Articole scrise de Gabriel Bejan


1 - 30 din 125 rezultate
1.O românc�� curajoas�� din Kabulul ocupat de talibani: „Pân�� nu mi se spune clar „trebuie s�� por��i burqa”, nu m�� îmbrac în a��a ceva” O românc�� ce lucreaz�� într-o institu��ie interna��ional�� din Afganistan poveste��te pentru HotNews.ro de ce nu s-a urcat într-un avion care s�� o aduc�� acas��, a��a cum au f��cut mul��i occidentali dup�� c��derea Kabului, cum este via��a acum sub controlul talibanilor, ce se întâmpl�� la protestele femeilor ��i multe altele.
2.Afacerea „Mortul trebuie s�� arate frumos”. Subteranele unei industrii pe care Ministerul S��n��t����ii „a uitat” s-o reglementeze pân�� la cap��t În urm�� cu aproape cinci ani, Guvernul promitea c�� în termen de 60 de zile Ministerul S��n��t����ii va emite un ordin care va reglementa organizarea de cursuri de tanatopractori, adic�� acei speciali��ti care se ocup�� cu conservarea ��i îngrijirea estetic�� a corpurilor persoanelor decedate. Nu a f��cut-o, iar în locul l��sat liber s-a dezvoltat o adev��rat�� jungl�� în care unii fac ce vor.
3.DEZBATERE C��derea Afganistanului ��i exportul de democra��ie (cu sau f��r�� interven��ie militar��). „����rile UE sunt condamnate s�� promoveze valorile democratice în continuare, pe principiul c�� între ����rile democratice nu exist�� r��zboaie” „Nu o s�� g��sim interven��ia militar�� în nicio strategie european�� de securitate. Niciodat��. Vom avea o combina��ie de m��suri pa��nice ��i coercitive, altele decât r��zboiul”, sus��ine analistul de politic�� extern�� Claudiu Degeratu într-o dezbatere HotNews.ro LIVE pe tema c��derii Afganistanului în mâinile talibanilor. Cu toate acestea, sus��ine analistul, ����rile democratice sunt condamnate s�� promoveze valorile democratice pe principiul c�� „între ����rile democratice nu exist�� r��zboaie”.
4.VIDEO Cum se explic�� victoria fulger��toare a talibanilor în Afganistan ��i care vor fi efectele asupra Europei ��i lumii întregi? Dezbatere HotNews.ro: „Suma investit�� de SUA ��i NATO în armata Afganistanului, aproapre 100 de miliarde de dolari, este unic�� în istorie, ca proiect, dup�� al doilea r��zboi mondial”/ De unde au talibanii bani? Lumea întreag�� a asistat ieri ��ocat�� la c��derea Kabului în mâinile talibanilor, dup�� un r��zboi scurt în care armata guvernamental�� afgan��, în care SUA ��i NATO au investit aproape 100 de miliarde de dolari, nu a contat. Cum se explic�� aceast�� înfrângere? Care vor fi efectele pe termen scurt ��i lung ale schimb��rii regimului din Afganistan? Am c��utat r��spunsurile într-o dezbatere HotNews.ro LIVE, de la ora 14.00, împreun�� cu jurnalistul C��t��lin Gombo��, fost corespondent de r��zboi în Afganistan, ��i cu analistul de politic�� extern�� Claudiu Degeratu.
5.FOTOREPORTAJ O zi de na��tere în pia��a Maidan din Kiev, cu s��rb��toritul într-o închisoare ruseasc��. Ucrainenii ��i de��inu��ii politici din Rusia Cine sunt ucrainenii condamna��i în Rusia care sunt considera��i în Ucraina „de��inu��i politici”? Cum încearc�� ni��te ONG-uri ucrainene s�� men��in�� treaz interesul na��ional ��i interna��ional pentru acest subiect? Într-o dup��-amiaz�� de august, mama lui Valentin Vyhivsky i-a s��rb��torit ziua de na��tere în pia��a Maidan, în timp ce fiul este într-o închisoare ruseasc��.
