�� la 400%.
9.Totul despre vinieta Oxigen: taxa a intrat în vigoare de la 1 ianuarie / Când se vor da primele amenzi / Ce ma��ini nu mai au voie în centrul Bucure��tiului Vinieta Oxigen a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, dar Prim��ria Capitalei va aplica amenzi abia din luna martie celor prin��i c�� circul�� cu ma��ina în Bucure��ti f��r�� s�� pl��teasc�� sau în zona în care nu au voie, a declarat pentru HotNews.ro primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Pân�� atunci, cine dore��te s�� cumpere vinieta o poate face, cine nu, nu.
10.Bucure��ti: Re��eaua independent�� de m��surare a calit����ii aerului a înregistrat sâmb��t�� noapte dep����iri de aproape 700% pentru poluarea cu praf / Berceanu, consilier municipal: Dup�� incendii imense, poluarea aerului din Sydney e la fel ca în Bucure��ti Re��eaua independent�� de monitorizare a calit����ii aerului din Bucure��ti - airly.eu - a înregistrat sâmb��t�� sear�� la ora zece o dep����ire record de pân�� la 667% (167 ug/m3) pentru poluarea cu PM 2,5 ��i 478% (239 ug/m3) pentru PM10 la sta��ia de pe bulevardul Barbu V��c��rescu din Capital��. Practic este vorba despre poluarea cu praf. ��i la sta��ia de pe ��oseaua Bucure��ti Târgovi��te s-au înregistrat valori impresionante: dep����iri de 654% (163 ug/m3) pentru poluarea cu PM 2,5 ��i 484% (242 ug/m3) pentru PM10. La toate cele 16 sta��ii s-au înregistrat dep����iri între 200 ��i aproape 700% pentru cei doi indicatori.
11.Tribunalul Bucure��ti a hot��rât sistarea lucr��rilor la blocurile de pe ��oseaua Kiseleff 45, construite pe un spa��iu verde unde se afla o copie a gr��dinilor de la Versailles Tribunalul Bucure��ti a hot��rât pe 30 decembrie sistarea lucr��rilor de construire la blocurilor de 4 etaje care se edific�� pe ��oseaua Kiseleff 45, pe terenul unde se afla o copie în miniatur�� a gr��dinilor de la Versailles, demolat�� în 2015, a anun��at vineri Nicu��or Dan, vicepre��edintele Asocia��iei Salva��i Bucure��tiul. Autoriza��ia de construire a fost emis�� de Prim��ria Capitalei, în mandatul primarului Gabriela Firea. Procesul a fost intentat de Asocia��iile Salva��i Bucure��tiul ��i Ecocivica. Terenul unde se construiesc blocurile figureaz�� în documenta��iile de urbanism ca spa��iu verde. Decizia poate fi atacat�� cu recurs.
12.Prim��ria Sectorului 3 vrea s�� încheie un acord-cadru de pân�� la 16 milioane lei pentru reciclarea de��eurilor strânse de la popula��ie Prim��ria Sectorului 3 prin Direc��ia General�� de Salubritate vrea s�� încheie un acord-cadru pe 2 ani pentru servicii de reciclare ��i valorificare a deseurilor strânse de la popula��ie, potrivit unui anun�� postat în sistemul electronic de achizi��ii publice. Valoarea acestuia este estimat�� la 16,6 milioane lei.
13.���FOTO-VIDEO Bilan��ul marilor lucr��ri de infrastructur�� rutier�� din Bucure��ti. Ce a promis Gabriela Firea ��i ce a realizat În 2019, Prim��ria Capitalei nu a reu��it s�� termine niciunul dintre marile proiecte de infrastructur�� care aveau termen pân�� la finalul anului: Pasajul Nicolae Grigorescu, Pasajul Ciurel, strada Fabrica de Glucoz��. Totu��i, s-au f��cut progrese ��i sunt ��anse mari ca proiectele enumerate s�� se finalizeze pân�� în iunie 2020. În ceea ce prive��te lucr��rile noi, în 2019, dup�� 15 ani de a��tept��ri, lucr��rile la dou�� obiective mari de investi��ii au început. Este vorba despre l��rgirea str��zii Prelungirea Ghencea ��i construirea pasajului de la Doamna Ghica. Tot în acest an a început consolidarea ��i modernizarea Podului Grant, dar ��i construirea parc��rii park&ride de la cap��tul ��oselei Pantelimon.