6.Reportaj la grani��a nerecunoscut�� interna��ional, trasat�� de Putin în Crimeea. Cum î��i gestioneaz�� Ucraina rela��ia cu propriii cet����eni de sub ocupa��ia rus�� Ucraina se afl�� acum în situa��ia complicat�� în care trebuie s�� p��streze leg��tura cu propriii cet����eni din Crimeea, dar în acela��i timp s�� nu recunoasc�� în niciun fel autoritatea ocupantului rus. Cum se întâmpl�� acest lucru la firul ierbii? Un reportaj realizat de HotNews.ro în check-pointurile dintre Ucraina ��i Crimeea precum ��i în capitala Kiev încearc�� s�� r��spund�� la aceast�� întrebare.
7.Reportaj la grani��a tras�� de trupele lui Putin în Crimeea. Cum î��i gestioneaz�� Ucraina rela��ia cu propriii cet����eni r��ma��i sub ocupa��ia rus�� Ucraina se afl�� acum în situa��ia complicat�� în care trebuie s�� p��streze leg��tura cu propriii cet����eni din Crimeea, dar în acela��i timp s�� nu recunoasc�� în niciun fel autoritatea ocupantului rus. Cum se întâmpl�� acest lucru la firul ierbii? Un reportaj realizat de HotNews.ro în check-pointurile dintre Ucraina ��i Crimeea precum ��i în capitala Kiev încearc�� s�� r��spund�� la aceast�� întrebare.
8.Incursiune în lumea Inteligen��ei Artificiale ��i a companiilor care o folosesc. Când AI decide dac�� banca î��i d�� un credit sau te refuz�� Dou�� companii române��ti, una de securitate cibernetic�� ��i cealalt�� care se ocup�� cu analiza datelor strânse de firme cu activitate în online, au explicat în cadrul dezbaterii „Cât de inteligent�� este Inteligen��a Artificial��?” cum anume folosesc AI în activitatea lor. „Una dintre calit����ile inteligen��ei artificiale este aceea c��, pe lâng�� faptul c�� este arogant�� la maxim, este în acela��i timp foarte pur��”, sus��ine Alexandru B��lan, director de cercetare în cadrul Bitdefender.
9.Ro��ia Montan�� în UNESCO. Ce presupune acest lucru ��i de ce se plânge acum primarul din localitate Includerea unui sit în patrimoniul UNESCO nu este, în general, v��zut�� cu ochi buni de primari pentru c�� acest lucru presupune c�� le revin ni��te sarcini ��i devin responsabili de gestionarea acestor situri, a declarat Adrian Cioroianu, delegatul Permanent al României pe lâng�� UNESCO, pentru HotNews.ro.Ro��ia Montan�� în UNESCO. O scurt�� sintez�� a ultimelor declara��ii ��i controverse în jurul acestui subiectFOTOGALERIE Ro��ia Montan��, în imaginiLista obiectivelor din România aflate în Patrimoniul Mondial UNESCO
10.Ro��ia Montan�� în UNESCO. O scurt�� sintez�� a ultimelor declara��ii ��i controverse în jurul acestui subiect Drumul sitului de la Ro��ia Montan�� c��tre patrimoniul UNESCO s-ar putea încheia definitiv chiar zilele acestea. În ultima perioad�� îns��, pe m��sur�� ce ne-am apropiat de acest moment, o serie de declara��ii ��i informa��ii ap��rute în spa��iul public au ar��tat c��, cel pu��in în rândul politicienilor din România, subiectul continu�� s�� dea na��tere la controverse.
11.Cât de inteligent�� este Inteligen��a Artificial��? Dezbatere HotNews.ro LIVE: Inteligen��a artificial�� nu replic�� orbe��te ceea ce a înv����at. Cum se poate adapta într-un meci de ��ah / Acei oameni care nu vor s�� ias�� din rutin�� vor fi înlocui��i de robo��i „Ne îndrept��m spre o societate în care munca nu mai e o precondi��ie pentru trai. Un asemenea tip de societate nu l-a proiectat nimeni”, sus��ine deputatul Varujan Pambuccian în cadrul dezbaterii „Cât de inteligent�� este „Inteligen��a Artificial��?”, la care au mai participat Alexandru B��lan, director de cercetare la Bitdefender, ��i Vlad Marinca��, unul din fondatorii startup-lui InsightOut Analytics. Dezbaterea a avut loc în cadrul seriei „România în Europa”, o ini��iativ�� HotNews.ro, sus��inut�� de Funda��ia Konrad Adenauer.
12.FOTO Marf�� de Turcia. Turist printre „afaceri��tii” din autocarul Istanbul-Bucure��ti ��i cum ap��r�� vame��ii bulgari grani��a UE, cu ��urubelni��a în mân�� Autocarele de linie care fac Turcia ar da faliment dac�� s-ar baza pe turi��ti. Turi��tii sunt doar ni��te r��t��ci��i în aceast�� lume de comercian��i ��i afaceri��ti de bazar. Mici bi��ni��ari care cu greu reu��esc s�� tr��iasc�� un pic peste media din România pentru c��, de câteva ori pe lun��, se duc în bazarul din Istanbul de unde aduc marf�� ieftin�� pe care o vând aici la suprapre��.
13.9 puncte importante din OUG referitoare la împu��carea ur��ilor. Cine ia decizia final�� dac�� un urs va fi omorât Ministerul Mediului a publicat Ordonan��a de Urgen���� care prevede modalit����ile prin care ur��ii pot fi împu��ca��i sau eutanasia��i „în situa��iile critice care pun în pericol via��a sau integritatea corporal�� a cet����enilor.” Decizia de eliminare a unui urs se ia prin votul unei echipe de interven��ie local�� care va fi condus�� de primar sau viceprimar. Care sunt principalele prevederi ale ordonan��ei care a ajuns ast��zi pe masa Guvernului?
14.DEZBATERE Care sunt prevederile controversate din ordonan��a lui Tanczos Barna privind împu��carea ur��ilor - problem��, explica��iile Ministerului Mediului ��i comentariile unui ONG specializat în prevenirea abuzurilor Potrivit unui draft al ordonan��ei care va permite împu��carea în regim de urgen���� a ur��ilor care fac probleme, intrat în posesia HotNews.ro, decizia se mut�� de la Ministerul Mediului la echipele de interven��ie locale, din care fac parte reprezentan��i ai fondurilor de vân��toare. Care sunt punctele controversate din viitorul act normativ, cum le explic�� Ministerul Mediului ��i ce comentarii are un ONG specializat în prevenirea abuzurilor.
15.România nu a ratat doar implementarea directivei UE privind produsele din plastic. Lungul ��ir de e��ecuri ale autorit����ilor în gestionarea de��eurilor ��i ce putem face acolo unde statul nu se descurc�� Ministerul Mediului a întârziat transpunerea în legisla��ia na��ional�� a trei directive europene cu termen iulie 2020, pentru care România a intrat în procedura de infringement, sus��ine într-un interviu pentru HotNews.ro Elena Rastei, expert�� în economie circular�� la „Zero Waste România”, filiala organiza��iei „Zero Waste Europe”.
16.��i, totu��i, când pot na��te b��rba��ii? Câteva situa��ii ��i decizii judec��tore��ti în leg��tur�� cu subiectul care a produs atâta panic�� în România Dincolo de discu��iile politice ��i ideologice, men��ionarea persoanelor transgen în Raportul Matic al Parlamentului European vine într-un context în care instan��ele de judecat�� ��i legislatorii din UE trebuie s�� rezolve situa��ii concrete care ��in atât de drepturile omului, cât ��i de realit����i care nu pot fi contestate.
17.Oamenii ��i pelicanii. Ce reguli trebuie s�� respecte turi��tii în Delta Dun��rii ��i de ce este nevoie de un ghid detaliat de conduit�� în rezerva��ie Delta Dun��rii, una dintre cele mai atractive destina��ii de vacan���� din România, are nevoie de un ghid de conduit�� pentru vizitatori, dar ��i de un studiu de impact care s�� arate câ��i oameni poate primi rezerva��ia în fiecare an f��r�� ca mediul s�� fie afectat, sus��ine C��t��lin ��ibuleac, pre��edintele Asocia��iei de Management al Destina��iei Turistice Delta Dun��rii (AMDT-Delta Dun��rii) într-o discu��ie cu HotNews.ro.