14.Prim��ria Capitalei a pl��tit în decembrie doar jum��tate din ajutorul de 500 lei acordat persoanelor adulte cu handicap Prim��ria Capitalei a pl��tit în luna decembrie doar jum��tate din stimulentul de 500 lei acordat persoanelor cu handicap, potrivit informa��iilor transmise redac��iei HotNews.ro de mai multe persoane care beneficiau de ajutor. Reprezentan��ii Prim��riei Capitalei au confirmat c�� au dat doar jum��tate din bani. Motivul dat de institu��ie? Situa��ia financiar�� grea prin care trece municipalitatea ”din cauza faptului c�� Guvernul a refuzat s��-i aloce bani la final de an”. Reprezentan��ii municipalit����ii spun c�� vor încerca s�� dea banii din urm�� dup�� aprobarea bugetului pe 2020.
15.FOTOGALERIE Natura a fost darnic��: România s-a îmbog����it cu 15 specii noi de plante ��i animale / În contrast, autorit����ile au dat liber la împu��cat ciocârlii, ur��i ��i cormorani mari România s-a îmbog����it în ultimii 30 de ani cu aproape 20 de specii noi de p��s��ri, plante ��i alte vie��uitoare. Este vorba despre: dou�� specii noi de plante, un nou tip de g��rg��ri����, un crustaceu de 2 mm, cucul pestri��, cormoranul mo��at, pesc��ru��ul lui Franklin, gâsca de z��pad��, pietrar de de��ert, z��ganul, Fâsa lui Richard, Cufundarul cu cioc alb, Muscarul semigulerat, Boa de nisip, m��c��leandrul albastru. Descoperirile au fost f��cute de ornitologii de la Societatea Ornitologic�� Român�� (SOR), dar ��i de cei de la Grupul Milvus.
16.���FOTOGALERIE Cum a evoluat transportul public din Bucure��ti în ultimii 30 de ani: de la DAF-urile lui Halaicu, la Mercedes-urile lui Videanu ��i Otokarele lui Firea În anii '80, Intreprinderea de Transport Bucure��ti (ITB) era a patra intreprindere de transport urban din lume, dup�� m��rimea parcului auto, a suprafe��ei deservite ��i a num��rului de angaja��i: avea 2.500 autobuze, 800 tramvaie ��i 700 troleibuze ��i 35.000 salaria��i. Din perioada respectiv��, au r��mas în memoria bucure��tenilor autobuzele super-aglomerate care transportau muncitorii la fabric�� ��i tramvaiele care treceau printr-un tunel de zap��d��, în iernile aprige.
17.���30 de ani dup��. Mo��tenirea lui Ceau��escu de care nu s-a atins nimeni. Cum a fost îngropat�� reforma administrativ-teritorial�� / Dâncu: Se gânde��te doar electoral, iar planificatorii sunt politrucii, nu exper��ii Au trecut 30 de ani de la Revolu��ie, dar România are aceea��i organizare teritorial - administrativ�� ca în vremea comunismului. Toat�� lumea recunoa��te c�� acest model este dep����it, în condi��iile în care proiectele de dezvoltare trebuie gândite regional, atât pentru a exista coeren���� cât ��i pentru a accesa fonduri europene, diferen��ele economice dintre jude��e sunt imense, birocra��ia omoar�� multe proiecte în fa����, iar aparatul administrativ este supradimensionat, fiecare din cele peste 2.800 de comune având propriul aparat administrativ, de��i nu au bani nici m��car s�� asigure servicii de baz�� ��i s�� pl��teasc�� salariile. Cu toate acestea, proiectele de regionalizare/descentralizare au murit din fa���� deoarece cu cât sunt mai multe func��ii, cu atât mai bine, ��i nimeni nu vrea s�� piard�� accesul la bani, chiar dac�� este vorba de comune s��race.
18.Propunerea Gabrielei Firea de t��iere a 50 milioane lei aloca��i la începutul anului pentru biserici, aprobat�� miercuri Consiliul General a aprobat miercuri propunerea primarului Gabriela Firea de t��iere a circa 50 de milioane de lei propu��i pentru biserici la începutul anului, printre care 10 milioane lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului.
19.Prim��ria Capitalei mai face un pas pentru accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea a 100 de km din re��eaua de termoficare Consiliul General al Municipiului Bucure��ti a aprobat un proiect pentru reabilitarea a 105,9 kilometri de re��ea de termoficare, în valoare total�� de 1.572.631.844 lei inclusiv TVA. Proiectul urmeaz�� a fi depus în cadrul Programului Opera��ional Infrastructur�� Mare 2014-2020, pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile. Contribu��ia Municipiului Bucure��ti va reprezenta cofinan��area în cuantum de 26.468.783 lei din cheltuielile eligibile ale proiectului, cât ��i cheltuielile neeligibile, reprezentând TVA, în valoare de 249.192.658 lei.