18.De ce este România murdar��? Un ghid despre managementul de��eurilor pe care ar trebui s��-l citeasc�� primarii, cet����enii ��i firmele de salubritate Localit����ile, p��durile, râurile din România sunt mult mai murdare decât în alte ����ri din Europa. Recicl��m de patru ori mai pu��in decât media UE, iar scandalul gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei pare unul f��r�� ie��ire. Cum s-ar putea schimba lucrurile? Un expert din Asocia��ia „Zero Waste Europe” explic�� care sunt solu��iile, exemplele de succes din România ��i de ce practicile „ieftine” din domeniul gunoaielor sunt mai scumpe decât reciclarea.
19.Vizita lui Biden în Europa, „problema China” ��i summitul cu „uciga��ul” Putin. Care sunt marile mize pentru România ale întâlnirilor pre��edintelui SUA Într-un interviu pentru HotNews.ro, Antonia Colib����anu, analist geopolitic la Geopolitical Futures, descifreaz�� care sunt mizele pentru Europa ��i pentru România ale întâlnirilor pe care Joe Biden le are în aceste zile în Europa, punctul culminant fiind summitul cu Putin care va avea loc la Geneva.
20.România murdar��, în cifre: recicl��m doar 11% din de��euri, de 4 ori mai pu��in decât media european�� În România, în acest moment, doar 11% din de��eurile municipale se recicleaz��, în condi��iile în care media european�� este de 45%. România este mult în urma altor state în ceea ce prive��te aplicarea directivelor europene referitoare la managementul de��eurilor.
21.Avia��ia interna��ional�� dup�� ��ocul produs de deturnarea cursei Atena-Vilnius. Mai poate fi Belarus membr�� în comunitatea planetar�� a avia��iei civile? Deturnarea de c��tre Belarus a unei curse Atena-Vilnius care trecea prin spa��iul s��u aerian, pentru a putea aresta un jurnalist incomod pentru regim, ridic�� semne de întrebare ��i dincolo de eventualele sanc��iuni politice ��i economice pe care UE le va adopta împotriva acestei ����ri. Mai poate fi în condi��iile astea Belarus o ��ar�� membr�� a conven��iilor interna��ionale referitoare la avia��ia civil��? Mai pot zbura avioane deasupra statului condus de „ultimul dictator al Europei”?
22.Criza migran��ilor din Mediteran�� prin ochii unui român care lucreaz�� pe o nav�� de salvare: „Europa a întors spatele acestor oameni ��i s-a comportat ca o fort��rea����” Drago�� Nicolae lucreaz�� din 2017 pentru o organiza��ie interna��ional�� care salveaz�� migran��i din Marea Mediteran��. Românul a povestit pentru HotNews.ro cum decurg astfel de opera��iuni de salvare, cine sunt oamenii care-��i asum�� asum�� riscuri imense pentru a trece marea în b��rci improvizate ��i cum a evoluat aceast�� migra��ie în ultimii ani.
23.Pot fi angaja��ii obliga��i s�� se vaccineze ca s�� fie primi��i la locul de munc��? Un subiect tabu, care se discut�� pe la col��uri, dar nimeni nu-l pune în dezbatere Unul dintre subiectele fierbin��i care în alte ����ri se discut�� public, dar în România doar pe la col��uri, este acela al posibilit����ii de a obliga angaja��ii s�� se vaccineze pentru a se putea întoarce la lucru. Cum ar putea, de pild��, restaurantele „s��-��i vaccineze tot personalul”, cum spune premierul Cî��u, în condi��iile în care vaccinarea este facultativ��? Articolul de fa���� prezint�� subiectul din mai multe unghiuri, pentru a vedea ce este permis ��i ce nu în rela��ia angajator-angajat, via vaccin.