20.Prim��ria Capitalei cere Guvernului alocarea a 1,5% din PIB Prim��ria Capitalei cere Guvernului alocarea a 1,5% din PIB, potrivit unui proiect de hot��râre ini��iat de primarul Gabriela Firea ��i aprobat de Consiliul General. Sorin Chiri����, administratorul public al Capitalei, a declarat c�� municipalitatea are nevoie de ace��ti bani fiindc�� au sc��zut sumele încasate din cotele defalcate din impozitul pe venit, iar municipalitatea trebuie s�� asigure în continuare serviciile publice. Consilierii generali din opozi��ie au invitat-o pe Gabriela Firea s�� mai taie bani de la companiile municipale ��i ”paranghelii” pentru a face rost de bani.
21.Operatorii de taxi din Bucure��ti, obliga��i s�� asigure cel pu��in o ma��in�� adaptat�� transportului persoanelor cu handicap Operatorii de taxi vor avea obliga��ia s�� asigure cel pu��in o ma��in�� adaptat�� transportului persoanelor cu handicap care utilizeaz�� fotoliul rulant, potrivit unui proiect de hot��râre adoptat miercuri de Consiliul General al Municipiului Bucure��ti. Nerespectarea obliga��iei se va sanc��iona cu amenzi cuprinse între 200 ��i 1.000 de lei. Prevederea se aplic�� imediat dup�� publicarea hot��rârii.
22.Prim��ria Capitalei estimeaz�� c�� va pl��ti 84 milioane lei pentru reabilitarea blocului Rosenthal de pe Calea Victoriei Prim��ria Capitalei estimeaz�� c�� va pl��ti 84 milioane lei pentru reabilitarea blocului Rosenthal de pe Calea Victoriei, potrivit indicatorilor tehnico-economici aproba��i miercuri de Consiliul General al Municipiului Bucure��ti. Dup�� finalizarea lucr��rilor, cl��direa va ad��posti un centru de informare/spa��iu expozi��ional la parter, spa��ii pentru birouri la etajele 1-6, sal�� de conferin��e ��i bufet la etajele 7 ��i 8. Lucr��rile au început deja în aceast�� var��. Imobilul a fost l��sat în paragin�� peste 20 de ani.
23.Consiliul General nu a aprobat proiectul prin care primarul Gabriela Firea cerea ca ��oseaua de Centur�� s�� fie administrat�� de Prim��ria Capitalei Consiliul General al Municipiului Bucure��ti nu a aprobat solicitarea primarului Gabriela Firea de transmitere a Centurii Capitalei în administrarea Prim��riei Capitalei. În prezent, obiectivul se afl�� la Guvern ��i este gestionat de Ministerul Transporturilor. Gabriela Firea s-a declarat recent nemul��umit�� de ritmul lucr��rilor la acest obiectiv de investi��ii, de��i partidul din care face parte a fost pân�� acum responsabil.
24.Prim��ria Capitalei va extinde proiectul cu autobuzele ��colare la alte 5 ��coli din Sectoarele 1 ��i 6 Prim��ria Capitalei va extinde proiectul cu autobuzele ��colare la alte 5 unit����i de înv������mânt din Sectoarele 1 ��i 6, respectiv ��coala Gimnazial�� Pia Br��tianu, ��coala Gimnazial�� Her��str��u, ��coala Gimnazial�� nr. 279, ��coala Gimnazial�� Sfântul Andrei ��i Colegiul Na��ional Elena Cuza, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Consiliul General. Unit����ile de înv������mânt au în total circa 6.750 elevi. Prim��ria Capitalei a demarat în toamn��, un proiect pilot, la ��coala Hamburg, unde înva���� 2.500 elevi, iar acesta a fost un succes, având peste 1.100 de beneficiari.
25.Consiliul General a aprobat costurile pentru Spitalul Metropolitan, circa 1 miliard de euro/ Cum s-a ajuns de la 400 milioane de euro, suma prezentat�� de Gabriela Firea zilele trecute, la aceast�� sum�� uria���� Indicatorii tehnico-economici pentru spitalul metropolitan propus de primarul Gabriela Firea au fost aproba��i de Consiliul General. Potrivit documentului, edificarea spitalului va costa 4,7 miliarde lei cu tot cu TVA, aproape un miliard de euro, de��i în urm�� cu câteva zile primarul Gabriela Firea anun��a c�� spitalul va costa 400 milioane de euro. Edilul a explicat c�� pre��ul este mai mare deoarece proiectul prevede ��i construirea unui turn de 12 etaje, locuin��e pentru medici ��i pentru pacien��i, cre����, gr��dini���� ��i infrastructura rutier��, inclusiv linie de tramvai. În ciuda sumei grandioase, în acest pre�� nu este inclus�� ��i dotarea cu aparate medicale, estimat�� la circa 170 milioane de euro. Un alt semn de întrebare este unde se duc jum��tate din bani, în condi��iile în care pentru construc��ie ��i montaj se aloc�� 510 milioane de euro, proiectul fiind neclar.
26.Tensiuni între Gabriela Firea ��i ALDE, pentru prima dat�� în 3 ani/ M��rul discordiei: licita��ia pentru achizi��ia a 100 de tramvaie ��i spitalul metropolitan Tensiuni între Gabriela Firea ��i grupul consilierilor generali ALDE, pe tema achizi��iei celor 100 de tramvaie noi ��i a spitalului metropolitan, au avut loc la ��edin��a Consiliului General de miercuri. Tomni��a Florescu, consilier ALDE ��i viceprimarul Capitalei, a cerut retragerea de pe ordinea de zi a proiectului care viza spitalul metropolitan pe motiv c�� ”are 3 foi” ��i nu poate vota alocarea unui miliard de euro în baza acestora. Aceasta a declarat c�� este de acord cu construirea acestui spital, dar dore��te mai multe informa��ii. În replic��, Gabriela Firea a acuzat grupul ALDE de ipocrizie ��i a declarat c�� au avut timp suficient s�� se informeze. Mai mult, aceasta a acuzat c�� Tomni��a Florescu dore��te impunerea unui arhitect pentru proiectarea spitalului, care ar dori 1 milion de euro pentru el, pentru proiectare. Tomni��a Florescu a negat.
27.Viceprimarul Capitalei, Aurelian B��dulescu, va fi audiat de DIICOT în calitate de martor în dosarul „10 august” Viceprimarul Capitalei, Aurelian B��dulescu, va fi audiat joi, la DIICOT, în dosarul 10 august, în calitate de martor, a declarat acesta la începutul ��edin��ei Consiliului General de miercuri.
28.Proiectul imobiliar care propune construirea a 3 blocuri cu 4 etaje în gr��dina sediului PNL, pe Aleea Modrogan, discutat în Consiliul General Proiectul imobiliar care propune construirea a 3 blocuri cu 4 etaje pe Aleea Modrogan 1 A, în parcul vilei Filipescu-Brâncoveanu, monument istoric, va fi discutat miercuri în ��edin��a Consiliului General. Blocurile ar urma s�� fie construite practic în curtea vilei în care se afl�� sediul central al PNL, lâng�� Bulevardul Aviatorilor, dup�� ce terenul a fost dezmembrat ��i vândut de RA-APPS. În Planul Urbanistic al zonei protejate Filipescu, aprobat tot de Prim��ria Capitalei, vila apare cu grad maxim de protec��ie, la fel ��i parcul pe care urmeaz�� s�� se edifice construc��iile, conservarea fiind obligatorie.
29.FOTO Dalele de pe trotuarul din Pia��a Unirii au început s�� sar�� la nici 4 luni de la finalizarea lucr��rilor de reabilitare Dalele de pe trotuarul din Pia��a Unirii au început s�� se desprind�� la nici 4 luni de la finalizarea lucr��rilor. În plus, pentru c�� au fost puse strâmb, când plou�� se formeaz�� b��l��i. Prim��ria Capitalei, prin Administra��ia Str��zilor, a ref��cut pavajul vara trecut��, ��i doar pentru dalele de granit municipalitatea a pl��tit firmei Titan Mar 358.000 lei.
30.VIDEO Gabriela Firea face live cu caloriferul ��i ceart�� presa, politicienii ��i ”postacii” care au comentat subiectul Primarul Gabriela Firea a f��cut mar��i live cu caloriferul electric din biroul s��u ��i a explicat de ce l-a folosit. Primarul general a spus c�� sediul Prim��riei Capitalei nu este racordat la re��eaua de termoficare, ci are central�� proprie, ��i pentru c�� biroul s��u este foarte mare, caloriferele de acolo nu fac fa����. Gabriela Firea a mai explicat c�� a luat o r��ceal�� de la fiul s��u ��i a prezentat o poz�� cu acesta, din spital, cu branula în mân��. Primarul general a pus pe mas�� ��i medicamentele pe care le ia, acuzând atât presa care a preluat subiectul cât ��i politicienii sau internau��ii c�� sunt ”puerili” ��i se iau de ”un biet calorifer”.

1 2 3 4 5 6 7 8  ... 141 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by