24.Ce metode au folosit Fran��a ��i Germania pentru a vaccina cât mai multe persoane vulnerabile ��i cum s-ar aplica ��i în România��� În Fran��a, doar una din zece persoane trecute de 75 de ani care au fost sunate s�� vin�� la vaccin a ��i f��cut-o, în timp ce în Germania salvarea campaniei este a��teptat�� de la medicii de familie. La fel ��i în România, de��i, deocamdat��, medicii de familie spun pas.
25.���VIDEO. Rezerva��ia Ngorongoro/Serengeti din Tanzania sau locul de unde au început oamenii În credin��a str��veche a masailor se spune c�� toate vitele de pe p��mânt sunt ale lor, pentru c�� a��a a hot��rât Dumnezeu. De aceea probabil, în 1899, în perioada în care Tanzania era colonie german�� iar doi fra��i aventurieri nem��i s-au stabilit în Craterul Ngorongoro ��i au întemeiat o ferm�� de vite, noii-veni��i au intrat foarte repede în conflict cu localnicii.
26.Cum au persoanele vaccinate acces în restaurante ��i la evenimente culturale ��i sportive, în Israel ��i în alte state Premierul Florin Cî��u respinge deocamdat�� ideea c�� certificatul de vaccinare s�� poat�� fi folosit pentru a c��l��tori în România sau pentru a merge la restaurant ��i evenimente culturale ��i sportive. Cum se întâmpl�� îns�� concret la al��ii, care au trecut deja la folosirea aplica��iilor ce pot demonstra oricui dac�� e��ti vaccinat sau nu?
27.Prin ce se deosebesc protestele din România de cele anti-lockdown din alte ����ri UE? „Polarizarea politic�� din ultimii ani nu a ajutat” Protestele anti-restric��ii, care au avut loc în România în ultimele zile, nu pot fi scoase din contextul european, unde în majoritatea ����rilor exist�� în aceast�� perioad�� fr��mânt��ri sociale similare. Care este elementul comun ��i, mai ales, care sunt deosebirile între ce se întâmpl�� în România ��i mi��c��rile similare din Germania, Olanda, Austria sau alte ����ri europene?
28.Vor putea merge europenii la biseric�� ��i la cump��r��turi de Pa��te? Ce restric��ii noi impun statele din UE pentru zilele de s��rb��toare ����rile europene adopt�� m��suri mult mai stricte pentru perioada Pa��telui, în contextul celui de-al treilea val al pandemiei. În Spania, cet����enii sunt nemul��umi��i c�� nu pot circula între comunit����i în timp ce str��inii au voie s�� vin�� în ��ar��, în Italia slujbele religioase vor fi permise în anumite condi��ii, iar în Germania, cancelarul Angela Merkel renun���� la lockdown-ul strict anun��at în urm�� cu câteva zile.
29.Alegeri ��i vaccin în Israel. Cât l-a ajutat pe premierul Netanyahu campania de vaccinare de succes de la el din ��ar�� Campania de vaccinare de succes din Israel a fost folosit�� de premierul în func��ie Benjamin Netanyahu ca principal argument pentru a ob��ine un nou mandat în fruntea Guvernului, dup�� alegerile din 23 martie. Despre cum arat�� acum lucrurile dup�� alegeri am vorbit cu fostul jurnalist ��i actual consultant media Grig Davidovitz.
30.Cât de „covid free” este Zanzibar? Un scurt ghid pentru românii care merg în vacan���� în aceast�� insul�� În ciuda pozi��iei ciudate a oficialilor ����rii, tanzanienii nu sunt naivi. Oamenii pe care i-am întâlnit, atât în Tanzania continental��, cât ��i în Zanzibar, vorbesc cu team�� despre pandemie ��i spun c�� au cunoscut localnici care s-au îmboln��vit de Covid. Pe baza experien��ei personale înclin îns�� s�� cred c��, de��i ar fi o naivitate s�� spui c�� Zanzibarul a fost ocolit de pandemie, riscul de a te îmboln��vi este sc��zut.

1 2 3 4 5 

ESRI

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by